Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzçimen, Aycan
dc.contributor.authorÖzpek, Abidin
dc.date.accessioned2020-08-21T12:58:50Z
dc.date.available2020-08-21T12:58:50Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018-05-08
dc.identifier.citationÖzpek, Abidin. (2018) Türk müziği solo ses icracılığında üslup ve tavır ile ilgili öğrenci algıları. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Anabilim Dalı. Konyaen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/3566
dc.description.abstractTürk müziği solo ses icracılığında üslup ve tavır ile ilgili öğrenci algılarını belirlemeyi amaçlayan bu araştırma nicel verilere dayalı genel tarama modelinde ve ilişkisel tarama modelinde bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini; ülkemizde konservatuar alanında köklü bir geçmişe sahip olan üniversitelerden Selçuk Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Ege Üniversitesi Devlet Konservatuarlarında Türk müziği solo ses icracılığında üslup ve tavır dersini alan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada Selçuk Üniversitesi (n=29) ve Afyon Kocatepe Üniversitesi (n=30) öğrenci sayıları az olduğu için öğrencilerin tamamına ulaşılmaya çalışılmıştır. Diğer üniversitelerde oransal olarak belirlenmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi (n=69) ve Ege Üniversitesi (n=71) Devlet Konservatuarlarında Türk müziği solo ses icracılığında üslup ve tavır dersini alan öğrenciler evrenden yansız olarak basit tesadüfi örnekleme alma yöntemiyle ve tabakalı örnekleme alma yöntemiyle seçilmiştir. Araştırmada kullanılmak üzere Türk müziği solo ses icracılığında üslup ve tavır dersi algı ölçeği geliştirilmiştir. Ölçek geliştirilmeden önce açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır. Geçerlik ve güvenirlik analizleri yapıldıktan sonra anket uygulamasına geçilmiştir. Türk müziği solo ses icracılığında üslup ve tavır ile ilgili öğrenci algılarında hazırlık çalışmaları algılarının yüksek düzeyde olduğu, eserlere ilişkin algı düzeylerinin düşük, orta ve yüksek düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractThis research aimed to determine student perceptions about style and attitude in Turkish music solo voice performance. This research is a research in the general screening model and relational screening model based on quantitative data. The universe of this research; the students who have taken a style and attitude course in Turkish music solo voice performance in Selçuk University, Afyon Kocatepe University, Istanbul Technical University and Ege University State Conservatory from the universities which have a long history in the conservatory area of our country. Selçuk University (n = 29) and Afyon Kocatepe University (n = 30) were trying to reach all of the students because the number of students was few. It is proportionally determined at other universities. The students who attended the style and attitude course in Turkish music solo voice performances at Istanbul Technical University (n = 69) and Ege University (n = 71) State Conservatory were selected by simple random random sampling method and layered sampling method. The perception scale of style and attitude lesson was developed in Turkish music solo voice performance for use in the research. Explanatory and confirmatory factor analyzes were performed before the scale was developed. After analyzing the validity and reliability, the survey application was started. Preparatory studies on student perceptions about style and attitude in Turkish music solo voice performance have been achieved at a high level and perception levels of the works are low, medium and high level.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTürk Müziğien_US
dc.subjectSoloen_US
dc.subjectSes İcracılığıen_US
dc.subjectÜslupen_US
dc.subjectTavıren_US
dc.subjectAlgıen_US
dc.subjectTurkish Musicen_US
dc.subjectSolo Sound Progressionen_US
dc.subjectStyleen_US
dc.subjectAttitudeen_US
dc.subjectPerceptionen_US
dc.titleTürk Müziği solo ses icracılığında üslup ve tavır ile ilgili öğrenci algılarıen_US
dc.title.alternativeStudent perceptions about style and attitude in Turkish music solo voice performanceen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorID0000-0001-8675-6869en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record