Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTekin, Mahmut
dc.contributor.authorGeçkil, Tahsin
dc.contributor.authorÖzdal , Koyuncuoğlu
dc.contributor.authorTekin, Ertuğrul
dc.date.accessioned2020-01-18T21:12:09Z
dc.date.available2020-01-18T21:12:09Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1302-1796
dc.identifier.issn2667-4750
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWprNE16azFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/2711
dc.description.abstractNeo-liberal eğitim anlayışının üniversiteleri öğrenci odaklı, küresel kalkınmaya uygun eğitimi amaçlayan, girişimci ve yaratıcıinsan kaynağı üreten ve buna uygun eğitim programları geliştiren birer kuruma dönüştürdüğü gözlenmektedir. Bu bağlamdaüniversitelerin girişimci bir yapıya sahip olup olmadığı yönünden ölçümler yapıldığı da dikkat çekmektedir. Bu ölçümlerin birçokamacı bulunmakla birlikte, öncelikle tüm paydaşların beklentilerini karşılayan rekabetçi, girişimci ve yenilikçi bir üniversiteyönetişim sistemi kurularak bu sistemin geliştirilmesini sağlamaktır. Buna paralel olarak yine tüm paydaşların beklentilerinikarşılayacak ve bu sistemin geliştirilmesine katkı verecek Girişimci ve Yenilikçi Üniversite İndeksleri oluşturma çabaları da artışeğilimindedir. Üniversite girişimciliğinin ölçümlenmesinin yararlılığı konusunda genel olarak uzlaşı bulunduğu söylenebilir. Buamaçla Türkiye’de sadece TÜBİTAK tarafından geliştirilen ve yürütülen Girişimci ve Yenilikçi Üniversite İndeksi olarakadlandırılan bir adet İndeks 2012 yılından bu yana kullanılmaktadır. Bu konuda farklı ölçüm araçlarının olması bilimsel olarakyararlı olacaktır. Bu düşünceden hareketle bu araştırmanın amacı, Üniversite girişimciliği konusunda yeni bir indeks geliştirmektir.Ölçek geliştirme aşamasında literatürde yer alan üç fazlı on adımlı yaklaşım benimsenmiştir. Ölçekte yer alabilecek ifadelerliteratür ve uzman görüşleri doğrultusunda oluşturulmuştur. Bu aşamada 53 maddelik taslak bir form elde edilmiştir. Bu taslakindeks, alandan uzmanlara gönderilerek uzman görüşü istenmiştir. Elde edilen uzman görüşleri sonrasında Kapsam Geçerlikİndeksi (KGİ) çalışması yapılmış ve 50 maddenin aday ölçekte kaldığı tespit edilmiştir. Yapı geçerliği açısından Faktör analiziöncesinde Kaiser-Meyer-Olkin katsayısı ve Bartlett testi yapılmış ve Bartlett testi sonucu (P.000) ve KMO değeri .914 çıkmıştır.Aday ölçek açımlayıcı faktör analizine tabii tutulmuş ve Varimaks döndürme tekniği ile yapılan AFA sonucunda ortaya 47 maddelibeş faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan ölçek varyansı % 73,875 oranında ölçmektedir. Ölçek ifadelerinin madde faktöryükleri en düşük .46 ve en yüksek .87 değerlerini almıştır.Ölçeğin bütününe ilişkin Chornbach Alfa değeri .986, olarakölçülmüştür. Boyutlara ilişkin Chornbach Alfa değerleri ise .983 ile .830 arasında değişmektedir. Sonuç olarak ortaya çıkan ölçeğingeçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractIt is observed that the understanding of neo-liberal education has transformed universities into student centered institutionsaiming for an education consistent with global development, generating an entrepreneurial and creative human resource andaccordingly developing consistent education programs. In this context, it attracts attention that measurements are conducted todetermine whether universities have an entrepreneurial structure. Although these measurements have various objectives, theprimary aim is to constitute a competitive, entrepreneurial and innovative university governance system that meets theexpectations of all stakeholders and to maintain the development of this system. Correspondingly, efforts for creatingEntrepreneurial and Innovative University Indexes that will meet the expectations of all stakeholders and contribute to thedevelopment of this system have been on the rise. It can be said that there is a general consensus regarding the effectiveness ofmeasuring university entrepreneurship. In Turkey, only one index named as the Entrepreneurial and Innovative University Indexdeveloped and implemented by TUBITAK for this purpose has been used since 2012. The presence of different measurement tools in this regard would be scientifically useful. Based on this thought, the aim of the present study is to develop a new indexregarding university entrepreneurship.At the scale development stage, the three-phase and ten-step approach existing in the literature was adopted. The statementsthat were considered to be included in the scale were created in accordance with the literature and the opinions of experts. At thisstage, a draft form consisting of 53 items was obtained. This draft index was sent to experts from the field and their opinionswere asked. After obtaining the expert opinions, a Content Validity Index (CVI) study was conducted and 50 items were found tobe left on the candidate scale. For construct validity, the Kaiser-Meyer-Olkin coefficient and the Bartlett tests were performedbefore the factor analysis, and the result of the Bartlett test was (P.000) and the KMO value was found as .914. The candidatescale was subjected to an exploratory factor analysis and a structure composed of 47 items and 5 factors was obtained as the resultof the EFA conducted using Varimax rotation. The created scale explained the 73.875% of the total variance. For the statementson the scale, the lowest item factor load was .46 and the highest item factor load was .87. The Cronbach's Alpha value of theentire scale was measured as .986. The Cronbach's Alpha values for the dimensions varied between .983 and .830. In conclusion,it was determined that the scale was a valid and reliable measurement tool.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleGirişimci Dostu Üniversiteler İndeksi ve Bir Model Geliştirilmesien_US
dc.title.alternativeEntrepreneur-Friendly Universities Index and The Development of A Modelen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSelçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.contributor.departmentNecmettin Erbakan Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue39en_US
dc.identifier.startpage138en_US
dc.identifier.endpage150en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record