Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDiken, Ahmet
dc.contributor.authorParlakkaya, Raif
dc.contributor.authorErkan , Kara
dc.contributor.authorKodalak, Oğuzhan
dc.date.accessioned2020-01-18T21:13:30Z
dc.date.available2020-01-18T21:13:30Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationDiken, A., Parlakkaya, R., Kara, E., Kodalak, O. (2018). The Relation Between Political Stability and Economic Growth: TheTurkish Case. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0, 40, 176-185.
dc.identifier.issn1302-1796
dc.identifier.issn2667-4750
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWprNE5UQTNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/2994
dc.description.abstractThis study investigates the long run relationship between political stability and economic growth of Turkey in between 2002and 2016. Political stability has been referred to be one the causes of existence of strong institutions together with democracy foreconomic development for countries around the world. Empirical investigations have shown that strong institutions will besupported by political stability and democratic governance, and that these institutions will bring about robust economic growth.This work first focuses on how political stability index is related with the country’s economic output level (GDP) and then thefocus moves on to see the long run relation between political stability and several other prevalent macro-economic variables suchas inflation rate, exchange rate and short term interest rates. For this purpose, a bivariate regression models were used by runningARDL method. The study found that the political stability index, when used as sole independent variable, had no long runrelationship with each of the selected macro-economic variables including gross domestic product when testing by Bound test ofPesaran. Later, a multivariate regression was used to see the effect of political stability index together with selected macroeconomicvariables on economic growth of Turkey. Upon building our econometric modeling for long run relation, themultivariate regression results suggest that, while political stability has positive relation with economic growth in the long run, itseems to be irrelevant in the short term. In addition, inflation is found to have a negative relation with economic growth in thelong run, that is, when inflation increases the economic growth slows down in Turkey. One of the finding is that lagged value ofexchange rate implies that decareasing value of Turkish lira put downward pressure on the economic growth.en_US
dc.description.abstractBu çalışma 2002 ve 2016 yılları arasında Türkiye’de politik istikrarın ekonomik büyüme üzerindeki uzun dönemli ilişkisiniinceleyecektir. Politik istikrar, demokratik yönetim sistemleri ile beraber düşünüldüğünde ülkelerde güçlü kurumların yerleşmesineneden olmakta ve bu durumun bu ülkelerde ekonomik kalkınmayı hızlandırdığı ampirik çalışmaların sonuçlarında ilerisürülmüştür. Bu çalışma öncelikle politik istikrar endeksinin Türkiye’nin ekonomik çıktısıyla (GSYIMH) nasıl bir ilişki içindeolduğuna odaklanacak ve daha sonra ise politik istikrar ile diğer önemli makro-ekonomik değişkenler- bu değişkenler sırasıylaenflasyon oranı (tüketici fiyat endeksi), döviz kuru ve kısa vadeli faiz oranları- arasındaki uzun dönemli ilişkisine bakacaktır. Buamaçla, iki değişkenli regresyon modelinde ARDL yöntemi kullanılacaktır. Bu çalışmada, Pesaran’ın Sınır Testi yöntemikullanıldığında politik istikrar endeksinin tek bir bağımsız değişken olarak kullanıldığı iki değişkenli regresyon modelinde politikistikrar ile diğer kullanılan makro-ekonomik değişkenler, ekonomik büyüme değişkeni dâhil olmak üzere, arasında uzun dönemlibir ilişki bulunamamıştır. Daha sonra çok değişkenli ekonometrik modelleme yapılarak politik istikrar endeksi diğer makroekonomikdeğişkenlerle beraber ekonomik büyüme üzerinde her hangi bir ilişkilerinin olup olmadığı incelenmiştir. Uzun dönemdeböyle bir ilişkinin bulunabilmesi için çok değişken ekonometrik modelleme sonucunda politik istikrarın ekonomik büyüme ileuzun dönemde bir ilişki içinde olduğu bulunmuş, ancak bu ilişki kısa dönemde ise istatistikî olarak elde edilememiştir. Bununlaberaber, enflasyon ile ekonomik büyüme arasında negatif bir ilişki bulunmuştur. Türkiye’de enflasyon yükseliş eğilimigösterdiğinde ekonomik büyümenin bundan olumsuz etkilendiği görülmektedir. Öte yandan, gecikmeli döviz kurundaki değerlerinekonomi üzerinde baskı oluşturduğu istatistiki olarak anlamlı görünmektedir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPolitical stability
dc.subjectMacro-economy
dc.subjectGrowth
dc.subjectARDL
dc.subjectInterest rates
dc.subjectPolitik istikrar
dc.subjectMakroekonomi
dc.subjectBüyüme
dc.subjectFaizler
dc.titleThe Relation Between Political Stability and Economic Growth: The Turkish Caseen_US
dc.title.alternativePolitik İstikrar ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Örneğien_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-6455-9749
dc.contributor.authorID0000-0002-0961-1970
dc.contributor.authorID0000-0003-1578-7435
dc.relation.journalSelçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.contributor.departmentNecmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü Yönetim be Organizasyon Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.departmentNecmettin Erbakan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü Muhasebe ve Finans Yönetimi Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.departmentNecmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.departmentNecmettin Erbakan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Uluslararası Ticaret Anabilim Dalıen_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue40en_US
dc.identifier.startpage176en_US
dc.identifier.endpage185en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record