Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorCihan, Fatma Gökşin
dc.contributor.authorBoğaz, Maşite Elçi
dc.date.accessioned2020-10-27T10:38:00Z
dc.date.available2020-10-27T10:38:00Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018
dc.identifier.citationBoğaz, M. E. (2018). Eğitim fakültesi ve ilahiyat fakültesi öğrencilerinin epilepsi hastalığı hakkındaki bilgi düzeylerinin ve tutumlarının değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi) Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/4543
dc.description.abstractÇalışmamızda eğitim fakültesi ve ilahiyat fakültesi öğrencilerinin epilepsi hastalığı hakkındaki bilgi düzeylerinin ve tutumlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu çalışmaya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakütesi ve İlahiyat Fakültesi'nde öğrenim görmekte olan 18 yaş ve üstünde 560 kişi alındı. Katılımcılara sosyodemografik özelliklerin sorgulandığı anket, Aydemir tarafından geliştirilen ve Türk toplumunda geçerlik güvenirliği yapılmış olan Epilepsi (Sara) Hastalığı Bilgi Ölçeği ve Tutum Ölçeği uygulandı. Anketler araştırmacı tarafından yüz yüze görüşme tekniği ile dolduruldu. Bulgular: Çalışmamızda katılımcıların yaş ortalaması 20,61±2,17 (min:18-max:41) yıl olup, %82,3'ü (n=461) kadın, %17,7'si (n=99) erkekti. Çalışmamıza katılan öğrencilerin %66,1'i (n=370) eğitim fakültesi ve %33,9'u (n=190) ilahiyat fakültesinde okumakta idi. Kız öğrencilerin epilepsi bilgi düzeyi ve tutum puan ortalaması erkek öğrencilere göre anlamlı olarak yüksekti (p=0,004, p<0,001). Öğrenim görülen fakültelere göre bakıldığında ilahiyat fakültesindeki öğrencilerin epilepsi bilgi düzeyi ve tutum toplam puanları eğitim fakültesindeki öğrencilere göre anlamlı olarak yüksekti (p<0,001). Sınıflara göre bakıldığında sınıf arttıkça epilepsi bilgi düzeyi puanları anlamlı olarak artarken (p<0,001). Tutum toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p=0,121). Katılımcılardan "epilepsi hastalığı hakkında bilgim var" diyenlerin, epilepsi nöbeti görmüş olanların ve epilepsi hastalığı olan tanıdığı olanların epilepsi bilgi düzeyi ve tutum toplam puanları anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0,001). Öğrencilerin epilepsi hakkındaki bilgi düzeyi puanları ile tutum toplam puanları arasında pozitif yönde orta derecede anlamlı bir ilişki vardı (p<0,001). Sonuç: Çalışmamızda eğitim fakültesi ve ilahiyat fakültesinde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarında epilepsi konusunda ciddi bilgi ve tutum eksiklikleri olduğu belirlendi. Öğretmen yetiştiren okullarımızın müfredatlarında epilepsi gibi sık görülen kronik hastalıklar ve ilk yardım ile ilgili dersler yer almalı; çocuk, aile, okul ve toplum epilepsi hakkında bilgilendirilerek olumsuz tutumların önüne geçilmelidir.en_US
dc.description.abstractIn our study, it was aimed to evaluate the education faculty and theology faculty students' knowledge levels and attitudes towards epilepsy disease. Materials and methods: This descriptive and cross-sectional study was performed on 560 students aged 18 years old and over, who were studying at Necmettin Erbakan University Ahmet Keleşoğlu Education Faculty and Necmettin Erbakan University Theology Faculty. A questionnaire, which questioned sociodemographic characteristics, the epilepsy knowledge level disease scale and attitude scale developed by Aydemir, which was validated for Turkish society was applied to the participants. The questionnaires were filled with a face-to-face interview technique by the researcher. Results: The mean age of the participants was 20.61±2.17 (min:18-max:41) years and 82.3% (n=461) were female, 17.7% (n=99) were male. 66.1% (n=370) of the students who participated in our study were studying in Faculty of Education and 33.9% (n=190) in the Faculty of Theology. The level of epilepsy and attitude scores of female students were significantly higher than male students (p=0,004, p<0,001). The level of epilepsy knowledge and attitude of the students in the Faculty of theology were significantly higher than the students in the Faculty of Education (p<0,001). According to the classes, the epilepsy knowledge level scores increased significantly as the class increased (p<0,001), but there was no statistically significant difference between the attitude total scores (p=0,121). In participants who say "I have information about epilepsy", who have seen epileptic seizures, epilepsy knowledge and attitudes total scores were significantly higher (p <0.001). There was a moderately significant positive correlation between students' level of knowledge about epilepsy and attitude total scores (p<0.001). Conclusion: In our study, it was determined that there was a serious lack of knowledge and attitude about epilepsy in teacher candidates who are studying at faculty of education and theology. The curriculum of our teacher training schools should include common chronic diseases such as epilepsy and lessons about first aid; children, families, schools and the community should be informed about epilepsy to avoid negative attitudes.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBilgien_US
dc.subjectKnowledgeen_US
dc.subjectEpilepsien_US
dc.subjectEpilepsyen_US
dc.subjectEğitim fakültelerien_US
dc.subjectEducation facultiesen_US
dc.subjectTutumlaren_US
dc.subjectAttitudesen_US
dc.titleEğitim fakültesi ve ilahiyat fakültesi öğrencilerinin epilepsi hastalığı hakkındaki bilgi düzeylerinin ve tutumlarının değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of knowledge levels and attitudes of education and theology faculty students about epilepsyen_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Meram Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, Aile Hekimliği Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record