Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorDuman, İpek
dc.contributor.authorGökbaş, Çiğdem
dc.date.accessioned2020-10-16T09:27:33Z
dc.date.available2020-10-16T09:27:33Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationGökbaş, Ç. (2020). Ginkgo biloba ekstresi'nin izole insan umbilikal arteri kasılma cevapları üzerine vasküler etkileri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Konyaen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/3945
dc.descriptionYüksek Lisans Tezien_US
dc.description.abstractBu çalışmada, standardize Ginkgo Biloba ekstresi (EGb-761)'nin izole insan umbilikal arterinde in vitro ortamda 5-HT ile ön-kasılma uygulanan dokularda oluşturduğu vazoaktif değişiklikler ve bu etki üzerinde nitrik oksit (NO) ve prostaglandinlerin rolü incelenmiştir. Umbilikal arter şeritleri %95 O2 - %5 CO2 karışımı ile sürekli gazlandırılan ve sıcaklığı 37°C' de tutulan KHS solüsyonu içeren 10 ml'lik izole organ banyolarına alınarak deney prosedürü gerçekleştirildi. Uygulanan ajanlara alınan cevaplar bir transdüser aracılığı ile izometrik olarak kaydedildi. Çalışmanın ilk grubunda bazal tonus düzeyinde banyoya kümülatif olarak ilave edilen Ginkgo biloba ekstresi (EGb-761) (50-500 μg/ml) dokuların bazal tonusunu değiştirmedi. Ginkgo biloba ekstresi'nin 10-6 M 5-HT kasılma yanıtları üzerine etkisinin değerlendirildiği grupta, ortama kümülatif olarak ilave edilen Ginkgo biloba ekstresi konsantrasyona bağımlı gevşeme yanıtları oluşturdu. Diğer gruplarda, dokuların 10-4 M L-NAME ile inkübe edilmesi 5-HT'ye bağlı kasılma yanıtları üzerine Ginkgo biloba ekstresi'nin tüm konsantrasyonlarında gözlenen gevşeme yanıtlarını anlamlı olarak azalttı; düşük konsantrasyonlarda (50-100 μg/ml) ise gevşeme yanıtlarını tamamen inhibe etti. 10-5 M İndometazin ilavesi, dokularda 100 μg/ml'ye kadar olan Ginkgo biloba ekstresi ile oluşan gevşeme yanıtlarını değiştirmedi; daha yüksek konsantrasyonlarda görülen (200-500 μg/ml) gevşeme yanıtlarını ise anlamlı olarak inhibe etti. Umbilikal arter şeritlerine 10-4 M L-NAME ve 10-5 M İndometazin'in birlikte ilave edilmesi, Ginkgo Biloba ekstresi'nin bütün konsantrasyonlarında gevşeme yanıtlarında anlamlı inhibisyon oluşturdu; 200 μg/ml'ye kadar olan daha düşük konsantrasyonlarda gevşeme yanıtlarının tamamen inhibe olduğu ve belli konsantrasyonlarda bu inhibitörlerin tek başına kullanımına göre daha güçlü inhibisyon oluşturduğu görüldü. Bu sonuçlar, insan umbilikal arterinde Ginkgo Biloba ekstresi'nin uygulanan konsantrasyonlarda 5-HT ile oluşturulan kasılma yanıtları üzerinde konsantrasyona bağımlı gevşeme yanıtları oluşturduğunu, Ginkgo biloba ekstresi'nin gevşeme yanıtlarına, uygulanan daha düşük konsantrasyonlarda belirgin olmak üzere, NO'in aracılık ettiğini göstermektedir. Ayrıca, Ginkgo biloba ekstresi'nin daha yüksek konsantrasyonlarda oluşturduğu gevşeme yanıtlarında, Prostaglandinlerin de rolü olduğunu ve konsantrasyona göre bu yanıtlarda NO ile sinerji oluşturabildiğini ortaya koymaktadır.en_US
dc.description.abstractIn this study, vasoactive changes caused by standardized ginkgo biloba extract (EGb-761) in isolated human umbilical artery tissues pre-contracted with 5-HT and the role of nitric oxide (NO) and prostaglandins in this effect were investigated in vitro. The experimental procedure was carried out as follows; the umbilical artery strips were placed into 10 ml isolated organ baths containing KHS solution, which was continuously gassed with 95% O2- 5% CO2 mixture and kept at 37°C. The vasoactive responses to agents were recorded isometrically via a transducer. Cumulative ginkgo biloba extract (EGb-761) (50-500 µg/ml) did not change the basal tonus of tissues. The effect of ginkgo biloba extract on 10-6 M 5-HT contraction responses was evaluated. Ginkgo biloba extract added cumulatively to the medium generated concentration-dependent relaxation responses. In another group of tissue, incubation with 10-4 M L-NAME significantly reduced relaxation responses of all concentrations of ginkgo biloba on 5-HT-elicited contractions; Meanwhile, completely inhibited the relaxation responses at lower concentrations (50-100 µg/ml). The addition of 10-5 M of Indomethazine did not alter relaxation responses generated by ginkgo biloba extract up to 100 µg/ml, while significantly inhibited relaxation responses seen at higher concentrations (200-500 µg/ml). The combined addition of 10-4 M L-NAME and 10-5 M Indomethazine to umbilical artery strips resulted in a significant inhibition in relaxation responses in all concentrations of ginkgo biloba extract.; It was found that relaxation responses at lower concentrations up to 200 µg/ml were completely inhibited and, at certain concentrations, generated stronger inhibition than the use of these inhibitors alone. These results show that ginkgo biloba extract in the human umbilical artery generates concentration-dependent relaxation responses on contraction responses elicited by 5-HT at the applied concentrations, NO mediates ginkgo biloba extract relaxation responses, more evident at lower concentrations. Prostaglandins also have a role in relaxation responses elicited by ginkgo biloba extract at higher concentrations, which can create synergy with NO.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGinkgo Biloba Ekstresien_US
dc.subjectNitrik Oksiten_US
dc.subjectProstaglandinen_US
dc.subjectUmbilikal Arteren_US
dc.subjectGinkgo Biloba Extracten_US
dc.subjectNitric Oxideen_US
dc.subjectProstaglandinen_US
dc.subjectUmbilical Arteryen_US
dc.titleGinkgo biloba ekstresi'nin izole insan umbilikal arteri kasılma cevapları üzerine vasküler etkilerien_US
dc.title.alternativeVascular effects of ginkgo biloba extract on contractile responses of isolated human umbilical arteryen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorIDDanışman: 46520en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record