Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAvşaroğlu, Selahattin
dc.contributor.authorUlubey, Mehmet
dc.date.accessioned2020-03-11T12:51:42Z
dc.date.available2020-03-11T12:51:42Z
dc.date.issued2016en_US
dc.date.submitted2017-04-13
dc.identifier.citationUlubey, M. (2016). Üniversite öğrencilerinde mükemmeliyetçilik ve değerler arasındaki ilişkinin incelenmesi . (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/3280
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin mükemmelliyetçiliği ile sahip oldukları değerler arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma grubu 2013-2014 eğitim öğretim yılında Necmettin Erbakan üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi'nin farklı bölüm ve sınıflarında öğrenim görmekte olan öğrencilerden tesadüfî yöntemle seçilen 92‟si erkek, 226‟ü kız olmak üzere toplam 318 öğrenciden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında Dilmaç ve Arıcak (2012) tarafından geliştirilen Değerler Ölçeği ve Frost, Marten, Lahart ve Rosenblate (1990) tarafından geliştirilen Özbay ve Mısırlı-Taşdemir (2003) tarafından türkçeye uyarlanan Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği kullanılmıştır. Öğrencilerin özlük nitelikleriyle ilgili bilgileri elde etmek için ayrıca kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırma genel tarama modelinin bir alt türü olan ilişkisel tarama modeline uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde Korelâsyon ve Regresyon Analizi Tekniği kullanılmış ve istatistiksel analizler SPSS 15. 00 paket programında yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda toplumsal değer ile düzen ve kişisel standartlar arasında; kariyer değeri ile kişisel standartlar, aile beklentisi ve düzen arasında; entelektüel değer ile kişisel standartlar ve düzen arasında; maneviyat ile düzen ve aile eleştirileri arasında; materyalistik değer ile aile beklentisi arasında; insan onuru ile düzen ve kişisel standartlar arasında; özgürlük ile kişisel standartlar ve düzen arasında; fütüvvet ile kişisel standartlar ve düzen arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Romantik değer ile mükemmeliyetçilik alt boyutları arasında anlamlı ilişkinin olmadığı görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThe aim of this research is to analyze the relationship between the values that they have and the perfectionism of the university students.The study group consists of 92 male and 226 famale in total 318 students, who are studying in Necmettin Erbakan University, Ahmet Keleşoğlu Educational Faculty's different departments and classes, 2013-2014 academic year, and they are chosen randomly sample method. While gathering the datas, we have used "The Scale of Values" which is reformed by Dilmaç & Arıcak (2012) and "The Scale of Multi Dimensional Perfectionism" which is reformed by Frost, Marten, Lahart and Rosenblate (1990). Personal information form is also used to get the information about the students' personal qualities. Model used for the research is relational survey model which is a subtype of general survey model. Correlation and regression analysis were used to analyze data. For statistical analysis of data SPSS 15.packet program was used. As a result of these analyzes, there have been statically meaningful relations between the social value, order and high personal standards; between the career values,high personal standards,high parental expectations and order; between the intellectual value, high personal standards and order; between the spritual value and high parental criticism; between the materialisticvalue and high parental expectations; between the honor of humanity, order and high personal standards; between the freedom, high personal standards and order; between the futuwwat, high personal standards and order. There have been none meaningful relations between romantic value and perfectionism subtypes.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDeğerler,en_US
dc.subjectMükemmeliyetçilik,en_US
dc.subjectÜniversite Öğrencileri.en_US
dc.subjectValues,en_US
dc.subjectPerfectionism,en_US
dc.subjectUniversity Students.en_US
dc.titleÜniversite öğrencilerinde mükemmeliyetçilik ve değerler arasındaki ilişkinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of the relationship between values and perfectionism in college studentsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorIDDanışman: 51215en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record