Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorHamarta, Erdal
dc.contributor.authorBaş, Veysi
dc.date.accessioned2019-11-07T06:57:23Z
dc.date.available2019-11-07T06:57:23Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/1181
dc.descriptionYüksek Lisans Tezi Yök Merkezi No:372151en_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinde değerler ve yaşamda anlam arasındaki ilişkinin incelenmesi, değerler ile yaşamda anlam (aranan anlam, mevcut anlam) arasındaki yordayıcı ilişkilerin ortaya konmasıdır. Araştırma genel tarama modeline uygun olarak yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubu Konya il merkezinde öğrenim gören tesadüfi küme örnekleme yöntemi ile seçilen ve çalışmaya gönüllü olarak katılan 589'u kız 321'i erkek olmak üzere toplam 910 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında Dilmaç ve Arıcak (2012) tarafından geliştirilen "Dilmaç & Arıcak Değerler Ölçeği", Steger ve arkadaşları tarafından geliştirilen Akın ve Taş (2011) tarafından Türkçeye uyarlanan "Yaşamda Anlam Ölçeği (YAO)" ile araştırmacılar tarafından geliştirilen bilgi formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde Pearson Korelasyon katsayısı ve regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda mevcut anlam ile toplumsal değerler, maneviyat, insan onuru, özgürlük, fütüvvet, kariyer değerleri, ve entelektüel değerler arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki bulunmuştur. Mevcut anlam ile materyalistik değerler ve romantik değerler arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Aranan anlam ile toplumsal değerler, materyalistik değerler, romantik değerler, özgürlük, kariyer değerleri ve entelektüel değerler arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki bulunmuştur. Aranan anlam ile maneviyat arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Aranan anlam ile insan onuru arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Mevcut anlamın önemli yordayıcıları olarak maneviyat, fütüvvet ve materyalistik değerler bulunmuştur. Diğer alt boyutların mevcut anlamı anlamlı düzeyde yordamadığı bulunmuştur. Aranan anlamın önemli yordayıcıları olarak romantik değerler, maneviyat ve özgürlük bulunmuştur. Diğer alt boyutların aranan anlamı anlamlı düzeyde yordamadığı bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is investigating the relationship between values and the meaning of life as well as detecting the predictive relationship between values and meaning in life (Presence of and Search for Meaning in Life) as for university students. The research was conducted by utilizing general survey model. Selected randomly by cluster sampling method and volunteered to take part in the study, the participants of the study are 589 females and 321 males with a total of 910 university students. The participants are studying in Konya. Data was collected by using "Dilmaç & Arıcak Values Scale" developed by Dilmaç and Arıcak (2012), "Meaning in Life Scale" developed by Steger at al. and adapted to Turkish by Akın and Taş (2011) as well as a "personal data form" developed by the researcher. Pearson correlation coefficients and Regression analysis were run for data analysis and interpretation. The results of the study showed that there is a positive significant relationship among social values, spiritual values, honor of humanity, freedom, futuwwat, career values, intellectual values. The results yielded no relationship among present meaning, materialistic values and romantic values. Social values, materialistic values, romantic values, freedom, career values and intellectual values are found to be positively significantly related to expected meaning. A negative correlation was found between expected meaning and spiritual values. There was no relationship between presence meaning and honor of humanity. The significant predictors of presence meaning were spiritual values, futuwwat and materialistic values. Other sub-dimensions were not significant predictors of present meaning. Romantic values, spiritual values and freedom were the significant predictors of presence meaning. The other sub-dimensions were not significant predictors of presence meaning.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDeğerleren_US
dc.subjectYaşamın Anlamıen_US
dc.subjectValuesen_US
dc.subjectMeaning in Lifeen_US
dc.titleÜniversite öğrencilerinde değerler ve yaşamın anlamı arasındaki ilişkien_US
dc.title.alternativeThe relationship between values and meaning of life in university studentsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.orcid36887en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record