Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorOruç, Ayşe Betül
dc.date.accessioned2020-01-18T21:11:34Z
dc.date.available2020-01-18T21:11:34Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14546
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpBME5USTNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/2528
dc.description.abstractİnsanlar arası ilişkilerin bilimsel buluşlarla, sosyal ve kültürelakımlarla sürekli geliştiği günler yaşıyoruz. Bu gelişmeler neticesindeinsana dair birçok konu tartışılmaya başlanmıştır. Özellikle sınırlarıngeçirgenliğinin artması, öteden beri insanı diğerlerinden ayıran ve özelkılan sınırların yeniden gözden geçirilmesine yol açmıştır. Bu anlamdainsanın özel alanları ve mahremiyetleri gündeme gelmektedir.Mahremiyet, toplumsal alanda var olmanın bir unsuru olarak,İslam dininin değer verdiği konulardan biridir. İslam dininin yüce kitabıKur’an, mahremiyet alanının insanın doğuştan getirdiği bir özellikolduğunu belirtir. Ayrıca Kur’an, muhatabı olan insanın, belli kurallarve prensipler çerçevesinde toplum içinde yaşamasını istemektedir. Bukurallara insanın uyması emredilmekte ve bu uyumdan dolayı bellimükâfatlar yahut cezalar gündeme getirilmektedir. Aslında mahremiyetdenilen özel alanın belirlenmesi ve korunması farklı açılardan birgerekliliktir. Zira bu konu bir yönüyle bireyin toplum içinde saygın birduruşla yer almasına olanak sağlarken diğer yönüyle ailenin varlığınısağlam temeller üzerinde sürdürebilmesini sağlamaktadır. Bu hassas vedengeli yapı, elbette ayetlerde de konu edinilmiş ve mahremiyet alanınınkorunmasına yönelik ilkeler ortaya konulmuştur.Kur’an ayetleri, insanların dünya ve ahiret saadetine ulaşmasıyolunda bazı örnek şahsiyetlerden söz etmektedir. Bunlar içerisindeözellikle peygamber olarak seçilmiş şahısların dikkate değer birörnekliği söz konusudur. Önceki peygamberlerin hayatları bu anlamdapek çok konuda referans alınabilecek prensiplere sahiptir. Bu çalışma,bize örnek olarak gösterilen peygamberlerin kıssalarını mahremiyetperspektifinden okumayı hedeflemektedir. Hz. Peygamber’den önce vahye muhatap olmuş peygamberlerden bahseden ayetlerin işaret ettiğimahremiyet konuları, ilgili ayetler eşliğinde sunulmaya çalışılacaktır.en_US
dc.description.abstractWe live in the time that human relations constantly evolve withscientific discoveries, social and cultural currents. As a result of thesedevelopments, many issues related to human beings began discussed.Especially the increase of the permeability of the boundaries has led toa reconsideration of the boundaries that have made people special anddifferent from others. In this sense, special areas and privacy of peoplebecome a current issue.Privacy, as an element of social existence, is one of the subjects ofthe religion of Islam. Qur'an, the supreme book of Islam, states that thedomain of privacy is a trait that the human being bring. In addition, theQur'an wants the person who is the interlocutor to live within thesociety in accordance with certain rules and principles. These rules areordered to be obeyed and certain rewards or fines are mentioned due tothis adaptation. In fact, the identification and protection of the privatespace called privacy is a necessity in different respects. In this respect,this issue enables the individual to take place in the society with arespectable stance, while in the other aspect enables the family tomaintain its existence on solid foundations. This precision andbalanced structure is also the subject of verses and principles for theprotection of privacy are expressed for sure.Qur'an verses refer to some exemplary personalities in the way ofachieving the happiness of the world and the afterlife. Among these,there is a remarkable example of the individuals chosen as prophets.The lives of previous prophets have principles that can be taken asreference in many aspects. This study aims to read the stories of theprophets shown as an example from the perspective of privacy. Theprivacy issues which were indicated by the verses mentioning prophetsget revelation before Prophet Mohammed will present by the relevantverses.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.isversionof10.7827/TurkishStudies.14546en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAile Çalışmalarıen_US
dc.subjectAntropolojien_US
dc.subjectArkeolojien_US
dc.subjectAsya Çalışmalarıen_US
dc.subjectBeslenme ve Diyetetiken_US
dc.subjectBeşeri Bilimleren_US
dc.subjectBilgien_US
dc.subjectBelge Yönetimien_US
dc.subjectBilim Felsefesi ve Tarihien_US
dc.subjectCoğrafyaen_US
dc.subjectÇevre Çalışmalarıen_US
dc.subjectDavranış Bilimlerien_US
dc.subjectDil ve Dil Bilimen_US
dc.subjectDin Bilimien_US
dc.subjectEdebi Teori ve Eleştirien_US
dc.subjectEdebiyaten_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectÖzelen_US
dc.subjectErgonomien_US
dc.subjectEtiken_US
dc.subjectEtnik Çalışmalaren_US
dc.subjectFelsefeen_US
dc.subjectFilmen_US
dc.subjectRadyoen_US
dc.subjectTelevizyonen_US
dc.subjectFolkloren_US
dc.subjectHalkla İlişkileren_US
dc.subjectHemşireliken_US
dc.subjectHukuken_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİletişimen_US
dc.subjectİşen_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectİşletme Finansen_US
dc.subjectKadın Araştırmalarıen_US
dc.subjectKamu Yönetimien_US
dc.subjectKentsel Çalışmalaren_US
dc.subjectKriminoloji ve Ceza Bilimien_US
dc.subjectKültürel Çalışmalaren_US
dc.subjectMadde Bağımlılığıen_US
dc.subjectMantıken_US
dc.subjectMüziken_US
dc.subjectNüfus İstatistikleri Bilimien_US
dc.subjectOrtaçağ ve Rönesans Çalışmalarıen_US
dc.subjectOtelciliken_US
dc.subjectKonaklamaen_US
dc.subjectSpor ve Turizmen_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectSağlık Politikaları ve Hizmetlerien_US
dc.subjectSanaten_US
dc.subjectSiyasi Bilimleren_US
dc.subjectSosyal Çalışmaen_US
dc.subjectSosyolojien_US
dc.subjectTarihen_US
dc.subjectTiyatroen_US
dc.subjectUluslararası İlişkileren_US
dc.titlePEYGAMBER KISSALARI ÖZELİNDE TEFSİRLERDE MAHREMİYETen_US
dc.title.alternativePRIVACY IN THE TAFSIR SPECIFIC TO THE PROPHET PARABLESen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Studies (Elektronik)en_US
dc.contributor.departmentNecmettin Erbakan Üniversitesien_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue25en_US
dc.identifier.startpage335en_US
dc.identifier.endpage358en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record