Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorErcan Demirel, Emine Eda
dc.date.accessioned2020-01-18T21:13:26Z
dc.date.available2020-01-18T21:13:26Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationErcan Demirel, E. E. (2017). Investigating Pre-Service Efl Teachers' Self-Efficacy Beliefs. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0, 38, 221-232.
dc.identifier.issn1302-1796
dc.identifier.issn2667-4750
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpjMk9USTVPUT09/investigating-pre-service-efl-teachers-self-efficacy-beliefs
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/2981
dc.description.abstractThe present study aims to shed light on the self-efficacy beliefs of pre-service teachers - who are yet studying at ELT departments. The study searches for the answer of the following research question: “What are the self-efficacy beliefs of pre-service EFL teachers in terms of their forthcoming careers? With a quantitative research design, the study was conducted on pre-service English language teachers yet studying at ELT departments to have their BA degrees at Necmettin Erbakan University, and GaziUniversity. The participants were senior students (4th grade) of ELT department in 2012-2013 Academic Year. 138 Senior students (4th grade) of NEU ELT department and 70 Senior students (4th grade) of Gazi University ELT department -randomlyselected 208 pre-service teachers in total- participated in the study. Out of 208 pre-service teachers, 164 were female, and the rest- 44- were male. The ages of the participants were between 21 and 25. The data were gathered through “Teacher Sense of Efficacy scale” originally developed by Tschannen-Moran, & Hoy (2001),the Turkish version of which is developed by Çapa, Çakıroğlu & Sarıkaya (2005). The 24-item-scale was used to collect quantitative data about pre-service teachers’ self-efficacy beliefs. The scale was found to be valid (TLI and CFI of .99/RMSEA,.065) and reliable (.93). The scale consists of 3 dimensions of efficacy: Student Engagement, Instructional Strategies, and Classroom Management. Based on the self-efficacy scale, quantitative data analysis was done through SPSS (Statistical Package for Social Sciences), version 16.00 and Excel (Microsoft Office Professional Plus 2010).The data analysis revealed that pre-service teachers were sufficient in terms of their self-efficacy and readiness for their future careers. The study also searched for meaningful differences in terms of gender and age variables. It was concluded that there was significant difference between female and male pre-service teachers in favour of females (only in Efficacy in Student Engagement dimension). As for the age variable, no significant difference was found.en_US
dc.description.abstractBu çalışma, İngilizce Öğretmenliği bölümünde okumakta olan öğretmen adaylarının özyeterlik inanışları konusuna ışık tutmayı amaçlamaktadır. Çalışma, "İngilizce öğretmenliği öğrencilerinin, onları bekleyen öğretmenlik kariyerleriyle ilgili özyeterlik inanışları nedir?" araştırma sorusuna cevap aramaktadır. Nicel bir araştırma yöntemine sahip bu çalışma, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi'nin İngilizce Öğretmenliği bölümlerindeki 208 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Katılımcılar, 2012-2013 Akademik yılında İngilizce Öğretmenliği bölümünde okumakta olan 4. sınıf öğrencileridir. Necmettin Erbakan Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden 138 katılımcı ve Gazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden de 70 katılımcı olmak üzere toplamda rastgele seçilmiş 208 öğretmen adayı çalışmaya katılmıştır. 208 öğretmen adayının 164ü kız, 44ü erkektir ve yaş dağılımları 21 ile 25 arasında değişiklik göstermektedir. Araştırma aracı olarak orijinali Tschannen-Moran, & Hoy (2001) tarafından geliştirilen "Teacher Sense of Efficacy Scale", "Öğretmen Özyeterlik Ölçeği" (Çapa, Çakıroğlu & Sarıkaya, 2005) kullanılmıştır. 24 maddelik ölçek, öğretmen adaylarının öz-yeterlik inanışlarıyla ilgili nicel veri toplama amacıyla uygulanmıştır. Ölçek, araştırmacılar tarafından geçerli (TLI and CFI of .99/RMSEA,.065) ve güvenilir (.93) bulunmuştur. Ölçek 3 alt boyuttan oluşmaktadır: öğrenci katılımında özyeterlik, öğretim stratejilerinde özyeterlik, ve sınıf yönetiminde özyeterlik. Bu ölçeğe bağlı olarak elde edilen nicel verilerin değerlendirilmesi SPSS (Statistical Package for Social Sciences-version 16.00) ve Excel (Microsoft Office Professional Plus 2010) ile yapılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen veriler, öğretmen adaylarının özyeterlik ve gelecek kariyerlerine hazırolma/hazırbulunuşluk yönünden yeterli olduklarını göstermektedir. Çalışmada ayrıca yaş ve cinsiyet olarak iki değişken bakımından farklılıklar da aranmış, kız ile erkek öğrenciler karşılaştırıldığında sadece öğrenci katılımında özyeterlik alt boyutunda olmak üzere, kız öğrencilerin lehine anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Yaş değişkeninde ise anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Buradan hareketle, çalışma sonucuna göre Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü öğretmen adaylarının özyeterlik inanışları yönünden gelecekte onları bekleyen öğretmenlik kariyerleri ile ilgili yeterli olduklarını söylemek mümkündür. Araştırma verilerine göre özyeterlik açısından anlamlı farklılık gösteren tek değişken ise kadınların lehine olmak üzere cinsiyettiren_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSelf-efficacy beliefs
dc.subjectPre-service teachers
dc.subjectTeacher training
dc.subjectÖzyeterlik inanışları
dc.subjectÖğretmen adayları
dc.subjectÖğretmen eğitimi
dc.titleInvestigating Pre-Service Efl Teachers' Self-Efficacy Beliefsen_US
dc.title.alternativeİngilizce Öğretmenliği Öğrencilerinin Özyeterlik İnanışlarının İncelenmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorID0000-0001-7686-1550
dc.relation.journalSelçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.contributor.departmentNecmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue38en_US
dc.identifier.startpage221en_US
dc.identifier.endpage232en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record