Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYöndemli, Fuat
dc.contributor.authorUlusoy, Bülent
dc.date.accessioned2020-10-27T09:36:24Z
dc.date.available2020-10-27T09:36:24Z
dc.date.issued2005en_US
dc.date.submitted2005
dc.identifier.citationUlusoy, B. (2005). Septum nazi deviasyonunun ve cerrahisinin her iki nazal kavitedeki mukosiliyer klirens hızı üzerine etkilerinin değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi) Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/4530
dc.description.abstractBu çalışmada, septum nazi deviasyonu (SND) ve cerrahisinin her iki nazal kavitedeki nazal mukosiliyer kiirens üzerine etkisi değerlendirildi. Klinik ve radyolojik inceleme sonucunda izole SND tanısı konulan 20 hasta ve burunla ilgili şikâyeti olmayan sağlıklı 20 birey kontrol grubu olarak seçildi. Hasta ve kontrol grubu sigara içmeyen bireylerden oluşturuldu. Nazal mukosiliyer kiirens hızı (NMK.H) ölçümü, Teknesyum- 99m-makroagregate albümin kullanılarak rinosintigrafı ile yapıldı. NMKH'ı ölçümü hasta grubunda ameliyattan önce ve ameliyattan sonraki 4. haftada hem konkav hem de konveks tarafta yapılırken kontrol grubunda ise sadece bir taraf nazal kaviteden ölçüm yapıldı. Hasta grubu 18-48 yaşları arasında (ortalama yaş 27. 15±8.58) ve kontrol grubu ise 17-67 yaşları arasında (ortalama yaş 48.55Ü3.71) idi. Hasta grubundakilerin İ6"sı (%80) erkek ve 4'ü (%20) kadın ve kontrol grubundakilerin ise 8'i (%40) erkek ve 12'si (%60) kadın idi. Ameliyat öncesinde konkav (10.24±3.96 mm/dak) ve konveks taraf (İ0.78±3.53 mm/dak) NMKIİ'nın kontrol grubuna (17.94±2.89 mm/dak) göre önemli oranda yavaş olduğu tespit edildi (sırasıyla, t=7.02, p<0.05, t=7.03, p<0.05). Ameliyat öncesi konkav ve konveks taraf NMKH'ı arasındaki fark anlamlı değildi. Ameliyat sonrası konkav (16.34*4.40 mm/dak)ve konveks taraf (17.21±3.43 mm/dak) NMKH'ı ile kontrol grubu (17.94±2.89 mm/dak) arasında anlamlı fark tespit edilmedi (sırasıyla, t=1.36, p~=0,l 8 1 : t=0.73, p=0.471). Ameliyat sonrası konkav ve konveks taraf NMKH'nın ameliyat öncesine göre önemli oranda düzeldiği görüldü (sırasıyla, t=5.78, p<0.05; t=6.05, p<0.05). Bu çalışmanın sonuçları, SND'nin sadece hava akımında mekanik değişiklikler oluşturan basit bir problem olmadığı aynı zamanda konkav ve konveks tarafta mukosiliyer klirensi bozan daha kompleks bir patoloji olduğunu teyit etmektedir. Nazal mukosiliyer klirensin, SND'nin tedavi edilmesiyle düzeldiği tespit edildi. Rinosintigrafı, SND'li 52hastalarda mukosiliyer klirens fonksiyonunu değerlendirmek için objektif, kolay, ucuz ve noninvaziv bir yöntemdir.en_US
dc.description.abstractTO EVALUATE EFFECT OF NASAL SEPTAL DEVIATIONS AND IT'S SURGERY ON NASAL MUCOCILIARY CLEARANCE IN BOTH NASAL CAVITIES In this study, the effect of nasal septai deviations (NSD) and it's surgery on nasal mucociliary clearance velocity (NMCV) in both nasal cavities was evaluated. Twenty patients with NSD diagnosed with clinical and radiological examinations and twenty healthy subjects as a control group no complaint related to nose were included. All patients and control group were constituted from nonsmoking subjects. NMCV was measured with rhinoscintigraphy using technetium-99m-macro aggregated albumin. Rhinoscintigraphy were performed for all patients before and 4 weeks after septal surgery both concave and convex sides, and only one nasal cavity for control group. Patients were between 18-48 years of age (mean±SD 27.15± 8.58 years) and control subjects were between 17-67 years of age (mean±SD 48.55±I 3.7 1 years). Patients were included 16 males (80%) and 4 females (20%), and control subjects 8 males (40%) and 12 females (60%). Before the septal surgery, the NMCV of concave (10.24±3.96 mm/min) and convex sides (10.78±3.53 mm/min) of patients were significantly lower than the control group (17.94±2.89 mm/min) (t=7.02, p<0.05; t=7.03, p<0.05, respectively). There is no statistically significance between the NMCV of concave and convex sides. After septal surgery, the NMCV of concave (16.34±4.40 mm/min) and convex sides (17.21± 3.43 mm/min) were not significantly different from control groups (17.94±2.89 mm/min). Postoperative NMCV of concave and convex sides was better than preoperative NMCV (tr=5.78, p<0.05; t=6.05, p<0.05, respectively). 54The results of this study suggested that NSD is not a simple deformity resulting only in a mechanical alteration of nasal airflow in the nasal cavity, also more complex disease process presenting with impaired mucociliary clearance in concave and convex sides. The nasal mucociliary clearance was improved after septal surgery, in addition, rhinoscinligraphy is an objective, easy, inexpensive and noninvasive method to evaluate nasal mucociliary function in patients with NSD.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectNasal disease.en_US
dc.subjectBurun hastalıkları.en_US
dc.subjectOtorinolaringoloji.en_US
dc.subjectOtorhinolaryngology.en_US
dc.titleSeptum nazi deviasyonunun ve cerrahisinin her iki nazal kavitedeki mukosiliyer klirens hızı üzerine etkilerinin değerlendirilmesi.en_US
dc.title.alternativeTo evaluate effect nasal septal deviations and it`s surgery on nasal mucociliary clearance in both nasal cavitesen_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Meram Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryRapor - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record