Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorİleri, Yusuf Yalçin
dc.contributor.authorÇelik, Adnan
dc.date.accessioned2020-01-18T21:11:20Z
dc.date.available2020-01-18T21:11:20Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1302-1796
dc.identifier.issn2667-4750
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWprNE5EQXhNUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/2436
dc.description.abstractGünümüzde talebin gittikçe arttığı ve her gün daha fazla insanın sağlık hizmeti alabilmek için başvurduğu sağlık kuruluşları,fiziksel olarak çok geniş alanları kaplamakta ve çoğalan uzmanlık alanları sebebiyle gittikçe artan sayıda poliklinik ve laboratuarbirimleri ile hizmet vermektedirler. Niteliksel olarak önemli gelişme gösteren ve başvuru sayılarının hızla arttığı hastanelerde,hastaların hastane içindeki birimlere ulaşımları büyük ve beklenmeyen sorunlar oluşturmaya başlamış ve hastanelerde birikenyoğun kalabalıklar bu durumu kronik bir sorun haline getirmiştir. Geçmiş dönemlerde hastaların muayene sonrası tanı birimlerineyönlendirilme oranları çok yüksek değil iken, günümüzde teşhis amaçlı yapılan birçok muayene, tanı birimlerinden alınansonuçlarla desteklenmektedir. Benzer şekilde poliklinikler arası konsültasyon istem sayıları da fazlalaşmış, sağlık kurumlarıiçerisinde birimler arası ulaşım ve etkileşim sıklıkla yapılır hale gelmiştir. Bu durum, hastane yöneticilerini, hastane mekânorganizasyonu ve özellikle poliklinik, laboratuar ve radyoloji birimlerinin hastane içerisindeki yerleşim düzenleri üzerinde planlamayapmaya sevk etmiştir. Bu çalışmada, en uygun hastane yerleşim planlarını oluşturarak hastane içi ulaşım problemlerini en azaindirebilmek amacıyla karınca kolonisi algoritması temelinde bir yazılım geliştirilmiş ve bu yazılım vasıtasıyla en uygun hastaneyerleşim planlarının oluşturulabilmesi için bir model önerisi yapılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, örnek modelde, poliklinikhastalarının ilk başvuru yapabilmek için gerçekleştirdikleri hastane içi sirkülasyonda %62, konsültasyon istemlerinde gerçekleşenhastane içi sirkülasyonda %78, polikliniklerden laboratuarlara gönderilen hastaların ulaşımında %23, polikliniklerden radyolojibirimlerine gönderilen hastaların ulaşımında ise %53 oranlarında kazanım sağlanmıştır. Çalışma kapsamında geliştirlen modelönerisi, özellikle mekansal olarak çok geniş alanlarda hizmet veren, çok sayıda uzmanlaşmış poliklinik ve labaratuvara sahip ve hergün binlerce hastanın başvurduğu sağlık kurumlarının poliklinik, labaratuvar ve radyoloji birimlerinin mümkün olan en doğruşekilde konumlandırılabilmesi için yön gösterici olabilecektir. Çalışmada geliştirlen sistem, hastanede hizmet veren birimlerin tercihedilen fiziksel büyüklüklerini, poliklinik konsültasyon sayılarını ve polikliniklerden labaratuvar ve radyoloji birimlerine parametrikolarak aldığı için farklı çalışma ve iş düzenine veya farklı fiziksel tasarıma sahip olan sağlık kurumlarında kolaylıklauygulanabilecektir.en_US
dc.description.abstractNowadays, every day more and more people increasingly demand to receive healthcare services from healthcare organizations,so hospitals cover physically large areas and due to the increasing number of expertise more laboratory units and polyclinics areneeded to serve. Although hospitals have gained great advances qualitatively, transportation of patients to units in hospitals hasstarted to build large and unexpected problems and dense crowds in hospitals have made this situation a chronic problem. In thepast, the rate of referral of the patients to the diagnostic units after the examination was not very high, however, many of thediagnostic examinations today are supported by the results obtained from the diagnostic units. Likewise, the number ofconsultation requests between polyclinics has increased, and transportation and interaction among the units has become frequentamong the health institutions. This problem has led hospital managers to tmake plans about hospital layout problems especiallyon radiology, laboratory units and polyclinics locations. In this study, in order to solve transportation problems in hospitals bycreating the most appropriate hospital layouts and to minimize problems we implemented a software based on ant colonyalgorithm to create the best layout of the hospital. According to the results of the study, in the sample model, 62% benefit wasgained from the circulation of outpatient clinics, 78% benefit was gained from the outpatient circulation in the consultationrequests and 23% and 53% benefit was gained in the transportation of the patients sent to the laboratories and radiologydepartments respectively. The model proposal developed within the scope of the study, could be a guide for positioningpoliclinics, laboratories and radiology units of medical institutions, which have a large number of specialized polyclinics andlaboratories, which are spatially very large and visited by thousands of patients every day. The system developed in the study canbe easily implemented in healthcare institutions that have different working arrangements or different physical designs because itreceives as parameters of the preffered sizes of each unit, policlinic consultation numbers and number of test requests frompolyclinics to the laboratory and radiology departments.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleHastane Yönetim Etkinliğinde Yerleşim Planının Önemi ve Bir Model Çalışmasıen_US
dc.title.alternativeThe Importance of Layout Organization in Hospital Management Efficiency and A Model Studyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSelçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.contributor.departmentNecmettin Erbakan Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue39en_US
dc.identifier.startpage168en_US
dc.identifier.endpage180en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record