Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBilgili, İsmail
dc.contributor.authorYolcu, Asiye
dc.date.accessioned2020-10-21T11:54:52Z
dc.date.available2020-10-21T11:54:52Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-10-15
dc.identifier.citationYolcu, A. (2019). Mâturîdî'nin Te'vîlâtu'l-Kur'ân'ında fıkhî görüşleri (mâide sûresi örneği). (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/4123
dc.descriptionYüksek Lisans Tezien_US
dc.description.abstractAbu Mansur al-Mâturîdî, who lived in Mawaraunnahr region in third century, is the imam of the muslims who are the members of Hanafiyyah Madhhab. He is the most pre-eminent advocate of followers of the sunnah who lived in the region in an era of political turmoil and superstitious parties. Al-Mâturîdî stood up for the believes of the followers of the sunnah supporting standpoints of Abu Hanifah in times of intense islamic debates. In addition to Abu Hanifah's opinions on faith, he embraced and improved Abu Hanifah's opinions on rules and issues of islamic law. He handed those embraced and improved opinions down the next generations by his students and his works. Te'vîlâtu'l- Kur'ân, one of his two works reaching the present day, provides us broader resorvoir on rules and issues of islamic law in addition to being the first commentary. In this research, Al-Mâturîdî's standpoints on islamic law has been studied according to Surah Al-Ma'idah in Te'vîlâtu'l- Kur'ân. The research consists of two parts such as Al-Mâturîdî's education, life, works and his scholarly personality. His opinions on islamic law in Surah Al-Ma'idah have been compared with and compared to Hanafiyyah madhhab. It has been tried to determine in which ways he shares the same opinions with Hanafiyyah madhhab.en_US
dc.description.abstractII. y.y.'da Mâveraünnehr Bölgesi'nde yaşamış olan Mâturîdî (ö. 333/944) Hanefi Mezhebi'ne mensup olan müslümanların itikadda imamıdır. Siyasi çalkantının yoğun olduğu, bâtıl fırkaların yaygınlık kazandığı bir dönemde Ehl-i sünnet itikadının Mâveraünnehr Bölgesi'ndeki en önde gelen savunucusu olmuştur. İlmî tartışmaların çok yoğun bir şekilde yapıldığı bir ortamda yaşayan Mâturîdî Ehl-i sünnet itikadını Ebû Hanîfe'nin çizgisinde savunmuştur. Ebû Hanîfe'nin itikada dair görüşlerinin yanında fıkıh usûlü ve furuuna dair görüşlerini de benimsemiş, geliştirmiş ve yetiştirdiği öğrenciler ve bıraktığı eserler ile kendisinden sonraki nesle taşımıştır. Günümüze ulaşan iki eserinden biri olan Te'vîlâtu'l-Kur'ân adlı eseri dirâyet tefsirinin ilk örneği olmasının yanında fıkıh usûlü ve meseleleri konusunda da oldukça geniş bir birikim sunmaktadır. Bu çalışmamızda Te'vîlâtu'l-Kur'ân adlı eserinde Mâide Sûresi içerisindeki fıkha dair görüşlerini inceledik. İki bölümden oluşan çalışmamızda İmam Mâturîdî'nin hayatı, eserleri, ilmî kişiliği ele alınmış ve Mâide Sûresi'nde ele aldığı fıkhî görüşleri Hanefi Mezhebi'nin görüşleri ile karşılaştırılmıştır. Hanefi Mezhebi ile hangi hususlarda aynı görüşü paylaştığı tesbit edilmeye çalışılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİmam Mâturîdîen_US
dc.subjectMâide Sûresien_US
dc.subjectHanefien_US
dc.subjectHanefi Mezhebien_US
dc.subjectfıkıh usûlü, fıkıhen_US
dc.titleMâturîdî'nin Te'vîlâtu'l-Kur'ân'ında fıkhî görüşleri (mâide sûresi örneği)en_US
dc.title.alternativeMaturidi's Islamic law opinions from his tevilat (in reference to Surah al- Maidah)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorIDDanışman: 0000-0002-8738-5948en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record