Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorErer, Murat
dc.contributor.authorAkilli, Hakan
dc.contributor.authorMehmet , Kayrak
dc.contributor.authorKaranfil, Mustafa
dc.contributor.authorErdoğan, Halil İbrahim
dc.contributor.authorAribaş, Alpay
dc.date.accessioned2020-01-18T21:03:33Z
dc.date.available2020-01-18T21:03:33Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1300-1779
dc.identifier.issn2687-2781
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpFMU9UQTJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/1611
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmada sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunun korunduğu hastalarda (ejeksiyon fraksiyonu %50), mitral A dalga yükselme zamanının, sol ventrikül diyastol sonu basıncını öngörmedeki yerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntemler: Mayıs 2012 ile Ekim 2013 tarihleri arasında koroner anjiyografi yapılmasına karar verilen 121 hasta çalışmaya dahil edildi. Ekokardiyografi kayıtları alındıktan sonra, ölçümlerden habersiz başka bir araştırmacı tarafından sol kalp kateterizasyonu ile sol ventrikül diyastol sonu basıncı ölçüldü. Basınç değerlerine göre hastalar üç gruba ayrıldı. Sol ventrikül diyastol sonu basıncı 0 ile 10 mmHg arası olanlar grup 1, 11 ile 15 mmHg arasında olanlar grup 2, 16 mmHg ve üzeri olanlar ise grup 3'e dahil edildi. Demografi k özellikler, vital bulgular ve ekokardiyografi k parametreler gruplar arasında karşılaştırıldı.Bulgular: Çalışmamıza dahil edilen 121 hastadan 60 (%49,5) tanesi grup 1'e, 30 (%24,7) tanesi grup 2 ye, 31 (%25,6) tanesi grup 3 içerisine alındı. Gruplar arası yapılan analizde yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, komorbit durumlar ve vital bulgular arasında anlamlı bir fark izlenmedi. Gruplar arasında mitral A dalga yükselme zamanında anlamlı bir fark izlenmedi. (Sırasıyla, 79,319,6 cm/sn, 83,912,5 cm/sn, 80,220,1 cm/sn p0,51).Sonuç: Tüm bu bulgulara rağmen net veriler için daha fazla hasta katılımının olduğu çalışmalara ihtiyaç olduğu açıktır.en_US
dc.description.abstractObjective: Our aim in this study was to evaluate the value of the acceleration time of the mitral A wave in predicting left ventricle end diastolic pressure of patients with preserved left ventricle ejection fraction (ejection fraction <%50).Material and Methods: 121 patients who were about to undergo coronary angiography between May 2012 and October 2013 were included in our study. After receiving the echocardiographic records, cardiac catheterization and left ventricular end-diastolic pressure measurements were done by another investigator who was unaware of the echocardiographic measurements. Patients were divided into three groups according to the pressure values. Patients whose left ventricular end diastolic pressure was between 0 and 10 mmHg were included in group 1, those whose pressure was between 11-15 mmHg were included in group 2 and those whose pressure was over 15 mmHg were included in group 3. Demographic characteristics, vital signs, and echocardiographic parameters were compared between groups.Results: 60 (49.5%) of the 121 patients were enrolled in group 1, 30 (24.7%) them were enrolled in group 2, and 31 (%25.6) were enrolled in group 3. There was no signifi cant difference between the groups regarding age, gender, body mass index, comorbid conditions and vital signs. There was no signifi cant difference between the groups according to mitral A wave acceleration time (respectively, 79.3±19.6 cm/sec, 83.9±12.5 cm/sec, 80.2±20.1 cm/sec, p0.51). Conclusion: Despite our fi ndings, studies with a larger number of participants are needed to clarify the data.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.titleSol Ventrikül Diyastol Sonu Basıncı Tahmininde Mitral A Sol Ventrikül Diyastol Sonu Basıncı Tahmininde Mitral A Dalga Yükselme Zamanının Değeri Dalga Yükselme Zamanının Değerien_US
dc.title.alternativeValue of Mitral A-Wave Acceleration Time on Estimation of Left Ventricular End-Diastolic Pressureen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAkdeniz Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentNecmettin Erbakan Üniversitesien_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage123en_US
dc.identifier.endpage129en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record