Advanced Search

Now showing items 1-20 of 39

  • 1994 yılından günümüze kadar Afganistan'da din eğitimi 

   Begzad, Humayun (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
   Bu çalışmamızın birinci bölümünde Afganistan'ın sosysal, kültürel ve ekonomisini irdeledik, ikininci bölümünde Afganistan'da din eğitiminin geçmişini (1994'e kadar) İslam öncesi ve sonrasını ele aldık, üçüncü bölümünde ise ...
  • Abdülkerim Suruş'da çağdaş problemler ve din 

   Batoor, Qari Feriaghun (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   BBC Farsça web sitesinin sunduğu rapora göre Abdülkerim Suruş, dini düşünürler arasında en çok tartışılan, İran toplumunun son otuz yılındaki Şii düşünürlerinin en etkileyicisi ve reformisti olarak tanımlandı. Suruş, ...
  • Aksiyolojik Etik Teorisi ve Max Scheler etiği 

   Yavuz, Ziya (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2014)
   Bu tezde, Aksiyolojik Etik Teorisini Max Scheler özelinde inceledim. Tezimiz giriş, üç bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Girişte, konu hakkındaki görüşlerimi kısaca belirttim. Birinci bölümde, Scheler'in bütün felsefesini ...
  • Ali Fuat Başgil ve Osman Turan'ın din ve laiklik anlayışlarının karşılaştırılması 

   Eryılmaz, Münevver (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Aydınlanma Çağı, Sanayi Devrimi, Fransız İhtilali gibi bir dizi önemli hadisenin sağladığı katkıya bağlı olarak, Avrupa medeniyeti çok yönlü bir gelişim göstermiştir. Bu tarihi aşamaları tecrübe etmemiş olan Osmanlı ...
  • Ali İrfan Eğribozî'nin ahlak anlayışı 

   Çapar, Yücel (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmanın konusu, Ali İrfan Eğribozî'nin ahlak anlayışının ne olduğunu ve bu anlayışın ahlak felsefesi içindeki yerini yazdığı eserlerden hareketle araştırmaktır. Böylece Eğribozî'nin ahlak hakkındaki görüşlerinin neler ...
  • Aliya İzzetbegoviç'te din ve siyaset 

   Aygün, Aykut (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   Yüksek lisans tezi olarak hazırlanmış olan bu çalışmada Aliya İzzetbegoviç'in seçilmesinin çeşitli sebepleri bulunmaktadır. Bosna-Hersek'in ve Müslüman coğrafyanın önemli bir şahsiyeti konumunda olan Aliya İzzetbegoviç'in ...
  • Aristoteles'in ruh görüşünün zihin kuramlarına yansıması 

   Dirmilli, Hatice (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışma Aristoteles'in ruh görüşünün zihinsel özellikler barındırması sebebiyle zihin kuramları içerisinde Aristoteles'in yerinin olup olamayacağını değerlendirmektedir. Aristoteles ruh görüşü ile kendisinden önceki ...
  • Auguste Comte pozitivizminde birey-toplum ilişkisi 

   Eglenen, Alpay (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   İnsan türünün var oluşundan beri bireyler arası ilişki olgusu da var olmuş ve bunun nasıl olup olmaması, olacaksa nasıl olması gerektiğine dair birçok sorgulama yapılmıştır. Günümüze gelindiğinde hala birey ve toplum ...
  • Babanzade Ahmed Naim'in felsefe algısı ve ele aldığı felsefi problemler 

   Özoğul, Şenel (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
   Bu tezde, "Babanzade Ahmed Naim'in Felsefe Algısı ve Ele Aldığı Felsefi Problemler" konusu çalışılmıştır. Tez giriş, üç bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Girişte tez konusu, çalışma yöntemi ve kaynaklar, çalışma bölümleri ...
  • Babanzade Ahmed Naim'in felsefe algısı ve ele aldığı felsefi problemler 

