Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorMentiş Taş, Ayşe
dc.contributor.authorDerici Cevap, Serpil
dc.date.accessioned2020-03-02T13:17:04Z
dc.date.available2020-03-02T13:17:04Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017-10-13
dc.identifier.citationDerici Cevap, Serpil. Sınıf öğretmenlerinin benlik saygıları ile iletişim becerileri arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Eskil örneği). Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 2017 (Yüksek Lisans Tezi)en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/3212
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin benlik saygıları ile iletişim becerileri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmanın örneklemini, 2015–2016 eğitim- öğretim yılında Aksaray ili Eskil ilçesine bağlı ilkokullarda görev yapan 120 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada ''Kişisel Bilgi Formu'', ''Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği'' ve "İletişim Becerileri Ölçeği" kullanılmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, Bağımsız Örneklemler t- testi, Kruskal Wallis Testi analizi ve Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 1. Sınıf öğretmenlerinin iletişim becerilerinin tamamına ilişkin algıları "Genellikle" düzeyindedir. İletişim becerilerinin alt boyutları olan zihinsel, duygusal ve davranışsal boyutları da "Genellikle" düzeyindedir. 2.Sınıf öğretmenlerinin benlik saygılarına ilişkin algıları "düşük" düzeyindedir. 3. Sınıf öğretmenlerinin benlik saygılarına ilişkin algıları arasında cinsiyet, mesleki kıdem, öğrenim durumu ve yaşa göre anlamlı fark bulunmamıştır. 4. Sınıf öğretmenlerinin iletişim becerileri ölçeğinin tamamından ve zihinsel, duygusal ve davranışsal alt boyutlarından aldıkları puanlar arasında mesleki kıdeme, öğrenim durumuna ve yaşa göre anlamlı fark bulunmamıştır. Öğretmenlerin iletişim beceri ölçeğinin duygusal, davranışsal alt boyutlarından alınan puanlar ile ölçeğin tamamından alınan puanlar arasında cinsiyete göre anlamlı bir farklılık bulunmamışken, zihinsel alt boyutundan alınan puanlar arasında cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir fark bulunmuştur. 5. Öğretmenlerin benlik saygıları ile iletişim becerileri arasında düşük düzeyde, pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Öğretmenlerin benlik saygıları ile iletişim becerilerinin duygusal ve davranışsal alt boyutları arasında da düşük düzeyde, pozitif yönde ve anlamlı ilişki bulunurken, zihinsel alt boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.en_US
dc.description.abstractThe aim of this research is to determine the relationship between self-esteem and communication skills of classroom teachers. The sample of the research consists of 120 classroom teachers working in the primary schools affiliated to the Eskil county of Aksaray province in 2015-2016 education period. "Personal Information Form", ''Rosenberg Self- Esteem Scale'' and "Communication Skills Scale" were used in the research. Arithmetic mean, standard deviation, Independent Samples t-test, Kruskal Wallis test and Pearson correlation analysis were used to analyze the data. According to the findings obtained, the following results were reached: 1. The level of classroom teachers 'perceptions about communication skills is "generally". The mental, emotional and behavioral dimensions of communication skills sub-dimensions is also "generally" level. 2. The level of classroom teachers 'perceptions about self-esteem is "low". 3.There was no significant difference between the perceptions of self-esteem of the class teachers by gender, occupational seniority, education status and age. 4.There were no significant differences between occupational grade, education level and age among the scores of classroom teachers' communication skills scale and mental, emotional and behavioral subscales. While there was no significant difference between the scores obtained from the emotional and behavioral subscales of the teachers' communication skill scale and the scores obtained from the whole scale, there was a significant difference was found between scores obtained from mental sub-dimension according to gender variable. 5. A low, positive and meaningful relationship founded between teachers' self-esteem and communication skills. However, although a low level of positive attitudes and a meaningful relationship founded between teachers' self-esteem and emotional and behavioral subscales of communication skills, there was no significant relationship between teachers' self-esteem and mental subscales.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBenlik Saygısı,en_US
dc.subjectİletişim Becerisi,en_US
dc.subjectSınıf Öğretmeni.en_US
dc.subjectSelf-esteem,en_US
dc.subjectCommunication Skills,en_US
dc.subjectClassroom Teacher.en_US
dc.titleSınıf öğretmenlerinin benlik saygıları ile iletişim becerileri arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Eskil örneği)en_US
dc.title.alternativeInvestigation of the relationship between self esteem and communication skills of primary school teachers in terms of various variables (Eskil example)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorIDDanışman: 100637en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Temel Eğitim Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record