Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorUsta, Ertuğrul
dc.contributor.authorMoyenga, Moussa
dc.date.accessioned2020-08-30T17:45:44Z
dc.date.available2020-08-30T17:45:44Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018-08-06
dc.identifier.citationMoyenga, M. (2018). Öğretmen adaylarının eğitiminde teknolojik yeterlikler, inançlar ve engeller (Burkina Faso örneği). (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/3668
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı Burkina Faso orta öğretim birinci ve ikinci kademe öğretmen adaylarının eğitiminde, teknoloji yeterlikleri düzeyi, geleceğin öğretmenlik mesleğinde teknoloji kullanımı inançlar ve eğitimde kullanımı önündeki engeller belertilmektedir. Araştırmanın amacına ulaşabilmek için tarama modeli üzerinden, nicel ve nitel araştırma yöntemleri kullanmıştır. Nicel verilerin analizi SPSS 22 programı ile yapılmıştır. Nitel verileri elde etmek için öğretmenler ile bire bir görüşmeler yapılmıştır. Araştırımın analiz sonuçlarına göre Burkina Faso'daki öğretmen adaylarının teknoloji yeterliklerinin orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Teknoloji eğitimde kullanımı pozitif yönünde olduğu belirlenmiştir. Eğitimde teknoloji entegrasyonu önünde engeller analizinde teknolojik altyapı eksiklikleri, teknolojik materyal eksiklikleri, okullarda bilgisayarlara erişim eksikliği, yazılım eksikliği, teknoloji hakkında bilgi eksikliği, olarak belirlenmiştir. Erkek öğretmen adayların teknoloji yeterlikleri kadın öğretmen adaylarından daha üst düzeydedir. Öğretmen adaylarının teknolojik yeterliklerine ilişkin yaş grupları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Öğretmen adaylarının eğitim düzeyleri arasında teknoloji yeterliklerine ilişkin ön-lisans ve lisans değişkenleri arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Lisans diplomasına sahip olan katılımcıların teknoloji yeterlikleri daha yüksek düzeydedir. Öğretmen adaylarının eğitim gördüğü enstitü birimine göre teknolojik yeterlikleri arasında anlamlı bir farklılık görülmektedir. Yüksekokuldaki öğretmen adaylarının teknoloji yeterliklerinin fen bilimleri enstitüsündekilerden daha yüksek olduğu görülmektedir. Branşlar arasında sırası ile teknik ve fen branşlarındaki öğretmen adaylarının teknoloji yeterliklerinin diğer branşlardan daha ileri düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bilgisayara sahip olanlar, olmayanlara göre teknoloji yeterlikleri açısından daha üst düzeydedir. Internete sık erişim şansı olan ve olmayanların teknolojik yeterlikleri arasında sonuçlarına göre anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir. Öğretmen adaylarının teknoloji eğitimde kullanımı inançlarına göre, Burkina Faso'daki öğretmen adaylarının teknoloji inançlarına yönelik pozitif durum görülmüştür. Cinsiyet, eğitim gördüğün, eğitim düzeyi, kişisel bilgisayara sahip olma, internete erişim olanağı değişkenlerine bağlı karşılaştırma sonuçlarına anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this research was to evaluate the level of Burkina Faso secondary pre-service teachers technology skills, beliefs and barriers. To reach the aim of the research quantitative and qualitative research methods as mixt method we used. Quantitive data were analyzed with SPSS 22 program. Qualitative data were done with interviews. According to the results of the research, it was found that Burkina Faso pre-service teachers are at middle level on technology skills. On their technology belief state they had positive perception to use technology tools on their future career of teaching. For technology integration in education, lack of access to computers in schools; lack of knowledge about technology, lack of information about ways to integrate technology into curriculum, deficiencies in technology infrastructure, inadequacy of computer training in teaching education, shortcomings of technology materials, lack of technology and equipment support were mention as main barriers to use technology in education by the pre-service teachers. The research has examined whether different variables are related to gender, age, education subject, and education institute, level of education, computer owner status and internet access to technology skills, technology beliefs and technology barriers. The male pre-service teachers had higher level on technology skills then women. Significant differences were found among age groups regarding the technological skills. Differences were found also between the pre-license and undergraduate related to technology skills among the education levels of the pre-service teachers. Participants with undergraduate diploma have higher technology skills. There is a significant difference in the technological skills of the pre-service teachers according to the institute they are studying. It is observed that the technical skills of the pre-service teachers in higher education are higher than those of the science institute. Among the branches, it is concluded that the technology skills of the prospective teachers in technical and science branches are more advanced than the other branches. Those who have a computer are at a higher level than others in terms of technology skills. There seems to be no significant difference between the pre-service teachers those who have access to internet on technological skills. The pre-service teachers technology beliefs has seen a positive situation. According to the analysis results there is no significant difference between gender, age, education subject, and education institute, level of education, computer owner status and internet access variables.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖğretmen adaylarıen_US
dc.subjectEntegrasyonen_US
dc.subjectTeknoloji yeterliklerien_US
dc.subjectTeknoloji inançlarıen_US
dc.subjectTeknoloji engellerien_US
dc.subjectBITen_US
dc.subjectPre-service teachersen_US
dc.subjectIntegrationen_US
dc.subjectTechnology competenciesen_US
dc.subjectTechnology beliefsen_US
dc.subjectTechnology barriersen_US
dc.subjectICTen_US
dc.titleÖğretmen adaylarının eğitiminde teknolojik yeterlikler, inançlar ve engeller (Burkina Faso örneği)en_US
dc.title.alternativePre-service teachers' technology skills, technology beliefs, and technology barriers: Burkina Fasoen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorIDDanışman: 0000-0001-6112-9965en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record