Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKoçyiğit, Murat
dc.contributor.authorÇakırkaya, Murat
dc.date.accessioned2020-01-18T21:04:30Z
dc.date.available2020-01-18T21:04:30Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationÇakırkaya, M., Koçyiğit, M. (2018). Pazarlama İletişimi Bağlamında eWOM Arama Motivasyonları ile Tüketici Temelli Marka Değeri Arasındaki İlişkiyi Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi. 10, 4, 46-67.en_US
dc.identifier.issn1309-0712
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.20491/isarder.2018.512
dc.identifier.urihttp://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpBMk1EZzVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/1852
dc.description.abstractAraştırmanın amacı, eWOM arama motivasyonlarının tüketici temelli markadeğeri üzerinde doğrudan ve anlamlı bir etkisinin olup olmadığını analiz etmektir. Bubağlamda, online alışveriş yapan tüketiciler üzerinde amaçlı örnekleme yöntemi ile yüzyüze uygulanan anketin verileri kullanılarak değişkenler arasındaki ilişkiler test edilmişve kuramsal olarak ortaya konan hipotezler sınanmıştır. Ayrıca araştırmada elde edilendatalara, tanımlayıcı istatistikler, faktör analizi, eWOM arama motivasyonları ile onlinetüketici temelli marka değeri arasındaki ilişkiyi ve etki düzeyini ölçmek amacıylasırasıyla korelasyon analizi ve çoklu doğrusal regresyon analizi gerçekleştirilmiştir.Gerçekleştirilen analizler sonucunda eWOM arama motivasyonu faktörü boyutlarından;satın alma ile ilgili bilgi edinme, bilgi yoluyla sosyal oryantasyon, topluluk üyeliği,ekonomik teşvik değişkenlerinin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde (p0,05) markadeğeri değişkenini etkilediği tespit edilmiştir. Diğer eWOM alt boyutlarından, ürünleilgili bilgi edinme, değişkeninin marka değeri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı biretkisinin bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe aim of the study is to analyze whether eWOM search motivations have adirect and significant impact on consumer-based brand equity. In this context, face toface survey technique was applied on online shoppers. The questionnaire was carried out purposive sampling method. Relations between variables were tested using datafrom the questionnaire. And research hypotheses have been tested. In addition,descriptive statistics and factor analysis were used in the study. Furthermore,correlation analysis and multi-linear regression analysis were conducted to measure the relationship and impact level between eWOM search motivations and consumerbased brand equity. As a result of analysis eWOM search motivation dimensions;acquiring information on purchasing, social orientation through information,community membership, economic incentives variables have a statistically significant effect on the brand equity variable (p0.05). In the other eWOM sub-dimensions, the effect of obtaining information about the product was not statistically significant onbrand equity.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.isversionof10.20491/isarder.2018.512en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjecteWOM Arama Motivasyonlarıen_US
dc.subjectMarka Değerien_US
dc.subjectMarka Sadakatien_US
dc.subjectAlgılanan Kaliteen_US
dc.subjectPazarlama İletişimien_US
dc.subjecteWOM Search Motivationsen_US
dc.subjectBrand Equityen_US
dc.subjectBrand Loyaltyen_US
dc.subjectPerceived Qualityen_US
dc.subjectMarketing Communicationen_US
dc.titlePazarlama İletişimi Bağlamında eWOM Arama Motivasyonları ile Tüketici Temelli Marka Değeri Arasındaki İlişkiyi Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırmaen_US
dc.title.alternativeA Research on Determining the Relation Between eWOM Search Motivations and Consumer-Based Brand Equity in the Context of Marketing Communicationen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-2250-415Xen_US
dc.contributor.authorID0000-0001-8191-6958en_US
dc.relation.journalİşletme Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Turizm Fakültesi, Rekreasyon Yönetimi Bölümüen_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Lojistik Yönetimi Bölümüen_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage46en_US
dc.identifier.endpage67en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record