Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzteke Kozan, H.İrem
dc.contributor.authorCan Ceyhan, Hilal
dc.date.accessioned2020-08-27T19:28:34Z
dc.date.available2020-08-27T19:28:34Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-02-08
dc.identifier.citationCan Ceyhan, H. (2018). Evli bireylerin bağlanma stilleri ve psikolojik ihtiyaçları ile affetme düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/3624
dc.description.abstractBu araştırmada, evli bireylerin bağlanma stilleri ve psikolojik ihtiyaçları ile affetme düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 396 evli birey oluşturmaktadır. Katılımcıların kişisel bilgilerini belirlemek amacıyla "Kişisel Bilgi Formu", bağlanma stillerini ortaya koymak için "Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri", psikolojik ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla "Yeni Psikolojik İhtiyaçlar Değerlendirme Ölçeği" ve affetme düzeylerini belirlemek amacıyla ise "Heartland Affetme Ölçeği" kullanılmıştır. Verilerin analizinde, değişkenler arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla Pearson Momentler Çarpım Korelasyon Katsayısı, bağlanma ve psikolojik ihtiyaçların evli bireylerde affetme düzeyleri üzerindeki yordayıcı etkisini belirlemek amacıyla da hiyerarşik regresyon analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Korelasyon analizi sonuçlarına göre, evli bireylerde affetme ile bağlanma ve psikolojik ihtiyaçlar arasında anlamlı düzeyde ilişkiler ortaya çıkmıştır. Yapılan hiyerarşik regresyon analizinde ise demografik değişken olarak ele alınan cinsiyet, yaş ve evlilik süresinin kendini affetme alt boyutunda modele herhangi bir katkısı bulunmazken başkalarını ve durumu affetme alt boyutunda yaş ve evlilik süresinin modele anlamlı bir katkısı vardır. Psikolojik ihtiyaçlar ve bağlanma ise affetmenin tüm alt boyutlarının önemli yordayıcıları olarak bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar dahilinde tartışma ve önerilere yer verilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn current study the associations among psychological needs, attachment and forgivennes levels of married individuals were investigated. Participants of study consist of 396 married individuals. 'Personal Information Form" was used for personal information of participants.To reveal attachment styles "Close Relationships Experience Questionnaire", to investigate psychological needs "New Psychological Needs Assessment Scale " and to examine determine levels of forgiveness "Heartland Forgiveness Scale" were used. To reveal the associations among variables pearson correlation moments coefficient was used. Also to determine the predictive role of attachment and psychological needs on their level of forgiveness in married individuals, hierarchical regression analysis was used.According to the results of correlation analysis, significant relationships between forgiveness and attachment and psychological needs emerged in married individuals. In the hierarchical regression analysis, while the gender, age, and marital length that were considered as demographic variables do not contribute to the model in the self-forgiveness sub-dimension, the age and the duration of marriage had a significant power to the model. Psychological needs and attachment were found to be important predictors of all sub-dimensions of forgiveness. Eventually, discussion and recommendations were given according to the findings of study.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBağlanma,en_US
dc.subjectPsikolojik ihtiyaçlar,en_US
dc.subjectAffetme,en_US
dc.subjectEvli bireyler,en_US
dc.subjectHiyerarşik regresyon.en_US
dc.subjectAttachment,en_US
dc.subjectPsychological needs,en_US
dc.subjectForgiveness,en_US
dc.subjectMarried individuals,en_US
dc.subjectHierarchical regressio.en_US
dc.titleEvli bireylerin bağlanma stilleri ve psikolojik ihtiyaçları ile affetme düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeThe examination of associations among attachment styles, psychological needs and forgiveness levels of married individualsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorIDDanışman: 0000-0002-3516-4895en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record