Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAfyon, Ahmet
dc.contributor.authorKaya, Suna
dc.date.accessioned2019-05-31T07:56:39Z
dc.date.available2019-05-31T07:56:39Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otherDiğer
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/397
dc.descriptionYüksek Lisans Tezi.en_US
dc.description.abstractÖzet: Bu araştırmada; ilköğretim 6, 7 ve 8. sınıftaki öğrenci velilerinin Fen ve Teknoloji dersinde verilen performans görevlerine yönelik tutumlarını belirlemektir. Ayrıca; veli tutumlarının cinsiyet, yaş, sosyoekonomik durum, eğitim durumları, çocuklarının cinsiyeti ve çocuklarının okudukları sınıfları bakımından tutumlarında anlamlı bir farklılaşmaya neden olup olmadığı incelenmiştir. Araştırma, 2011-2012 eğitim öğretim yılında Konya ili Selçuklu ve Meram ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel ilköğretim okulları ile dershanelere giden tesadüfî örnekleme yoluyla seçilen ilköğretim 6, 7 ve 8. sınıfta okuyan 627 öğrencinin velisine uygulanmıştır. Bu araştırmanın yürütülmesinde genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmayla ilköğretim 6, 7 ve 8. sınıf Fen ve Teknoloji ders programlarında öğrenci merkezli uygulanan performans görevleri hakkında velilerin tutumları veli tutum ölçeği ile değerlendirilmiştir. vi Bu araştırmanın verileri SPSS 16 paket programı ve Microsoft Excel 2010 programı ile değerlendirilmiştir. Verilerin betimsel analizi yapılmıştır. Değerlendirilmesinde; aritmetik ortalama, standart sapma, yüzdelikler, frekans, bağımsız “t” testi’nden yararlanılmıştır. Bununla beraber velilerin performans görevleri hakkındaki tutumlarının, onların; yaş, sosyoekonomik durum, eğitim durumları, çocuğun okuduğu sınıfa göre bir farklılık gösterip göstermediğini incelemek amacıyla Tek Yönlü Varyans Analizi yapılmıştır. Araştırma sonuçları, velilerin performans görevlerine karşı büyük oranda olumlu bir tutum içerisinde olduklarını göstermektedir. İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıf öğrenci velilerinin Fen ve Teknoloji dersi performans görevlerine yönelik tutumlarının; velilerin cinsiyetlerine, sosyoekonomik durumlarına, eğitim durumlarına ve çocuklarının cinsiyetine göre anlamlı bir farklılaşma olmadığı ancak, velilerin yaşlarına göre ve çocuklarının okudukları sınıfa göre anlamlı bir farklılaşma olduğu görülmüştür. 30-40 yaş arasındaki velilerin 51 yaş ve üstündekilere göre performans görevlerine ilişkin tutumlarının daha olumlu olduğu ve çocuğu 6. sınıfta okuyan velilerin de çocuğu 7. ve 8. sınıfta okuyan velilere göre performans görevlerine ilişkin tutumlarının daha olumlu olduğu belirlenmiştir. Abstract: The purpose of the present study is to determine primary school 6th, 7th and 8th graders’ parents’ attitudes towards their children’s science and technology performance projects. Besides; parents’ attitudes are investigated in terms of gender, age, socio-economic status, educational status, student’s gender, and the classes they are attending to see whether these variables cause a difference or not. The study is applied on 627 6th, 7th, and 8th grade students who are selected randomly and studying in public and private elementary schools of the Ministry of Education and private courses located in Meram and Selçuklu districts, in the province of Konya. General screening model is used while conducting the present study. With the study, the attitudes of parents about their 6th, 7th and 8th grade children’s student-centered performance tasks in science and technology courses curriculum were assessed. viii The data of this study is evaluated on SPSS 16 and Microsoft Excel 2010. While analyzing the following tests were used; arithmetic mean ¯ standard deviation (S), percentages (%), frequency, and independent "t" Test. In addition, to examine whether parents' attitudes towards the performances on the given tasks differ or not in terms of their age, socioeconomic status (monthly income), education levels, and their children’s classes One-Way Analysis of Variance was applied. Research results indicate that parents have a positive attitude towards their children’s performance tasks greatly. 6th, 7th, and 8th primary school graders parents' attitudes towards science and technology lesson tasks do not differ meaningfully regarding parent’s gender, parent’s education status, socioeconomic status, and gender of their children but on the other hand there was statistically meaningful difference regarding parents' ages and their children's class levels they are studying in. Comparing parents between the ages of 30-40 with the ones who are 51 and over, the parents who are between the ages of 30-40 have positive attitudes towards their children and parents whose children were in the 7th and 8th grade have more positive attitudes towards their children’s performance tasks than the ones whose children are studying in the 6th grade.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPerformans görevien_US
dc.subjectPerformans değerlendirmeen_US
dc.subjectTutumen_US
dc.subjectAile katılımıen_US
dc.subjectPerformance Tasken_US
dc.subjectPerformance Evaluationen_US
dc.subjectAttitudeen_US
dc.subjectFamily Participationen_US
dc.titleİlköğretim 6, 7 ve 8. sınıf öğrenci velilerinin fen ve teknoloji dersinde verilen performans görevlerine yönelik tutumlarının incelenmesien_US
dc.title.alternativeThe study of the primary school 6th, 7th and 8th graders' parents' attitudes towards their children's science and technology performance projectsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.orcid3659en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record