Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSarıgül, Ece
dc.contributor.authorTurgut, Mehmet
dc.date.accessioned2020-09-18T11:55:32Z
dc.date.available2020-09-18T11:55:32Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-01-28
dc.identifier.citationTurgut, M. (2019). The effects of teaching through drama on English speaking anxiety of 6th grade students. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi) Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Dilller Eğitimi Anabilim Dalıi Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/3818
dc.description.abstractBu çalışma drama yoluyla öğretimin İngilizce konuşma kaygısı üzerine etkisini araştırmaktadır. Bu araştırmada yabancı dil konuşma kaygısının sebepleri ve etkileri incelenmiştir. Drama ile İngilizce konuşma kaygısı arasındaki ilişki ele alınmıştır. Çalışma, öğrencilerin İngilizce derslerine yönelik algı ve tutumlarını anlamamıza da yardımcı olmuştur. Bu sayede öğrencilerin korkuları ve kaygılarının nedenleri belirlenmiştir. Bu çalışmanın bir başka amacı da, İngilizce derslerinde daha iyi koşullar sağlamak için neler yapılabileceğini bulmaktır. Öncelikle Horwits, Horwitz ve Cope(1986) tarafından geliştirilen Yabancı Dil Dersi Kaygı Ölçeği (FLCAS) ile öğrencilerin İngilizce dersi kaygı düzeyleri ölçüldü. Daha önce Aydın tarafından çevirisi yapılan ve kullanılan (1999) kaygı anketinin (FLCAS) Türkçe tercümesi uygulandı. Bunun yanında nitel veri aracı olarak haftalık sınıf gözlemleri yapıldı. Bu çalışma küçük yaş grubu öğrencilere uygulandığı için görüşmelere yer verilmedi. Bu yaş grubundaki öğrenciler genellikle yanlış anlaşılmaktan korkabilirler. Görüşmelerde duygularını açıkça ifade edemeyecekleri düşünüldüğü için, sadece nicel veri olarak sınıf gözlemleri kullanılmıştır. Bu çalışma 2016-2017 Öğretim yılında Konya, Meram'da bir devlet ortaokulunda uygulanmıştır. Yetkililerden gerekli izinler alınmıştır. Bu çalışma için iki tane 6.sınıfın öğrencileri seçilmiştir. Seviye belirleme sınavıyla İngilizce seviyeleri ölçülmüştür. Test sonucuna göre, İngilizce yeterlilik seviyeleri birbirine yakın çıkmıştır. Bir tanesi deney grubu diğeri de kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Bu çalışma 10 hafta sürmüştür. Deney grubu öğrencileri drama etkinlikleri için eğitilmiştir. Bu eğitim esnasında Türkçe dersi öğretmeniyle işbirliği yapılmıştır. Drama etkinliklerine başlamadan önce Yabancı Dil Dersi Kaygı Ölçeği (FLCAS) ön-test olarak uygulanmıştır. Bu test öğrencilerin İngilizce konuşma kaygı düzeylerini belirlemek için kullanılmıştır. Drama etkinliklerinin sonunda bu ölçek son-test olarak tekrar uygulanmıştır. Bu çalışma öncelikle dramanın İngilizce konuşma kaygısı üzerine faydası ve avantajlarına odaklanmıştır. Aynı zamanda dramanın motivasyon, kendine güven ve İngilizce konuşma yeterliliğine etkisini bulmamızı sağlamıştır. Literatür taramalarında, birçok araştırmacının dramanın yabancı dil kaygısı üzerine etkisini bulmak için çalışmalar yaptığı belirlenmiştir. Bu araştırmaların çoğu, dramanın öğrencilerin yabancı dili etkili kullanmalarına, öz güvenlerini geliştirmelerine, motivasyonlarına ve yaratıcılıklarına katkıda bulunduğunu belirtmektedir. Araştırmacılar dramanın aynı zamanda öğrencilerin kişiler arası ilişkileri geliştirmelerine de katkı sağladığından bahsederler. Geçmişte drama ve kaygı konusunda genellikle gençler ve üniversite öğrencileriyle ilgili çalışmalar yapıldığı gözlemlenmektedir. Yaş grubu itibariyle, bu çalışma öncekilerden farklılık göstermektedir. Çalışmanın sonunda dramanın İngilizce konuşma kaygısı üzerinde olumlu etkileri olduğu sonucuna varılmıştır. Yabancı Dil Dersi Kaygı Anketi (FLCAS) sonuçları öğrencilerin drama etkinliklerini yaptıktan sonra daha az kaygılı ve daha fazla özgüvenli hissettiklerini göstermiştir. Bunun yanında, öğrencilerin İngilizce derslerine karşı pozitif tutum geliştirdiklerini göstermektedir. Bu yüzden bu çalışma erken yaşlarda drama yoluyla yabancı dil öğretiminin önemli olduğunu göstermektedir. Çalışmanın sonuç bölümünde öğretmenler ve sonraki çalışmalar için tavsiyelerde bulunulmuştur.en_US
