Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇal, Ahmet
dc.date.accessioned2020-01-18T21:13:44Z
dc.date.available2020-01-18T21:13:44Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationÇal, A. (2015). Kasım Bin Mahmud Karahisarī’nin İrşadü’l-Mürid İle’l Murād Fĭ Tercemeti Mirsādi’l-ibād adlı eseri. Turkish Studies (Elektronik), 10, 12, 233-248.en_US
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpjek9USXdNQT09/kasim-bin-mahmud-karahisari-nin-irsadu-l-murid-ile-l-murad-fi-tercemeti-mirsadi-l-ibad-adli-eseri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/3033
dc.description.abstractTürkçenin tarihi gelişiminde önemli bir yere sahip olan Eski Anadolu Türkçesi, Batı Türkçesinin de temelini oluşturmaktadır. Eski Anadolu Türkçesi Türkçenin Oğuz-Türkmen lehçesine dayanmaktadır. Eski Anadolu Türkçesi özellikle dil bakımından kendisinden sonraki Osmanlı Türkçesi ve Türkiye Türkçesi'nden bazı farklılıklar göstermektedir. XIII.-XV. yüzyıllar arasını kapsayan bu dönemde kullanılan dil, halkın rahatlıkla anlayabileceği sade bir dildir. Zaten bu dönem eserlerinin yazılış amacı halkı bilinçlendirmektir. Bu eserlerden biri de Kasım bin Mahmud tarafından yazılmış olan ve 200 varaktan oluşan İrşadü'l Mürid İle'l-Murad Fi Tercemeti Mirsadi'lİb?d adlı tasavvufî eserdir. Kasım bin Mahmud'un bilinen tek eseri olan İrşadü'l Mürid'in tespit edebildiğimiz 8 nüshası vardır. Bunlardan biri Kayseri Raşit Efendi Kütüphanesi, dört tanesi Ankara Millî Kütüphane'de ( 06 Mil Yz A 2467/3, 06 Mil Yz B 422, 06 Mil Yz B 420, 06 Mil Yz FB 445/1), biri Konya İl Halk Kütüphanesi'nde (42 Kon 3721), biri Fatih Kitaplığı'nda (2576), diğeri de Yahya Efendi Kitaplığı'nın Hacı Mahmut Efendi Bölümü'nde (2235) bulunmaktadır. II. Murad döneminde kaleme alınmış olan eser, müridin kurtuluşu anlamına gelmektedir. Adından da anlaşılacağı gibi insanın kurtuluşa ermesi için yapması gereken şeylerden bahsetmektedir. Eserde anlatılanların daha iyi anlaşılabilmesi için zaman zaman çeşitli hikâyelere yer verilmiş ve Kur'an'dan alıntılar yapılmıştır. Eserde anlatılmak istenenler bazen beyitlerle de ifade edilmiştir. Muhteva bakımından eserde hayvanlardan, şeytanlardan bahsedilmiş, insanın neden diğer varlıklardan üstün olduğu anlatılmıştır. Şeytanın Allah'ın huzurundan kovulması, insanı kandırmada çok usta olduğu ve istediği zaman insanı kolaylıkla kandırabileceği, vesvese ve hileleriyle insanları doğru yoldan çıkarabileceği açık bir şekilde anlatılmış, insanların şeytanın hilelerine karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtilmiştir. Kâinatın nasıl yaratıldığı ve bu süreçte hangi safhaların yer aldığı da üzerinde durulan konular arasındadır. bulunmadığını söylemiş ve halkın bu dillerde yazılan güzel kitaplardan habersiz kalmasını istemediği için eserini Türkçe olarak yazdığını belirtmiştir. Eserin yazılma amacı halkı bilgilendirmek olduğu için dili oldukça sadedir. İrşadü'l-Mür?d ile'l-Mur?d f? Tercemeti Mirs?di'l-İb?d adlı eserde yer alan 2403 kelime arasında yaptığımız inceleme sonucunda Türkçe kelimelerin sayısı 1116 (yaklaşık %46,5), Arapça kelimelerin sayısı 984 (yaklaşık %41), Farsça kelimelerin sayısı da 303 (yaklaşık %12,5)'tür. Bu inceleme metnin tamamı hakkında kesin bir bilgi vermese de yaklaşık olarak metinde geçen kelimelerin dillere göre oranını göstermektedir. Görüldüğü gibi metinde en fazla Türkçe kelime kullanılmıştır. Eser, yazıldığı dönemin dil özellikleri hakkında da çeşitli bilgiler vermektedir. Eserde iki farklı imla sisteminin kullanılması dilin henüz bir sistematiğe ulaşamadığının göstergesi olarak kabul edilebilir.en_US
