Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇetin, Hüseyin
dc.contributor.authorEren, Tevfik
dc.date.accessioned2020-01-18T21:11:39Z
dc.date.available2020-01-18T21:11:39Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpnd056UXpNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/2558
dc.description.abstractİşletme yöneticilerinin alacakları kararlarda ihtiyaç duymuş oldukları finansal ve finansal olmayan bilgiler yönetim muhasebesi tarafından sağlanmaktadır. Yönetim muhasebesi bilgileri, işletme yöneticileri tarafından, planlama, kontrol, performans değerleme, performans artırımı, işletme stratejilerini uygulama ve özellikle karar alma süreçlerinde (üretim ve yatırım kararları vb.) kullanılmaktadır. Yönetim muhasebesi daha iyi kararların alınabilmesi amacıyla mevcut faaliyetlerin verimliğinin ve etkinliğinin geliştirilmesine yönelik, işletme içi karar alıcılara ve muhtelif karar destek taraflarına bilgi sağlayan bir muhasebe türüdür. İşletme yöneticilerinin karar almak için gereksinim duydukları bilgilerin işlenmemiş veri olarak toplanmasından başlayıp, ihtiyaca uygun raporların düzenlenmesine kadar işletme yöneticilerini desteklemesi hedeflenerek yürütülen tüm muhasebe çalışmaları, yönetim muhasebesini oluşturur. 19.yy'dan beri uygulanmakta olan yönetim muhasebesi uygulamalarından elde edilen bilgilerin işletme yöneticileritarafından kararların alınması konusunda önemli bir rolü bulunmakta olup, işletme içi ve işletme dışı faktörlerin etkisi ile yönetim muhasebesi uygulamalarında birçok değişim meydana gelmiş ve yeni stratejik yönetim konulmuştur.İşletmelerde performans değerlemesi önemli bir yönetim ve kontrol aracı olarak kullanılmaktadır. Performans ölçümünde ise finansal ve finansal olmayan bilgilerden birlikte faydalanılmakta olup, stratejik yönetim muhasebesi uygulamaları hem performans ölçümünde hem de işletmelerin performanslarının artırılmasında bir araç kullanılmaktadır. birçok faktör, yönetim muhasebesi uygulamalarında değişime neden olmaktadır. Bu çalışmada, rekabetçi çevredeki değişim ile üretim teknolojilerindeki değişimin, işletmelerin yönetim muhasebeleri uygulamaları üzerine etkisi araştırılmıştıren_US
dc.description.abstractFinancial and non-financial information that business executives need in their decisions is provided by management accounting. Management accounting information is used by business managers in planning, control, performance appraisal, performance enhancement, implementation of business strategies and especially in decision making processes (production and investment decisions, etc.). Management accounting is a type of accounting that provides information to internal decision makers and to various decision support parties to improve the efficiency and effectiveness of existing activities so that better decisions can be made. All accounting work carried out with the aim of supporting the business managers from the collection of the information that business managers need to make decisions as raw data to the preparation of the appropriate reports needed form the management account. The information obtained from the management accounting applications that have been in use since the 19th century has an important role to be taken by business managers and many changes have taken place in the management accounting applications with the effect of internal and external factors and new strategic management accounting tools have been developed and put into practice. Performance evaluation is used as an important management and control tool in the enterprises. In performance measurement, both financial and non-financial information are utilized together and strategic management accounting applications are used both in performance measurement and in increasing performance of enterprises. Many factors, such as changes in the competitive environment, changes in production technologies, changes in organizational structure, changes in business strategies, cause changes in management accounting practices. In this study, the change in the competitive environment and the change in production technologies and the effects on the management accounting applications of the enterprises were investigated.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleÜRETİM TEKNOLOJİLERİNDEKİ VE REKABETÇİ ÇEVREDEKİ DEĞİŞİMİN, YÖNETİM MUHASEBESİ UYGULAMALARINA ETKİSİ: BIST’TA İŞLEM GÖREN İMALAT İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMAen_US
dc.title.alternativeEFFECTS OF CHANGES N MANAGEMENT ACCOUNTNG APPLCATONS ON ORGANZATONAL PERFORMANCE: A RESEARCH ON THE PRODUCTON COMPANES QUOTED ON BISTen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Studies (Elektronik)en_US
dc.contributor.departmentNecmettin Erbakan Üniversitesien_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue35en_US
dc.identifier.startpage105en_US
dc.identifier.endpage121en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record