dc.description.abstractThis study investigates the effects of teaching through drama on English speaking anxiety of 6th grade students. Causes and effects of foreign language speaking anxiety were examined in this research. Correlation between drama activities and English speaking anxiety was handled. Study helped us to understand the students' perceptions and attitudes towards the English classes. In this way, reasons of students' fears and anxieties were determined. Another aim of this study is to find what can be done for providing better conditions in the English classes. First of all, students' English class anxiety levels were measured by Foreign Language Classroom Anxiety Scale (FLCAS), developed by Horwitz, Horwitz, and Cope (1986). Turkish version of FLCAS was applied which has been translated and used by Aydın before (1999). In addition to this, classroom observations were made as a qualitative data. Interview wasn't used in this study because the study was conducted on younger age group students. Students in this age group may afraid from being misunderstood. Only classroom observations were used as a qualitative data since it is thought that they couldn't express their thoughts clearly in the interviews. This study was applied in the 2016-2017 education year at public secondary School in Meram, Konya. Necessary permissions were taken from the authorities. Two 6th grade classroom students selected for this study. Their English levels were tested with a placement test. According to the test results, their English proficiency levels were nearly equal. One of them determined as experimental group and the other one as control group. These activities lasted for 10 weeks. Experimental group students were trained for drama activities. During this education, we collaborated with Turkish class teachers. Before starting drama activities, two class students were applied FLCAS as pre-test. This test applied to determine English speaking anxiety levels of students. At the end of the drama activities this scale applied as a post-test again. This study mainly concentrated on the benefits and advantages of drama activities on English speaking anxiety. It also provided us to find out the effects of drama on motivation, self-confidence and English speaking capability of students. Literature review shows that drama was studied by many researchers to find out the effects on foreign language anxiety. Most of them state that drama activities help students to use foreign language effectively, improve their confidence, motivation and creativity in learning. Researchers also mention that drama helps students to develop interpersonal relation ability. It is observed that drama and anxiety were studied on younger and university students in the past. As of age group, this study shows differences from previous researches. At the end of the study, we concluded that drama had positive effect on English speaking anxiety. Foreign language classroom anxiety scale (FLCAS) results indicated that students feel less anxious and more self-confident after performing drama activities. In addition, it shows that students develop positive attitudes towards English classes. Thus, this study shows the importance of teaching foreign language through drama in the early ages. In conclusion part of the study, suggestions were made for the teachers and further researches.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKaygıen_US
dc.subjectDramaen_US
dc.subjectYabancı dil dersien_US
dc.subjectKonuşma kaygısıen_US
dc.subjectDil öğrenimien_US
dc.subjectDrama ve kaygıen_US
dc.subjectAnxietyen_US
dc.subjectForeing language classroomen_US
dc.subjectSpeaking anxietyen_US
dc.subjectLanguage learningen_US
dc.subjectDrama and anxietyen_US
dc.titleThe effects of teaching through drama on English speaking anxiety of 6th grade studentsen_US
dc.title.alternativeDrama yoluyla öğretimin 6. sınıf öğrencilerinin İngilizce konuşma kaygıları üzerine etkisien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record