Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorİzci, Kemal
dc.contributor.authorDamar, Sevda Yerdelen
dc.date.accessioned2020-01-18T21:05:42Z
dc.date.available2020-01-18T21:05:42Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1305-2020
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpFMU5EQTNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/2048
dc.description.abstractBu çalışma, Kirschner, Borowski, Fischer, Gess-Newsome ve Aufschnaiter (2016) tarafından nicel bir model kullanılarak geliştirilen ,,Fizik Öğretmeleri için Pedagojik Alan Bilgisi Ölçeği"ni (PAB-FÖ) Türk araştırmacı ve eğitimcilerinin faydalanması için Türkçeye uyarlamayı amaçlamıştır. PAB-FÖ ölçeğinin orijinali mekanik ve genel fizik konularını içeren toplam 14 sorudan oluşmaktadır. Türkçeye çevrilen PAB-FÖ ölçeği pilot çalışma için 13 fizik öğretmenliği son sınıf öğretmen adayına (5 kız, 8 erkek) uygulanmıştır. Öğretmen adayları PAB-FÖ ölçeğini bu çalışmanın yazarlarının gözetimi altında cevaplandırmıştır. Bu süreç araştırmacılara öğretmen adaylarının Türkçeye çevrilmiş olan PAB-FÖ ölçeğini tamamlarken karşılaşabilecekleri problemleri görme olanağı vermiştir. Bu süreçle birlikte tespit edilen problemlerin giderilmesi için gerekli değişiklikler yapılarak PAB-FÖ ölçeğinin geçerliliği sağlanmıştır. PAB-FÖ ölçeğinin Türkçe sürümü 13 sorudan oluşmaktadır. Ayrıca diğer eğitimci ve araştırmacıların, fizik öğretmenlerinin PAB ile öğrenci başarısı gibi diğer değişkenler arasındaki ilişkilerin araştırılmasında kullanımına hazır durumdadır. Çalışmanın sonuç bölümünde pilot çalışmadan elde edilen verilerde alanyazınla ilişkilendirilerek tartışılmıştıren_US
dc.description.abstractThis study aims to translate and validate a quantitative measuring model of pedagogical content knowledge for physics teachers (PCK-PT) developed by Kirschner, Borowski, Fischer, Gess-Newsome and Aufschnaiter (2016) for Turkish users. The PCK-PT includes 14 questions, the content of which consists of mechanics and physics in general. The translated version of the PCK-PT was administered to 13 senior pre-service physics teachers (5 females, 8 males) for pilot study. They completed the test in interaction with the researchers of the present study. This process helped the researchers to determine problems in the Turkish version of the PCK-PT. Based on these problems, all necessary steps and changes were conducted in adaptation processes to reach a valid version of the PCK-PT. The Turkish PCK-PT includes 13 questions and is ready for other researchers to investigate physics teachers" PCK or to use it for different research purposes such as modeling the relationships of their PCK to student achievement and other related variables. The results of pilot testing were discussed based on related literatureen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleFizik Öğretmenleri için Pedagojik Alan Bilgisi Testinin Türkçeye Uyarlanmasıen_US
dc.title.alternativeAdaptation of Turkish Version of Pedagogical Content Knowledge Test for Physics Teachersen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalYüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentNecmettin Erbakan Üniversitesien_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage709en_US
dc.identifier.endpage759en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record