Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKoçak, Sedat
dc.contributor.authorGüner, Hakan
dc.date.accessioned2020-11-03T06:41:41Z
dc.date.available2020-11-03T06:41:41Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationGüner, H. (2019). Acil servise karın ağrısı ile başvuran hastalarda nötrofil lenfosit oranı, c-reaktif protein ve laktat düzeylerinin hastaların primer sonlanım ve ileri görüntüleme ihtiyacı açısından prediktif değerlerinin incelenmesi. (Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi) Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/4763
dc.description.abstractTravma dışı karın ağrısı ile acil servise başvuran erişkin hastalarda, başvuru esnasında alınan ilk kan örneklerinden elde edilen Nötrofil Lenfosit Oranı, C-Reaktif Protein ve Laktat düzeylerinin hastaların primer sonlanım (taburculuk-yatış) ve ileri görüntüleme ihtiyacını ön görmek için bir parametre olarak kullanılabilirlikleri araştırıldı. Yöntem:Araştırma, retrospektif tanımlayıcı gözlemsel bir klinik çalışmadır. Çalışmaya, Necmettin Erbakan Üniveristesi Meram Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Acil Servis polikliniğinde 01.10.2015-31.12.2016 tarihleri arasında travmatik olmayan karın bölgesinde ağrı şikayeti ile başvuran ve incelemesinde bilgisayarlı tomografi görüntülemesi bulunan hastalar dahil edildi.Verilerin elde edilmesinde ENLİL-HIS versiyon 3.0 hastane bilgi yönetim sistemi (HBYS) kullanıldı. ICD 10 (International Classification of Diseases) kodlamasına göre R10, R10.0, R10.1, R10.2, R10.3, R10.4 (Abdominal ve Pelvik Ağrı, Akut Batın, Üst Karın Ağrısı, Pelvik ve Perineal Ağrı, Alt Karnın Diğer Bölgelerinde Lokalize Ağrı, Karın Ağrısı Diğer veTanımlanmamış) tanıları olan ve BT tetkiki yapılmış hastaların dosya verileri taranıp Excel formuna kaydedildi. Çalışmanın istatistiksel analizlerinde; sürekli değişkenlerin dağılımının normalliği Shaphiro Wilk testi ile test edildi. İki bağımsız değişken grubunun normal olmayan dağılımla karşılaştırılmasında Mann Whitney U kullanıldı. Kategorik değişkenler arasındaki ilişkiyi araştırmak için Ki-Kare testi ve kategoriler arasındaki oranları karşılaştırmak için Bonferroni düzeltmesi yapıldı. Tanımlayıcı istatistik parametreleri frekans, yüzde (%) ve ortalama ± standart sapma (ortalama ± SD) olarak sunuldu. İstatistiksel analiz SPSS for Windows versiyon 24.0 ile yapıldı ve p <0,05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Bulgular: Çalışmaya acil servise karın bölgesinde ağrı şikayeti ile başvuran ve BT görüntülemesi yapılan 1154 hasta dahil edildi. Hastaların %49,8'i (n=575) erkek, %50,2'si (n=579) kadındır. Hastaların %45,2'si (n=522) 18-44 yaş, %19,93'ü (n=230) 45-64 yaş, %35,83'ü (n=402) 65 yaş ve üzeridir. Hastaların yaş ortalaması 44,80±18,35 olarak bulundu. NLR'de kritik tanıyı belirlemede NLR >4,35 için sensitivite %57,76, spesifite %61,27 olarak, cerrahi sonlanımı belirlemede NLR >4,06 için sensitivite %74,50 ve spesifite %55,69 olarak ve taburculuğu öngörmede NLR ≤3,92 için sensitivite %60, spesifite %69 olarak tespik ettik. CRP için kritik tanıyı belirlemede CRP >24,4 mg/L için sensitivite %41,97, spesifite %71,74 olarak, cerrahi sonlanımı belirlemede CRP >5,2 mg/L için sensitivite %74,42, spesifite %48,25 olarak ve taburculuğu öngörmede CRP <19,8 mg/L için sensitivite %75, spesifite %50 olarak, Laktat için yapılan ROC analizinde; taburculuğu öngörmede Laktat ≤1,6 mmol/L için sensitivite %79,17, spesifite %45 olarak belirlenirken, BT'de kritik tanıyı belirlemede Laktat >1,9 mmol/L için sensitivite %40,63, spesifite %92,86 olarak, cerrahi sonlanımı belirlemede Laktat >1,7 mmol/L için sensitivite %44,44, spesifite %75,95 olarak tespit edildi. Sonuç: Bu çalışmada biyobelirteçlerle öngörülebilecek muhtemel patolojilerin ve sonlanımların, radyolojik tetkik istem sayısını azaltarak, radyasyonun zararlı etkilerinden korunma ve maliyette azalma olmasına katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Bu değerler doğrultusunda karın ağrısı şikayeti ile gelen hastalalarda ileri görüntüleme ihtiyacı ve primer sonlanımı öngörmede NLR, CRP ve Laktat bağımsız olarak kuvvetli etkide belirleyici olmasalar bile yönlenim açısından birlikte değerlendirilmeleri sensitivite ve spesifitesini arttıracaktır.en_US
