Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKaraoğlu, Nazan
dc.contributor.authorKoçakoğlu, Umut
dc.date.accessioned2020-10-30T08:10:28Z
dc.date.available2020-10-30T08:10:28Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.citationKoçakoğlu, U. (2019). İlköğretim 3. ve 4. sınıf öğrencilerinde bilgisayar oyun bağımlılığının obezite ile ilişkisi: Konya örneği. (Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi) Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/4572
dc.description.abstractÜlkemizde ve Konya'da bilgisayar oyun bağımlılığı obezite ilişkisini araştıran çok sınırlı çalışma olması nedeniyle bu çalışmada obezite açısından ilk sıralarda yer alan Konya ilindeki Meram, Selçuklu ve Karatay ilçelerinde eğitim gören ilköğretim 3. ve 4. sınıf öğrencilerinde bilgisayar oyun bağımlılığının obezite ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve yöntem: Bu çalışmada Şubat 2018- Mayıs 2018 tarihleri arasında Konya Selçuklu, Meram ve Karatay ilçelerindeki birer ilköğretim okulunun çalışmaya gönüllü olan 3. ve 4. sınıflarda okumakta olan 8-9-10-11 yaş grubu öğrencileri ve ebeveynleri yer almıştır. Kesitsel ve analitik olan bu çalışmaya katılanlar, araştırma hakkında bilgilendirilmiş ve onamları alınmıştır. Veriler, Bilgisayar Oyun Bağımlılığı ölçeği ve araştırmacılar tarafından hazırlanan ebeveynlerin ve öğrencilerin cevaplaması için 2 ayrı sosyodemografik bilgi formu kullanılarak toplanmıştır. Bulgular: Çalışmada toplam 491 çocuk ve ebeveyn yeraldı. Çocukların %51,5'i (n=253) kadın cinsiyette, %54,2 (n=266) dokuz yaşındaydı. Çocukların %69'u (n=339) normal kiloluyken zayıf olanların oranı yalnızca %1,6'ydı (n=8). Çocukların bilgisayar oyunu oynamaya başlama yaşları ortalaması 7,0±1,4 yaş olarak bulundu. Çocukların bilgisayar oyun bağımlılığı değerlendirildiğinde; %86,9'u (n=390) düşük bağımlılık seviyesinde iken %12,7'si (n=57) orta derecede bağımlılık seviyesinde idi. Fazla kilolu kardeşe sahip olma, baba beden kitle indeksinin (BKİ) yüksekliği, toplam ekran başında geçirilen sürenin artışı, anne eğitim durumunun düşük olması çocuklarda BKİ persentil değerlerini artırmaktaydı (p<0,05). Çocukların günlük bilgisayar oynama süresi arttıkça BKİ persentil değerlerinin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde arttığı görüldü (p<0,05). Günlük toplam ekran başında geçirilen süre ile toplam bilgisayar oyun bağımlılığı puanı arasında pozitif yönlü korelasyon mevcuttu (r= 0,219). Sonuç: Bu çalışma bilgisayar oyun bağımlılığı düzeyi ve toplam ekran başında geçirilen sürenin obeziteyi arttıran unsurlar olduğunu göstermektedir. Ayrıca araştırma grubundaki çocuklarda atıştırma sıklığının yüksek olması da bu sonucu destekleyicidir. Obeziteyle mücadele etme ayaklarından biri mutlaka fiziksel aktiviteye yönlendirme ve sedanter yaşam tarzından uzaklaşmak ise çocukların ekranlar karşısında geçirdikleri süreler ile ilgili önlemler alınması gerektiği açıktır. Bu çalışma, bilgisayar oyunu oynamaya çok erken yaşlarda başlayan çocukları içermese de, ne yazık ki günümüzde pek çok çocuk bebeklikten itibaren bilgisayar oyunlarına maruz kalmaktadır Anahtar kelimeler: Çocuk, bilgisayar oyun bağımlılığı, obezite, ilköğretimen_US
dc.description.abstractThe aim of this study was to investigate the relationship between obesity and computer game addiction in 3rd and 4th grade elementary school students in Meram, Selçuklu and Karatay districts in Konya that is one of the first places in terms of obesity due to very limited studies investigating the relationship between obesity and computer game addiction in Turkey and Konya. Materials and Methods: In this study, between February 2018 and May 2018, volunteers who consist of the 3rd and 4th grade elementary school students at 8-9-10-11 age group chosen from an elemantary school in each of Selcuklu, Meram and Karatay districts in Konya and their parents were included. Participants in this study which are cross-sectional and analytical study were informed about the research and their consent was obtained. Data were collected by using Computer Game Addiction Scale and two different sociodemographic data forms prepared by researchers for parents and students to answer. Results: This study included 491 children and parents. 51.5% (n= 253) of the children were female, 54.2% of them (n= 266) were nine years old. While 69% (n= 339) of the children were normal weight, only 1.6% (n= 8) of them were underweight. The mean age at which children started playing computer games was 7.0 ± 1.4 years. When children's computer game addiction is evaluated; while 86.9% (n= 390) of them were at low level of addiction, 12.7% (n= 57) were at moderate level of addiction. Having a owerweignt brother/sister, high paternal body mass index (BMI), increasing of time spent on screen, low maternal education status increased BMI percentile values in children (p<0.05). As long as the time of playing computer game increased , it was observed that BMI percentile values increased statistically and significantly (p<0.05). There was a positive correlation between the time spent on screen per day and the total computer game addiction score (r= 0.219). Conclusions: This study shows that the level of computer game addiction and the time spent on screen are factors that increase obesity. In addition, the high level of frequency of snack in children in the research group is supportive of this result. If the ways to fight obesity are to promote physical activity and move away from sedentary lifestyle in children, it is clear that measures should be taken regarding the time that them spend in front of the screen. Although this study doesn't include children who started playing computer games at a very early age, nowadays many children are unfortunately exposed to these games since infancy Key words: Child, computer game addiction, obesity, primary education.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBağımlılıken_US
dc.subjectDependencyen_US
dc.subjectBilgisayar oyunlarıen_US
dc.subjectComputer gamesen_US
dc.subjectTeknolojik bağımlılıken_US
dc.titleİlköğretim 3. ve 4. sınıf öğrencilerinde bilgisayar oyun bağımlılığının obezite ile ilişkisi: Konya örneğien_US
dc.title.alternativeThe relationship between computer game addiction and obesity in 3rd and 4TH grade elemantary school students:the case of Konyaen_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Meram Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, Aile Hekimliği Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record