Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorUsta, Ertuğrul
dc.contributor.authorAtun, Handan
dc.date.accessioned2020-08-30T17:49:32Z
dc.date.available2020-08-30T17:49:32Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018-08-06
dc.identifier.citationAtun, H. (2018). Teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAC) çerçevesi ile oluşturulmuş programlama eğitiminin öğrenme çıktıları üzerine etkileri. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/3669
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı Bilişim Teknolojileri ve Yazılım (BTY) dersi kapsamında TPAB çerçevesi ile oluşturulmuş programlama eğitiminin ortaokul öğrencilerinin öğrenme çıktıları üzerine etkilerini araştırmaktır. Araştırmanın örneklemini tamamı ortaokul 6. sınıfta öğrenim gören 41 öğrenci oluşturmaktadır. Ön-test son-test deney ve kontrol gruplu yarı deneysel desenle yürütülen bu çalışmada hem nicel hem de nitel verilerin toplandığı karma araştırma yöntemi kullanılmıştır. TPAB çerçevesiyle oluşturulmuş programlama öğretiminin öğrencilerin akademik başarısına, problem çözme becerisi algılarına, bilgisayarca düşünme beceri düzeylerine etkileri ile bu değişkenlerin arasında anlamlı ilişki olup olmadığı ve ölçülen bu değerlerin cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Aynı zamanda görüşme sorularıyla öğrencilerden TPAB çerçevesiyle oluşturulmuş programlama dersi üzerine görüşleri alınmıştır. Araştırma sonuçlarına göre deney grubunun akademik başarı puanı ortalamaları ile problem çözme envanteri ve bilgisayarca düşünme beceri düzeyleri ölçeğinden aldıkları ortalama puan kontrol grubunun puanlarından anlamlı derecede yüksek çıkmıştır. Buna göre TPAB çerçevesiyle oluşturulmuş öğretimin öğrencilerin akademik başarıları, problem çözme becerisi algıları ve bilgisayarca düşünme beceri düzeyleri üzerinde olumlu etkisi olmuştur. Korelasyon analizi sonucunda ise öğrencilerin akademik başarıları ile problem çözme ve bilgisayarca düşünme becerileri arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkiye rastlanmıştır. Ayrıca öğrencilerin akademik başarıları, problem çözme ve bilgisayarca düşünme becerileri cinsiyete göre farklılık göstermemektedir. Aynı zamanda öğrencilerin görüşlerinden alınan bilgilere göre bu sonuçları desteklemektedir. Öğrencilerin TPAB çerçevesiyle oluşturulmuş programlama dersi üzerine görüşleri genel olarak olumludur.en_US
dc.description.abstractThis study aims at investigating the effects of Programming Education Planned with TPACK Framework on middle school students' learning outputs within the ITS (Informational Technology and Software) course. The sample of the research consists of 41 6th grade level students who studies in middle school. This study used a quasi-experimental research design that compared pre-test and post-test results for experimental and control groups. Data were collected through both qualitative and quantitative scales, which is called mixed research method. The effects of programming education planned with TPACK framework on students' academic achievement, perception of problem solving skills and computational thinking skills, the relationship between those variables and the impact of the gender on those variables are investigated. Furthermore, qualitative data related to programming lesson planned with TPACK framework is collected through interview questions from students. According to the results, the means of academic achievement score, problem solving inventory score and computational thinking skill scale score of experimental group are significantly higher than those of control group. In accordance with this result it can be said that lessons planned with TPACK framework has a positive impact on students' academic achievement, problem solving and computational skills. Using correlation analysis, a significant positive directed correlation is found between students' academic achievement, problem solving skills and computational thinking skills scores. There is no difference between those variables related to gender. Moreover, these results are supported by students' opinions, which are mostly positive on programming lesson planned with TPACK framework.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleTeknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAC) çerçevesi ile oluşturulmuş programlama eğitiminin öğrenme çıktıları üzerine etkilerien_US
dc.title.alternativeThe effects of programming education planned with technological pedagogical content knowledge (TPACK) framework on learning outcomesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorIDDanışman: 0000-0001-6112-9965en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record