Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorŞahin, Adem
dc.contributor.authorKeleş, Fatmatüzzehra
dc.date.accessioned2020-10-26T13:55:07Z
dc.date.available2020-10-26T13:55:07Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-09-20
dc.identifier.citationKeleş, F. (2019). Duygusal zeka ve dindarlık. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/4478
dc.descriptionYüksek Lisans Tezien_US
dc.description.abstractDuygusal zekâ, son yıllarda psikolojide ön plana çıkan kavramlardan biridir. Akademik zekâdan farklı ama onu tamamlayan bir yetenek olarak görülen duygusal zekâ; aslında bütün yeteneklerimizi ne kadar iyi kullanabildiğimizi belirleyen en önemli niteliklerimiz arasında yer almaktadır. Dindarlık ise; dinin inanç, davranış, bilgi, duygu ve etki boyutlarının hayatımıza ne kadar ve nasıl yansıdığıyla açıklanabilir. Bu araştırmada üniversite öğrencileri örneklem alınarak duygusal zekâ ve dindarlık ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Buna yönelik olarak bu araştırmada Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde farklı fakültelerde eğitim gören öğrenciler üzerinde nicel bir çalışma yapılmıştır. Araştırma sonucunda dindarlık ve dindarlığın boyutlarına göre üniversite öğrencilerinin duygusal zekâlarının farklılaştığı görülmüştür. Buna göre dindarlığın; inanç, davranış ve duygu boyutlarından alınan puan ile duygusal zekâ arasında anlamlı ilişkiler varken bilgi boyutunda anlamlı bir korelasyon görülmemiştir. Neticede; dindarlık ile duygusal zekâ arasında genel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Buna karşılık demografik değişkenlerden yaş, cinsiyet ve medeni durum ile duygusal zekâ arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir.en_US
dc.description.abstractEmotional Intelligence is one of the terms that is outstanding in psychology in recent years. Different from academic intelligence yet known as a complets talent of it emotional intelligence; in fact it is one of our most important qualities that determine how well we can use all our talents. Religiosity can be explained as how and how much belief, behavior, knowledge, emotion and effect traits of religion can reflect to our lives. In this study, based on university student, analising emotional intelligence and religiosity relationship is aimed. For that reason, in this study a quantitative survey was conducted on students from different faculities of Necmettin Erbakan University. As a result of the research according to religiosity and the parts of religiosity the emotional intelligence of university students were differentiated. According to this while there are significant relationship between the grade taken from the belief, behavior and emotion parts of religiosity and emotional intelligence, no significant correlation was observed in knowledge part. Eventually a significant relationship was found between religiosity and emotional intelligence. Whereas no significant difference was seen between from demographic variables age, gender and marital status and emotional intelligence.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDuygusal Zekâen_US
dc.subjectDindarlıken_US
dc.subjectEmotional Intelligenceen_US
dc.subjectReligiosityen_US
dc.titleDuygusal zeka ve dindarlıken_US
dc.title.alternativeEmotional intelligence and pietyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorIDDanışman: 117312en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record