Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorErben Keçici, Sayime
dc.contributor.authorKavak, Gülden
dc.date.accessioned2020-08-27T19:34:57Z
dc.date.available2020-08-27T19:34:57Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-01-02
dc.identifier.citationKavak, G. (2019). Ses temelli cümle yönteminin uygulama aşamalarında ortaya çıkan sorunlar. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/3634
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı; sınıf öğretmenlerinin Ses Temelli Cümle Yönteminin aşamalarında karşılaşılan sorunlara ilişkin görüşlerini ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini ortaya koymaktır. Araştırmada tarama modeli çerçevesinde görüşme ve doküman incelemesinin yer aldığı nitel yöntemler, anketin kullanıldığı nicel yöntem kullanılmıştır. Öğretmenlerin STCY'nin aşamalarında karşılaştıkları sorunlar beş sınıf öğretmeniyle yapılan görüşmelerle ve Konya ilindeki 46 ilköğretim okulunda çalışan 615, 1-5. sınıf öğretmenlerine uygulanan anketlerle tespit edilmiştir. Görüşme yapılan öğretmenlerin bir üst, bir orta ve bir alt başarı seviyesindeki 15 öğrencinin defterleriyle desteklenmiştir. Araştırmada nicel veriler için betimsel analiz; anketin üçüncü boyutundan elde edilen veriler için içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmada öğretmenlerin kişisel bilgilerine ait verilerin analizinde frekans ve yüzde gibi istatistiksel bilgiler; öğretmenlerin STCY'nin uygulama aşamalarında karşılaşılan sorunlara ilişkin görüşleri için ortalama, yüzde, standart sapma, bağımsız gruplar t testi ve varyans analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin STCY'nin aşamalarında sıklıkla sorun yaşamadığı saptanmıştır. Hazırlık aşamasında çizgiye oturtma ve yön vermede, harfleri yazarken ve söylerken karıştırmada, kapalı heceden açık heceye geçmede, heceleri birleştirmede, okuduğunu anlamada, hızlı yazmada ve okumada sorun yaşadıklarına ilişkin bulgular kaydedilmiştir. Kelime, cümle, metin aşamalarında öğrencilerin harfleri eksik bıraktıkları belirtilmiştir. Bu sorunların çözümünde ailelerin bilinçlendirilmesi, bireysel farklılıklara dikkat edilmesi, acele edilmemesi, bol okuma yapılması, harflerin verilişinin değiştirilmesi, anlama üzerinde durulması, görsellerin çoğaltılması, sınıfların donanımlı hale getirilmesi gibi önerilerde bulunulmuştur.en_US
dc.description.abstractThis study aims to present primary school teachers' views on and solutions to the problems faced during the stages of the Sound-Based Sentence Method (SBSM). The study employs interviews and document analyses as qualitative methods and a questionnaire as a quantitative method within the framework of the survey model. The problems faced by teachers during the phases of the SBSM are shown through interviews conducted with five primary school teachers as well as a questionnaire done with 615 teachers teaching at grades from 1 to 5 at 46 primary schools in Konya province. The data from the interviewed teachers are supported by the notebooks of their three students: one from each lower, medium, and upper levels of success. The research uses the descriptive analysis for the quantitative data and content analysis for the data obtained from the third dimension of the questionnaire. The study utilizes statistical information such as frequencies and percentages in the analysis of personal data of the teachers and averages, standard deviation, independent groups t-test and variance analyses for their views regarding the problems faced during the implementation stages of the SBSM. The study finds that teachers do not often experience problems during the phases of the SBSM. It notes that they face challenges during the preparation phase: putting in line and direction, confusing letters when writing and voicing, passing from closed syllables to open ones, combining syllables, reading comprehension, and writing and reading fast. It is indicated that students miss some letters during the word, sentence, and text phases. To tackle with these problems, it is recommended to raise awareness among families, pay attention to individual differences, be patient, increase reading exercises, change the letter instruction, put emphasis on comprehension, enhance the visual aids, make classrooms more equipped, etc.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSes Temelli Cümle Yöntemi,en_US
dc.subjectOkuma Yazma,en_US
dc.subjectİlk Okuma Yazma Öğretimi.en_US
dc.subjectSound-Based Sentence Method,en_US
dc.subjectReading Writing,en_US
dc.subjectPrimary Teaching of Reading and Writing.en_US
dc.titleSes temelli cümle yönteminin uygulama aşamalarında ortaya çıkan sorunlaren_US
dc.title.alternativeProblems emerging during the implementation stages of the sound-based sentence methoden_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorIDDanışman: 144304en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record