Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSerin, Mehmet Koray
dc.contributor.authorKorkmaz, İsa
dc.date.accessioned2020-01-18T21:05:12Z
dc.date.available2020-01-18T21:05:12Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn2147-1037
dc.identifier.issn2147-1037
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRjd01ERTBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/1977
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin hangi alanlarda hizmet içi eğitime daha fazla ihtiyaç duyduklarını hazırlanan anket aracılığıyla belirlemektir. Tarama modelinde olan bu araştırmanın örneklemi kolay ulaşılabilir durum örneklemesi ile belirlenen ve Konya da görev yapmakta olan 230 sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Kullanılan anket araştırmacılar tarafından literatürdeki çalışmalara dayalı olarak hazırlanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 14 programı kullanılmış ve aritmetik ortalama, ( x ) standart sapma (s), frekans (f), yüzde (%), varyans analizi tekniklerinden yararlanılmış tır. Araştırma bulgularına göre öğretmenler en çok öğ renme güçlüğü olan, üstün zekalı ya da farklı zeka türlerine sahip öğrencilere yönelik bireysel öğrenme planları ve etkinlikler oluşturma, bilişim teknolojilerinin süreçte sürekli ve etkin kullanımı gibi konularda hizmet içi eğitime ihtiyaç duymaktadırlar. Ayrıca hizmet içi eğitim ihtiyacının mesleki kıdeme göre farklılaştığı; bu farklılığın da 1 -5 ve 6 -10 yıllık tecrübeye sahip öğretmenler lehine olduğu görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to determine the classroom teachers in service training needs in which areas. In this study which is based on descriptive scanning research model, a survey which composed six dimension and thirty items developed by researchers based to literature, applied to 230 classroom teachers who working in Konya and chosen by convenience sampling. The findings obtained from this study were analyzed by using descriptive statistics (percentage and frequency) and analysis of variance with SPSS 14 program. According to the findings the classroom techers to feel the need for in -service training about preparing individual learning plans for such as children who have learning disabilities, different types of intelligence or gifted and using information Technologies in classrooms. Also, in - service training needs differentiate according vocational seniority in favour of 1 -5 and 6 -10 years teachers.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleSınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının analizien_US
dc.title.alternativeAnalysis of classroom teachers in service training needsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAhi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentNecmettin Erbakan Üniversitesien_US
dc.identifier.volume15en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage155en_US
dc.identifier.endpage169en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record