Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKıray, Seyit Ahmet
dc.contributor.authorSarı, Berna
dc.date.accessioned2020-07-14T06:44:42Z
dc.date.available2020-07-14T06:44:42Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018-01-29
dc.identifier.citationSarı, B. (2018). Fen bilimleri öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgileri: Vaka çalışması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Temel Eğitim Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/3463
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı Fen Bilimleri öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgileri konusundaki özyeterliklerini belirlemektir. Bu bağlamda nitel araştırma yöntemlerinden çoklu durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmada amaçlı örneklem yoluyla seçilen devlet okullarında çalışan 11 Fen Bilimleri öğretmeni ile çalışılmıştır. Araştırma verileri TPAB-Öz Yeterlik Ölçeği, yarı-yapılandırılmış görüşme formu ve ders gözlem notları aracılığıyla elde edilmiştir. Sonuçlar, fen bilimleri öğretmenlerinin özyeterlikleri AB, PB, TB, PAB,TAB, TPB ve TPAB boyutlarında farklılaştığını göstermektedir. Fen Bilimleri öğretmenleri genel itibariyle pedagojik bilgileri konusunda kendilerine güvenmektedirler. Alan bilgileri ve teknoloji bilgileri konusunda kısmen güvenmektedirler. Öğretmenler derse alan, teknoloji ve pedagoji bilgilerinin entegrasyonunu tam olarak sağlayamamaktadırlar. Ders gözlemleri incelendiğinde bazı öğretmenlerin kendilerini yeterli gördükleri TPAB alt bileşenlerinde gerekli performansları sınıfta gösterememişlerdir. Fen Bilimleri dersine entegre edilen teknoloji ve pedagoji bilgilerinin bütünleştirilmesi için öğretmenlerin gerekli becerileri göstermesi hayati derecede önemlidir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to designate the self suffiency of science teachers' in the field of technology and pedagogical. In this context from qualitative research methods multi-case is used. In the research 11 science teachers from state schools who are chosen by aimed sampling method are cooperated with. Research datas are obtained by TPAB-Self Suffiency Crextia, semi-structured meeting forms and lesson observation notes. Results show that science teachers' self-suffiency differ in the dimentions of AB, PB, TB, PAB, TAB, TPB and TPAB. In general science teachers believe in themselves quite well in the point of pedagocial knowledge. However, they partially have self-confidence regarding their field and technological knowledge. Teachers can not provide the entegration of technology and pedagogical knowledges into the lessons. When lesson observations studied some teachers who think themselves sufficient couldn't perform well in TPAB subcomponents in classes. It is vitally important for teachers to perform required skills in completion of technological and pedagogical knowledge entegrated to science lessons.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTeknolojik pedagojik alan bilgisi,en_US
dc.subjectFen Bilimleri öğretmenleri.en_US
dc.subjectTechnological pedagogical content knowledge,en_US
dc.subjectScience teachers.en_US
dc.titleFen bilimleri öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgileri: Vaka çalışmasıen_US
dc.title.alternativeTechnological pedagogical content knowledge of the science teachers: Case studyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorIDDanışman: 52435en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Temel Eğitim Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record