dc.description.abstractNeutrophil Lymphocyte Ratio, C-Reactive Protein and Lactate levels obtained from the first blood samples taken during admission in adult patients admitted to the emergency room with non-traumatic abdominal pain were investigated as a parameter for predicting primary outcome (discharge) and advanced imaging needs Material and Method: The study is a retrospective descriptive observational clinical study. Inclusion criteria of this study are application of Necmettin Erbakan University, Meram Medicine Faculty, Department of Emergency Medicine between 01.10.2015 and 31.12.2016 with complaint of non-traumatic abdominal pain and patients have CT imaging result. The data were obtained from the ENLİL-HIS version 3.0 hospital information management system (HBYS). In order to obtain the data, ENLİL-HIS version 3.0 hospital information management system (HBYS) was used. According to ICD 10 code system (International Classification of Diseases) R10, R10.0, R10.1, R10.2, R10.3, R10.4 (Abdominal and Pelvic Pain, Acute Abdomen, Upper Abdominal Pain, Pelvic and Perineal Pain, Lower, Abdominal Pain, Other and Unspecified Diagnoses) and other CT scan in other regions of the abdomen were scanned and recorded in Excel form; the normality of the distribution of continuous variables was tested by the Shaphiro Wilk test. Mann Whitney U test was used to compare the two groups of independent variables to the non-normal distribution. In order to investigate the relationship between categorical variables, the Chi-Square test and Bonferroni correction were performed to compare the ratios between the categories. Descriptive statistic parameters were presented as frequency, percentage (%) and mean ± standard deviation (mean ± SD).Statistical analysis was performed with SPSS for Windows version 24.0 and p <0,05 was considered statistically significant. Findings: 1154 patients who applied to the emergency department with abdominal pain and underwent CT imaging included in this study. 49,8% (n = 575) of the patients were male and 50,2% (n = 579) were female. 45,2% (n = 522) of the patients were 18-44 years old, 19,93% (n = 230) were 45-64 years of age, 35,83% (n = 402) were 65 years of age and over. The mean age of the patients was 44,80 ± 18,35.In determining the critical diagnosis in NLRs the sensitivity of NLR >4,35 was 57,76%, the specificity was 61,27%; in determining the surgical outcome in NLRs the sensitivity of NLR >4,06 was 74,50%, the specificity was 55,69% and in predicting discharge in NLRs the sensitivity of NLR ≤3,92 was 60%, the specificity was 69%. In determining the critical diagnosis for CRP sensitivity for CRP >24,4 mg/L was 41,97%, specificity was 71,74%; in determining surgical outcome in CRP sensitivity for CRP >5,2 mg/L was 74,42%, and specificity was 48,25%; in predicting discharge CRP sensivity for CRP <19,8 mg/L was 75%, and specificity was 50%. ROC analysis for lactate; sensitivity for Lactat ≤1,6 mmol/L was found to be 79,17% and specificity was 45% for the prediction of discharge. In determining the critical diagnosis in CT sensitivity for lactate >1,9 mmol/L was 40,63%, specificity was 92,86%. In determining surgical outcome in lactate sensitivity and specificity for lactate >1,7 mmol/L was 44,44% and 75,95%, respectively Results:In this study, we aimed to reduce the number of radiological examination requests and predict the possible pathologies and outcomes that can be predicted by biomarkers, to prevent the harmful effects of radiation and to decrease the cost. In line with these values, NLR, CRP and Lactate in the predicting of the primary outcome and the need for advanced imaging in patients with abdominal pain will independently increase their sensitivity and specificity in terms of orientation even if they are not determinant in strong effect.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLactate, CT, Abdominal Pain.en_US
dc.subjectNLRen_US
dc.subjectCRPen_US
dc.subjectLaktaten_US
dc.subjectLactateen_US
dc.subjectCTen_US
dc.subjectBTen_US
dc.subjectKarın Ağrısıen_US
dc.subjectAbdominal Painen_US
dc.titleAcil servise karın ağrısı ile başvuran hastalarda nötrofil lenfosit oranı, c-reaktif protein ve laktat düzeylerinin hastaların primer sonlanım ve ileri görüntüleme ihtiyacı açısından prediktif değerlerinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeThe evaluation of the predictive values of neutrophil lymphocyte ratio, c-reactive protein and lactate levels in terms of primary expansion and advanced imaging neccessity in the patients admitted to the emergency department with abdominal painen_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Meram Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Acil Tıp Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record