Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBayrakcı, Erdal
dc.contributor.authorDemirel, Abdullah
dc.date.accessioned2020-07-28T12:49:02Z
dc.date.available2020-07-28T12:49:02Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017-04-03
dc.identifier.citationDemirel, A. (2017). Kamu yönetiminde iç denetimin yapısal ve işlevsel sorunları: Üniversiteler üzerine bir araştırma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/3558
dc.description.abstractKamu yönetiminde denetim anlayışı özellikle son yıllarda değişim göstermiş ve dış denetiminin yanı sıra kamu kurumları iç denetim kavramı ile de tanışmışlardır. Klasik anlamda kamu idareleri bünyesinde yer alan teftiş birimlerinden farklı olarak ortaya çıkan iç denetim, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile tüm iş ve işlemlerde risk esaslı denetim anlayışını benimsemiştir. 5018 sayılı Kanunla Türk kamu yönetimi alanına giren iç denetim sistemi henüz yeni olduğundan bir takım sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu çalışmanın amacı kamu yönetiminde yeni bir denetim anlayışı olarak ortaya çıkan iç denetimin yapısal ve işlevsel sorunlarını ele alarak tespitlerde bulunmak ve çözüm önerileri sunmaktır. Bu kapsamda çalışmanın birinci bölümünde denetim kavramları açıklanarak denetimin rolü ve öneminden bahsedilmiştir. İkinci bölümde iç denetim kavramı tüm boyutları ile açıklanarak detaylı olarak anlatılmıştır. Üçüncü ve son bölümde ise iç denetimin yapısal ve işlevsel sorunları ele alınarak devlet üniversitelerinde görev yapan iç denetçilere alan araştırması kapsamında anket çalışması yapılmıştır. Yapılan çalışmadan elde edilen bulgular SPSS ile yorumlanarak, üniversitelerde iç denetimin yapısal ve işlevsel sorunları tespit edilmiş, bunlar yüzde ve frekans dağılımları ile tablolaştırılarak anlatılmaya çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe concept of auditing in public administration has changed especially in recent years and the public institutions have also met with the concept of internal audit as well as external auditing. In the classical sense, internal audit, which differs from the inspection departments in public administrations, adopts the risk-based audit approach in all business and transactions as well as effective, economic and efficient use of resources. With the Law No. 5018 entering into the field of Turkish Public Administration, the internal audit system has brought some problems with it since it is new. The purpose of this study is to present the solution proposals by taking into consideration the structural and functional problems of internal audit which emerged as a new audit conception in public administration. In this first part of the study, the concepts of audit are explained and the role and importance of audit are mentioned. In the second part, the concept of internal audit is explained in detail with all its dimensions. In the third and last section, the structural and functional problems of the internal audit were taken into consideration and a questionnaire study was carried out within the scope of the survey on the internal auditors working in state universities. Findings obtained without the study were interpreted with SPSS and it was seen that there were structural and functional problems in internal auditing at universities and they were tried to be explained by tabulation with percentage and frequency distributions. Keywords: Internal Auditing, Auditing, Structural and Functional Problems, State Universitieen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİç Denetim,en_US
dc.subjectDenetim,en_US
dc.subjectYapısal ve İşlevsel Sorunlar,en_US
dc.subjectDevlet Üniversiteleri.en_US
dc.subjectInternal Auditing,en_US
dc.subjectAuditing,en_US
dc.subjectStructural and Functional Problems,en_US
dc.subjectState Universitie.en_US
dc.titleKamu yönetiminde iç denetimin yapısal ve işlevsel sorunları: Üniversiteler üzerine bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeStructural and functional problems of internal audit in public administration: A study on universitiesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorIDDanışman: 36157en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record