Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorVarlik, Abdullah
dc.contributor.authorUray, Firat
dc.contributor.authorAzim , Metin
dc.date.accessioned2020-01-18T21:14:08Z
dc.date.available2020-01-18T21:14:08Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1309-3983
dc.identifier.issn1309-3983
dc.identifier.urihttp://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpFeU5URTVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/3098
dc.description.abstractYersel lazer tarayıcı sistemleri özellikle mimari ve arkeolojik ölçme uygulamalarında kültürel mirasların belgelenmesi çalışmalarında en çok tercih edilen metotlardan birisi olmuştur. Bu çalışmada yersel lazer tarayıcı, mimari ölçümlere benzer bir uygulama olan sokak sağlıklaştırma projesinde kullanılmıştır. Sokak sağlıklaştırma projeleri, tarihi ve kültürel öneme sahip bölgelere dahil olan sokaklarda bulunan yapıların sokağa bakan cephelerin tarihi dokusu korunarak aslına uygun yeniden restore edilmesini hedefler. Bu amaçla öncelikle, tarihi yapıların istenen doğruluk ve hassasiyette rölöve çizimlerine ihtiyaç duyulur. Rölöve çizimleri yüksek yoğunluklu nokta bulutundan elde edilebilir. Bu proje kapsamında Afyonkarahisar kentsel sit alanına dahil olan sokaklardaki tarihi yapıların sokağa bakan cephelerinin lazer taraması yapılmış ve rölöve çizimleri oluşturulmuştur. Sit alanı M.Ö. 1350'de inşaatı tamamlanan Afyonkarahisar kalesinin bulunduğu dağın eteklerinde yer almaktadır. Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad'ın hazineleri bu kalede saklanmıştır. Anadolu Selçuklu tarihinde bu kültürel bölge önemli bir rol oynamaktadır. Bu kültürel varlığın belgelenmesi ve korunması kentsel sit projesinin önemli bir parçasıdır. Çalışma iki ana bölümden oluşmaktadır, ilki saha çalışmaları için hazırlık aşaması, referans noktalarının işaretlenmesi ve kontrol noktalarının koordinatlandırılmasını içermektedir. İkinci aşama da ise yapıların ve çevrelerinin lazer taramasının yapılmıştır. Ölçekli çizimler CAD ortamında üretilmiş ve bu yapılara ait kesit ve planların oluşturulması için bu çizimler kullanılmıştıren_US
dc.description.abstractTerrestrial laser scanning has become the most preferred method with documentation of cultural heritages, especially in architectural and archeological survey applications. In this study, terrestrial laser scanning method has been used in a similar application with architectural surveys, which is calling street rehabilitation projects. Street rehabilitation applications aim to keep the original street texture of a cultural assets' façade that is facing the historic streets. For this purpose, firstly architectural drawings of these cultural structures needed in expected accuracy and precision. These architectural drawings can obtain from high-density point cloud data with processing for the purpose of use by qualified personnel. This work is contains the laser scanning of historic structures' façades that is facing the street in Afyonkarahisar urban conservation area and generating architectural drawings. This urban conservation area is at the foot of Afyonkarahisar castle which was built around 1350 BC. The treasure of Sultan I. Alaeddin Keykubad (Kayqubad I) had stored in this castle. These cultural area has leading role in history of Anatolian Seljuk State. Documentation and preserving of this cultural assets is most important part of urban conservation project. The work we have completed consists of two stages, first one is fieldwork which is consists preparation, marking target points, geo-referencing the control points with total station. In last stage, scanning of the structures and their surrounding has been completed. Scaled drawings were obtained in CAD software environment and final products have used to create sections and plans of the conservation areaen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectJeolojien_US
dc.titleSokak Sağlıklaştırma Projelerinde Yersel Lazer Tarayıcı İle Mimari Rölöve Alımı: Afyonkarahisar Kentsel Sit Alanı Örneğien_US
dc.title.alternativeArchitectural Surveying with Laser Scanning in Street Rehabilitation Studies : A Case Study of Afyonkarahisaren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalHarita Teknolojileri Elektronik Dergisien_US
dc.contributor.departmentNecmettin Erbakan Üniversitesien_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage141en_US
dc.identifier.endpage150en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record