Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorPekel, Hamiyet
dc.contributor.authorOltulu, Refik
dc.date.accessioned2020-10-23T06:57:34Z
dc.date.available2020-10-23T06:57:34Z
dc.date.issued2008en_US
dc.date.submitted2008
dc.identifier.citationOltulu, R.(2008). Psödoeksfoliasyon sendromlu olguların ön segment parametrelerinin pentacam® cihazı ile değerlendirilmesi ve ön kamara açı değerlerinin gonyoskopik muayene ile karşılaştırılması. (Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi) Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/4289
dc.description.abstractPsödoeksfoliasyon sendromu (PES), gri beyaz renkte fibrogranüler ekstrasellüler bir materyalin oküler ve sistemik olarak üretilmesi ve depolanmasıyla karakterize bir durumdur. Katarakt, yüksek göziçi basıncı, zayıf pupilla dilatasyonu, zonüler diyaliz, arka kapsül yırtılması, yapışkan korteks, lens subluksasyonu ve fibrinoid reaksiyon gibi intraoperatif ve postoperatif komplikasyonlar PES'li olgularda daha sık görülmektedir. Bu tezin amacı glokomu olan ve olmayan PES'li olguların Pentacam dönen Scheimpflug kamera kullanılarak elde edilen ön segment parametrelerinin sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırılması ve Pentacam cihazının otomatik olarak belirlediği ön kamara açı değerleri ile klinik gonyoskopik muayene sonuçlarının karşılaştırılmasıdır.Çalışmamıza Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Polikliniğinde muayene edilen 46'sı PES'li ve 23'ü kontrol grubu olmak üzere toplam 69 olgunun 69 gözü dahil edildi. PES'li olgular glokomu olan ve olmayanlar olarak 2 alt gruba ayrıldı. Pentacam ölçümlerinde santral kornea kalınlığı (SKK), ön kamara derinliği, ön kamara açısı, ön kamara hacmi, kornea kurvatürü değerlendirildi. Tüm PES'li olguların klinik gonyoskopik muayeneleri Pentacam ölçümlerinden sonra gerçekleştirildi. PES'li olguların yaş ortalaması 70.3±7.9 yıl (48-86 yıl), kontrol grubunun yaş ortalaması 69.3±6.8 yıl (59-82 yıl) olarak bulundu (p=0.877). Gruplar arasında hiçbir Pentacam parametresinde istatistiki olarak anlamlı fark bulunamadı (p>0.05). SKK, tüm PES'li olgularda (538.5±42.9 µm) ve göziçi basıncı normal olan PES'li (531.3±45.4 µm) olgularda kontrol grubuna (554.7±28.3 µm) göre düşük bulundu, fakat fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05). Klinik gonyoskopik muayene ve Pentacam açı değerlerine göre PES grubunun %60.8'i geniş açılı, %32.6'sı orta derece açık açılı, %6.5'i ise dar açılı olarak tespit edildi. Pentacam açı değerleri ve klinik gonyoskopik muayene ile elde edilen açı değerleri istatistiksel olarak anlamlı derecede korelasyon göstermekte idi (p=0.009, r=0.382en_US
dc.description.abstractPseudoexfoliation syndrome (PES) is characterized by production and accumulation of grey-white colored fibrillogranular extracellular material in ocular and systemic tissues. Individuals with PES tend to have more intraoperative and postoperative complications such as cataract, elevated intraocular pressure, poor pupil dilatation, zonuler dialysis, rupture of posterior capsule, lens subluxation and fibrinoid reaction. The aim of this thesis was to compare the anterior segment parameters of PES subjects with the healthy control subjects using Pentacam rotating Scheimpflug camera and to compare the anterior chamber angle values of Pentacam with the clinical gonioscopic examination.The study was performed in Department of Ophthalmology, Meram Faculty of Medicine, Selçuk University. A total number of 69 eyes of 69 individuals (46 PES patients and 23 controls) were enrolled in this study. Patients with PES were divided into two groups according to the presence of glaucoma. Central cornea thicknesses (CCT), anterior chamber depth, anterior chamber angle, anterior chamber volume, corneal curvature were determined using Pentacam. Clinical gonioscopic examinations were performed after the Pentacam measurements. The average of the age for the patients with PES and controls were 70.3±7.9 years (48?86 years), 69.3±6.8 years (59-82 years) (p=0.877). The Pentacam parameters did not present any statistic difference in both groups (p>0,05). The mean CCT values of the whole PES group (538.5±42.9 µm) and of PES subjects with normal intraocular pressure (531.3±45.4 µm) were lower compared to the control group (554.7±28.3 µm); however this difference was not statistically significant. According to clinical gonioscopic examinations and Pentacam angle measurements, 60.8% of the subjects had wide angle, 32.6% of the subjects had medium angle and 6.5% of the patients subjects had narrow angle. Anterior chamber angle parameters determined clinically and using Pentacam showed moderate correlation, which was statistically significant (p=0.009, r=0.382).en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGöz hastalıklarıen_US
dc.subjectPsödoeksfoliasyon sendromu (PES)en_US
dc.titlePsödoeksfoliasyon sendromlu olguların ön segment parametrelerinin pentacam® cihazı ile değerlendirilmesi ve ön kamara açı değerlerinin gonyoskopik muayene ile karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeThe evaluation of anterior segment parameters in subjects with pseudoexfoliation syndrome using Pentacam and the correlation of anterior chamber angle measurement with clinical gonioscopyen_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Meram Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri, Göz Hastalıkları Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record