Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorRashıdı, Taj Mohammad
dc.contributor.authorYavuz, Adil
dc.date.accessioned2020-10-30T07:05:28Z
dc.date.available2020-10-30T07:05:28Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-06-17
dc.identifier.citationRashıdı, T M. (2019). Tefhîmu'l-Kur'an tefsiri'ndeki hadislerin tahric ve değerlendirilmesi -VI. cilt-. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/4565
dc.descriptionYüksek Lisans Tezien_US
dc.description.abstractÇalıĢmamızda, XX. asrın büyük dava ve ilim adamlarından olan Mevdûdî’nin Tefhîmu’l-Kur’ân adlı eserinin VI. cildindeki hadislerin tahric ve değerlendirmesini yaparak tefsirin hadis ilmi yönünden güvenilirliğini ortaya koymaya çalıĢtık. ÇalıĢmamız giriĢ ve iki bölümden oluĢmaktadır. GiriĢ bölümünde araĢtırmanın konusu, önemi ve amacı üzerinde durulmuĢ, araĢtırmanın metodu ile ilgili bilgiler verilmiĢtir. Birinci bölümde Mevdûdî’nin hayatı, ilmi kiĢiliği ve eserleri sonra da Tefhîmu’l-Kur’ân adlı tefsîri ve hadis ilmiyle ilgili görüĢleri tanıtılmıĢtır. Ġkinci bölümde ise Mevdûdî’nin Tefhîmu’l-Kur’ân adlı eserindeki hadisler tespit edilerek tahricleri yapılmıĢ, sıhhat durumuna göre tasnîf edilmiĢ ve genel bir değerlendirme yapılmıĢtır.en_US
dc.description.abstractIn our study, we analyzed the reliability of Maududi’s commentary Tafhim ul-Qoran, who was one of great scholars of 20th century by identifying and assessing the hadith in the 6th volume in terms of scientific exegesis of the hadith. Our study consists of an introduction and two chapters. In the introduction, the subject was introduced with emphasis on the importance and purpose of the study; the research method of information are identified. In the first chapter, Maududi’s life, his works, and finally his commentary Tafhim ulQoran and opinions about hadith knowledge were presented. In the second chapter, the hadiths were identified in Maududi’s Tafhim ul-Qoran and classified according to the assessment made.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMevdûdîen_US
dc.subjectTahricen_US
dc.subjectHadisen_US
dc.subjectTefhîmu’l-Kur’ânen_US
dc.subjectMaududien_US
dc.subjectNarrationen_US
dc.subjectHadithen_US
dc.subjectTafhim-ul-Quranen_US
dc.titleTefhîmu'l-Kur'an tefsiri'ndeki hadislerin tahric ve değerlendirilmesi -VI. cilt-en_US
dc.title.alternativeIdentifing and assesment of hadith in Qur'an commentary -volume VI-en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorIDDanışman: 7231en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record