Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKüçük, Hülya
dc.contributor.authorArpacı, Havva
dc.date.accessioned2020-10-27T08:05:23Z
dc.date.available2020-10-27T08:05:23Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-06-28
dc.identifier.citationArpacı, H. (2019). Muhyiddîn İbnü'l- Arabî'nin (V.638/1240) eserlerinde rüyâ: Kitâbü'l-Mübeşşirât örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/4519
dc.descriptionYüksek Lisans Tezien_US
dc.description.abstractDisiplinler arası bir kavram olan rüyâ ile ilgili geçmişten günümüze pek çok araştırma yapılmıştır. Bu çalışmamızda; tasavvufî açıdan rüyâ konusu ele alındıktan sonra özele inilmiş ve Şeyh-i Ekber diye de bilinen Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin eserlerinde rüyâ konusu incelenmiştir. Bu bağlamda, İbnü’lArabî’nin sâdık rüyâlardan “mübeşşirât” hakkında yazdığı “Kitabü’lMübeşşirât” adlı eseri Türkçe’ye çevrilmiş ve tahlîli yapılmıştır. Çalışmamızın bütünlüğü açısından öncelikle; giriş bölümünde, İbnü’lArabî’nin kısaca hayatı, eserleri ve etkilerine yer verilmiştir. Sonrasında rüyâ olgusu ele alınmış ve mâhiyeti açıklanmıştır. Birinci bölümde; İslam âlimlerine ve mutasavvıflara göre rüyâ ve mahiyeti konusu işlenmiş olup rüyâ çeşitleri ve rüyâ yoluyla bilgi edinme hakkında bilgi verilmiştir. Sonrasında İbnü’lArabî’nin eserlerinde rüyâ ve İbnü’l-Arabî’de rüyâ yoluyla bilgi edinme konusu ele alınmıştır. İkinci bölümde; “Kitabü’l-Mübeşşirât” adlı risâlenin tanıtımı ve tahlîli yer almaktadır. Bu bölümde İbnü’l-Arabî’nin kendisinin gördüğü ya da başkalarından naklettiği mübeşşirât içerikli rüyâlardan edindiği bilgilerin; Kur’an ve Sünnette karşılığının olup olmadığı incelenmiş, varsa fıkhî boyutu izah edilmiştir. Çalışmamızın sonucunda; dinin temel kaynaklarında varlığı kabul edilen rüyâ olayının İbnü’l-Arabî’nin eserlerinde sıklıkla üzerinde durduğu konuların başında geldiği tespit edilmiş ve ona göre bilgi değeri taşıdığı belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractThere has been lots of researches about dream as being an interdisciplinary concept. In this study, in terms of mysticism, the subject of the dream was taken into consideration. The subject of dream had been analyzed by Muhyi al-Din Ibn al-Arabi also known as şeyh ekber. In this context, the work of Ibn al-Arabî titled Kitab-al- Mubashshirât about mubashshirât dream has been translated into current letters and analyzed. First of all Ibn al-Arabi’s life, works, influences are given in terms of the integrity of the study, the dream subject is discussed and its types .In the first chapter, it is discussed as dream and its nature according to islamic scholars and sufis. Then, in Ibn al-Arabi’s works, it is informed about dreams and dreams interms of Ibn al-Arabi. In the second chapter; about the Kitab-alMubashshirât and the content of the dreams including mubashshir ât is analyzed the translation of treaty is turned into current letters. Ibn al-Arabi’s knowledge obtained via these dreams has been investigated whether it exists in Quran and Sunnah or not, also in terms of Fiqh. At the end of our study; it has been determined that dream which is accepted as existence in the basic sources of religion, is one of the subjects on which Ibn al-Arabi often emphasizes.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectRüyâen_US
dc.subjectİbnü’l-Arabîen_US
dc.subjectKitabü’l-Mübeşşirâten_US
dc.subjectKur’anen_US
dc.subjectHadisen_US
dc.subjectFıkıhen_US
dc.subjectDreamen_US
dc.subjectIbn al-Arabîen_US
dc.subjectKitab-al-Mubashshirâten_US
dc.subjectHadithen_US
dc.subjectQuranen_US
dc.subjectFiqhen_US
dc.titleMuhyiddîn İbnü'l- Arabî'nin (V.638/1240) eserlerinde rüyâ: Kitâbü'l-Mübeşşirât örneğien_US
dc.title.alternativeDream in the works of Muhyi al-Din Ibn al-Arabi (d. 638/1240): The case of Kitap al-Mubashshirâten_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorIDDanışman: 12227en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record