dc.description.abstractOld Anatolian Turkish, which has an important place in Turkish historical development constitute the basis for the Western Turkish. Old Anatolian Turkish is based on the Turkish Oguz-Turkmen dialects. Next Old Anatolian Turkish Ottoman Turkish language and Turkey in particular as regards itself shows some differences from the Turkish. XIII.-XV. covering the period between the language used in this century, it is a simple language easily understood by the public. The purpose of writing is to raise the awareness of public works already this term. One of these works were written by Kasım Bin Mahmud and 200 consisting of leaf- İrşadü’l Mürid İle’l-Murad Fi Tercemeti Mirsadi’l-İbād is mystical work called Mirsadi'l-Ibad. Kasım bin Mahmud's only known work which we can detect the disciples İrşadü'l Mürid has 8 copy. One of them Kayseri Rashid Efendi Library, four Ankara National Library ( 06 Mil Yz A 2467/3, 06 Mil Yz B 422, 06 Mil Yz B 420, 06 Mil Yz FB 445/1), one of the Konya Provincial Public Library 'n in (42 Kon 3721), one of the Fatih Library (2576), and the other Master Mahmood Haji Yahya Efendi Library Department (2235) is located. II. Murad work, which is worded, means the salvation of his followers. The name refers to the things you need to do in order to come to man's salvation as the name suggests. To better understand those described from time to time in the work given to various stories and quotations from the Koran were made. Who meant the work was sometimes expressed in the couplet. The work of the angels in terms of content, from people, animals, mentioned the devil is described as being superior to other human causes. Satan's expulsion from the presence of God, to be very adept at tricking people, and at any time can easily fool the people described in a clear way that out of the way right people with the delusion and deception, it is stated that the people of Satan must be careful against cheating. The creation of the universe and how these processes are among the topics discussed were on the stage where what. The author in the Turkish language referring to writing purposes, in other languages (Arabic and Persian) said that written works like the present and the public stated that he wrote the book because he wanted to remain ignorant of good books written in these languages as Turkish. The aim of the work is to inform the public because language is quite simple. İrşadü’l-Mürīd ile’l-Murād fī Tercemeti Mirsādi’l-İbād we did between his work Located 2403 words Ibad review the number of results in the Turkish words in 1116 (about 46.5%), the number of Arabic words 984 (about 41%), Persian The number of words in 303 (12.5%) type. This study also does not give precise information about all of the text shows the ratio according to the last word about the language of the text. Turkish words used in the text as the most visible.The book also gives a variety of information about the period in which written language features. Two different spelling of the language used in the work of the system can be regarded as yet been unable to reach a systematic indicator.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEski Anadolu Türkçesi
dc.subjectTürk Dili
dc.subjectYazma eserler
dc.subjectDin
dc.subjectTasavvuf
dc.subjectİnceleme
dc.subjectKelime hazinesi
dc.subjectOld Anatolian Turkish
dc.subjectTurkish
dc.subjectManuscripts
dc.subjectReligion
dc.subjectMysticism
dc.subjectInvestigation
dc.subjectVocabulary
dc.titleKasım Bin Mahmud Karahisarī’nin İrşadü’l-Mürid İle’l Murād Fi Tercemeti Mirsādi’l-ibād adlı eserien_US
dc.title.alternativeIşadü’l-Mürid iİle’l Murād Fi Tercemeti Mirsādi’libād of Kasım Bin Mahmud Karahisarī named worken_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorID0000-0001-9000-4205
dc.relation.journalTurkish Studies (Elektronik)en_US
dc.contributor.departmentNecmettin Erbakan Üniversitesi, Seydişehir Meslek Yüksekokuluen_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue12en_US
dc.identifier.startpage233en_US
dc.identifier.endpage248en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record