Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYaman, Ahmet
dc.date.accessioned2020-01-18T21:11:39Z
dc.date.available2020-01-18T21:11:39Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1300-8498
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRjME1EYzNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/2554
dc.description.abstractİstanbulun fethi ile birlikte Millet Sistemi esasına göre şekillenen Osmanlı toplumunda, bu toplumu oluşturan milletlerin, yani farklı din mensupları ve zümrelerinin din ve düşünce hürriyetleri garanti altına alınmış; buna ilaveten verilen kimi özerklikler doğrultusunda, özel hukuk alanına giren hukûkî işlemler ya da olaylar her milletin kendi hukukuna ve örfüne göre çözümlenmiştir. Rum ve Ermenilerin yanında Yahudiler de Osmanlı millet sistemi içinde önemli bir zümreyi teşkil etmekteydiler. İşte böyle çok milletli ve çok dinli bir toplumsal yapıya sahip olan Osmanlı Devleti, özel hukuk ilişkilerinde bireylerin din ve kültürlerine saygı göstermiştir. Bu saygının en açık görüldüğü alanlardan birisi de aile hukukudur. Kâdılar önlerine gelen davalarda tarafların telakkilerine değer vermişler ve bunlara göre hüküm tesis etmişlerdir. Osmanlı hukuk mevzuatının son örneği olan Hukuk-ı Aile Kararnamesi hazırlanırken de bu duyarlılık aynen sergilenmiş ve Mûsevîlere-Îsevîlere müteallık hükümler ayrıca dermeyân edilmiştir. Bu tebliğde, önce Yahudilerin Osmanlı toplum düzenindeki yerlerine ve hukukî durumlarına değinilecek; ardından 1917 tarihli Hukuk-ı Aile Kararnamesi özelinde Osmanlı Yahudilerine uygulanan aile hukuku kuralları, Yahudi geleneği ile mukayese edilerek bazı değerlendirmeler yapılacaktır.en_US
dc.description.abstractAfter the conquest of Istanbul, the Ottoman society was formed on the basis of the Millet System, in which freedom of faith and thought was granted for the members of the communities which included various religions and parties of the society. In addition, in the line of given autonomy with regard to certain rights, judicial acts and cases that concerned private law were resolved according to the laws and customs of each community. Along with the Rūms and Armenians, Jews constituted an important branch of the Ottoman Millet System. Due to its multinational and multieligious social structure, the Ottoman Empire respected the religions and cultures of individuals in the sphere of private law. This can be seen clearly in the field of family law. The Qāḍīs, in the cases before them, took the religious identity of the parties into consideration and made their decisions in accordance with these provisions thereof. This sensitivity was exhibited in the preparation of the last example of Ottoman legislation, the Ḥuqūqi ʿĀʾila Qarār-nāmasi (Hukûk-ı Âile Kararnâmesi [The Decree of the Family Law]), and the provisions regarding Jews and Christians were established separately. This study will examine the place of Jews in the Ottoman social order and their judicial status. The study will be concluded with some evaluations comparing Jewish customs and the rules of family law that were applied to the Ottoman Jews within the framework of Ḥuqūqi ʿĀʾila Qarār-nāmasi, dated 1917.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDin Bilimien_US
dc.titleYAHUDİLERİN OSMANLI MİLLET SİSTEMİ İÇİNDEKİ YERİ VE HUKUKÎ KONUMLARI (AİLE HUKUKU ÖZELİNDE BİR DEĞERLENDİRME)en_US
dc.title.alternativeJEWS IN THE OTTOMAN MILLET SYSTEM AND THEIR JUDICIAL STATUS A FAMILY LAW REVIEWen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDiyanet İlmi Dergien_US
dc.contributor.departmentNecmettin Erbakan Üniversitesien_US
dc.identifier.volume51en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage11en_US
dc.identifier.endpage35en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record