   Özoğul, Şenel (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
   Bu tezde, "Babanzade Ahmed Naim'in Felsefe Algısı ve Ele Aldığı Felsefi Problemler" konusu çalışılmıştır. Tez giriş, üç bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Girişte tez konusu, çalışma yöntemi ve kaynaklar, çalışma bölümleri ...
  • Çevre sorunları karşısında insanın konumu: Seyyid Hüseyin Nasr örneği 

   Güney, Ali (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Çevre sorunları fen bilimleri/mühendislik disiplini altında ele alınsa da toplumun her kesimini ilgilendirmektedir. Çevre üzerine düşünsel etkinlikler, bireysel tutumlardan toplumsal hareketlere kadar uzanan geniş bir ...
  • Eğitime empirik yaklaşımlar: Locke ve Spencer örneği 

   Solmaz, Mustafa (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Eğitime Empirik Yaklaşımlar: Locke ve Spencer Örneği başlıklı tez çalışması "Giriş" ve "Sonuç" bölümleri dışında üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde araştırmanın amacı, kapsamı, önemi ve yöntemi açıklanmış daha sonra ...
  • Erdem etiği -Aristoteles ve Alasdair Macintyre örneği- 

   Öğütlü Elibol, Mine (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Bu araştırmanın amacı, ahlak felsefesinin temel tartışma alanlarından olan erdem etiğini Aristoteles ve Alasdair MacIntyre örneği üzerinden incelemektir. Erdem ve ahlak tartışmaları, insana ve topluma dair şeyler olmaları ...
  • Ethica ve Tractatus'ta Sub-Specie Aeternitatis ve Dünya 

   Körpe, İbrahim (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Bu çalışmada, Spinoza'nın Ethica ile Wittgenstein'ın Tractatus Logico Philosophicus adlı eserlerinde dile getirilen, bilincin, ezeli-ebedi bakıştan varlığı idrak ve temaşa etmiş olduğu formu incelenecektir. Bu doğrultuda ...
  • Gazzali'de insan ve benlik algısı 

   Ekşici, Zeynep (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmada insan felsefesinin problem alanlarına dair Gazzali'nin verdiği cevaplar incelenmiştir. Gazzali'de insan, her alanda değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda Gazzali'nin siyaset, toplum, eğitim, ahlak, din, ...
  • George Berkeley'in algı teorisi 

   Tural, Pınar (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   Bu çalışmanın amacı George Berkeley'in algı teorisini anlamaktır. Berkeley, radikal bir algı felsefesine sahiptir. O, idealist algı felsefesi ile madde kavramını çürütmüş ve idealar kavramını algının temeline yerleştirerek ...
  • İbnü'l Arabi'nin Fusûsü'l-Hikem'inde Varlık'ın mantığı 

   Balci, Mehmet (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   İbnü'l Arabi'nin Fusûsü'l Hikem'inde Varlık'ın Mantığı başlıklı tez çalışması "Giriş" ve "Sonuç" bölümleri dışında iki bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde araştırmanın konusu, amacı, yöntemi ve önemi açıklanmış sonra ...
  • İnsana ve devlete ilişkin görüşleri açısından Hobbes ve anarşistler 

   Özhan, Mehmet Turan (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmada düşünce tarihinde önemli bir yer edinmiş modern devlet problemi, devlet ve anarşizm kavramları, Thomas Hobbes'un sözleşme kuramından hareketle devleti temellendirişi ve son olarak ise anarşizmin kavramsal ...
  • Jean Baudrillard felsefesinin metodolojik analizi 

   Canyılmaz, Sümeyra Rabia (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Modern sonrası teknoloji ve bilimin etkisiyle kendini gösteren çürüme durumu, aydınlanma aklının ön plana çıkardığı üst anlatıların meşruiyetinin sorgulanmasına sebep olmuştur. Güçlü modern kurumların ve yapıların gözden ...
  • John Locke'da doğal birey ve devlet anlayışı 

   Topçu, Recep (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmada Batı'da Akıl Çağı olarak nitelenen Aydınlanma Çağının gerçek kurucularından biri olarak kabul edilen İngiliz filozofu John Locke'ın siyaset felsefesi açısından hala belirleyici olan, devlet ve birey hakkındaki ...