Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTarman, Bülent
dc.contributor.authorTavşan, Ergün
dc.date.accessioned2019-06-11T06:55:34Z
dc.date.available2019-06-11T06:55:34Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otherDiğer
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/407
dc.descriptionYüksek Lisans Tezi. YÖK Tez No:328687en_US
dc.description.abstractBu araştırmanın temel amacı, Karaman ilinde 2006–2011 yılları arasında uygulanan Comenius Okul Ortaklıkları Projelerinin katılımcı öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre amaçlarına ulaşma düzeyinin belirlenmesidir. 2006- 2011 yılları arasında Karaman ilinde Comenius1 projelerine 154 öğretmen ve 91 öğrenci katılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu programa katılan 245 kişi, örneklemini ise veri toplama aracını istekli olarak dolduran 202 kişi oluşturmaktadır. Araştırma, betimsel tarama modelindedir. Araştırma da, öğretmen ve öğrencilerden veri toplayabilmek için alanyazın taraması sonucu Kulaksız (2010)’ın geliştirdiği likert tipi iki ölçek kullanılmıştır. Verilerin toplanması için kullanılan ölçeklerden birincisi “ Comenius Okul Projeleri Öğretmen Değerlendirme Ölçeği” ikincisi ise “ Comenius Okul Projeleri Öğrenci Değerlendirme Ölçeği”’dir. Veri toplama aracının Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı öğretmen ölçeğinde 0,95, öğrenci ölçeğinde 0,94,olarak tespit edilmiştir. Veriler SPSS 16,0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Öğretmen ve öğrencilerin verilerinin çözümlenmesinde vi betimleyici istatistiksel teknikler kullanılmıştır. Araştırma grubunu oluşturan öğretmenlerin ve öğrencilerin kişisel bilgilerini değerlendirmede betimsel istatistiklerden frekans (f) ve yüzde (%) hesaplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde ttesti, Tek yönlü Anova testi, Korelasyon Analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmada sonucunda, Comenius1 Okul Ortaklıkları Projelerinin öğretmen ve öğrencilerde, eğitimde kalitenin arttırılmasına, kültürler arası iletişimin teşvik edilmesine, yabancı dil öğreniminin desteklenmesine, Avrupalılık bilincinin geliştirilmesine, projelere katılımı arttırmasına olumlu yönde katkı sağladığı tespit edilmiş ve projelerin önemli oranda amacına ulaştığı görülmüştür. Comenius1 Okul Ortaklıkları Projelerine ilişkin görüşlerin öğretmenlerin, yaşlarına, cinsiyetine, branşına, projelerden haberdar olma sürelerine ve okul türlerine göre gruplar arasındaki fark manidar değildir. Öğrencilerin, yaşlarına, sınıfına, projelerden haberdar olma sürelerine ve proje ekibinde görev alma sürelerine göre hiçbir alt boyutta gruplar arası anlamlı farklılık bulunmamaktadır. Kız öğrenciler, erkek öğrencilere nazaran projelere daha olumlu görüş belirtmişlerdir. Öğrenci ve öğretmen görüşlerine göre eğitimde kalitenin artırılması, dil öğreniminin desteklenmesi, kültürler arası iletişimin teşvik edilmesi ve katılımın teşvik edilmesi boyutları arasında pozitif ve anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThe main aim of this search is to determine the levels of attaining goals according to trainer and learner views of Comenius School Partnership Projects which were done between the years 2006-2011 in Karaman. Between the years 2006 – 2011, 154 trainers and 91 learners attended to Comenius1 projects in Karaman. 254 participants generate the universe of the search and 202 participants, who were willing to fill data gathering means, generate the sample of the search. The search is a descriptive survey model. In the search, a likert type two scales, which were developed by Kulaksız (2010), was used in order to gather data from trainers and learners at the end of the literature scanning. The first scale is “Comenius School Projects Trainer Assessment Scale” and the second is “Comenius School Projects Learner Assessment Scale”. The Cronbach Alpha reliability coefficient of the data gathering means was confirmed as 0,95 on trainer scale and as 0,94 on learner scale. The date was analyzed by using SPSS 16.0 packet program. On analyzing trainers and learners’’ data, descriptive statistical techniques were used. On assessing trainers and learners’ personal knowledge, frequency (f) and percentage (%) (depictive statisticals) were viii figured out. On analyzing data; retest, one way Anova test and Correlation Analysis technique were used. At the end of the search, it is seen that Comenius1 School Partnership Projects has positive sides for trainers and learners to raise quality in education, inducing intercultural communication, supporting learning foreign language, increase to join a project, and it is also seen that projects were considerably reached their goals. The difference between views related to Comenius School Partnership Projects and trainers’ age, gender, branch, their precognition process for projects and their school types isn’t meaningful. A meaningful difference was not found between any subdimensions on learners’ age, class, their precognition process for projects and their assignment process in the project. Female learners, rather than male ones, opined more positively. It is seen that there is a meaningful relation on the dimensions of raising education quality, supporting language learning, encouraging interlanguage communication and encouraging participation according to trainer and learner views.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectComeniusen_US
dc.subjectöğretmenen_US
dc.subjectöğrencien_US
dc.subjectprojeen_US
dc.subjecttraineren_US
dc.subjectlearneren_US
dc.subjectprojecten_US
dc.titleAvrupa Birliği Comenius 1 programının amaçlarına ulaşma düzeyinin programa katılan öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre incelenmesi (Karaman ili örneği)en_US
dc.title.alternativeInvestigation of the levels of attaining goals of the European Union comenius 1 programme according to trainer and learners views (sample of Karaman)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.orcid53042en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record