Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖcal, Fatih Mehmet
dc.contributor.authorCivelek, Gökhan
dc.date.accessioned2020-11-03T08:35:50Z
dc.date.available2020-11-03T08:35:50Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-07-13
dc.identifier.citationCivelek, G. (2020). Küreselleşmenin turizm ekonomisi üzerine etkisi: Türkiye analizi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/4790
dc.descriptionYüksek Lisans Tezien_US
dc.description.abstractGünümüzde özellikle de 1980'li yıllardan sonra etkisi hızla artan küreselleşme süreci, dünya genelinde tüm sektörleri önemli ölçüde etkilemiştir. Söz konusu gelişmeden etkilenen sektörlerin başında turizm sektörü gelmektedir. Tarihsel bağlamda bakıldığında turizm hareketi, ilk zamanlarda toplumun belirli bir kesimine hitap eden lüks bir faaliyet olarak değerlendirilirken, günümüzde küreselleşmenin hız kazanması ile tüm toplumu ilgilendiren bir faaliyet haline dönüşmüştür. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler küreselleşme sürecinden doğrudan veya dolayı olarak etkilenmektedir. Küreselleşme olgusundan sosyal, ekonomik ve politik başta olmak üzere, birçok alanda etkilenen ülkelerin başında Türkiye yer almaktadır. 1980 yılından sonra başta ekonomik olmak üzere birçok alanda yapılan köklü değişiklikler, küreselleşme sürecinin Türkiye’de hızlanmasına ve turizmin ekonomi açısından, önemli bir sektör haline gelmesinde önemli rol oynamıştır. Bu çalışmada 1970-2018 yıllarına ait veriler kullanılarak, Türkiye için küreselleşme düzeyi, turist sayısı ve turizm gelirleri arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Ekonometrik analizde Vektör Otoregresyon (VAR) modeli kullanılarak KOF küreselleşme endeksi, turizm geliri ve turist sayısı değişkenleri analiz edilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen bulgular ışığında, küreselleşme ile hem turist sayısı hemde turizm geliri arasında nedensellik ilişkisinin olduğunu saptanmıştır. Ekonometrik analizde yapılan varyans ayrıştırması sonucunda ise, turizm gelirindeki değişmenin küreselleşmeden kaynaklandığı tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe globalization process, the impact of which has increased rapidly since the 1980s, has significantly affected all the sectors around the world today. Tourism sector comes first among the sectors affected by the said development. In the historical context, while the tourism movement is considered as a luxury activity that appeals to a certain part of the society in the first time, it has become an activity that concerns the whole society with the acceleration of globalization today. Developed and developing countries are directly or indirectly affected by the globalization process. Social, economic and political especially from the phenomenon of globalization, Turkey is among the countries affected in many areas. Fundamental changes made in many areas, including economic primarily after 1980, the acceleration of the globalization process in Turkey in terms of economy and tourism has become an important sector plays an important role. In this study, using data for the years 1970-2018, the level of globalization to Turkey, analyzed the relationship between number of tourists and tourism revenues. In the econometric analysis, the variables of KOF globalization index, tourism income and number of tourist were analyzed by using the Vector autoregression (VAR) model. In the light of the findings obtained as a result of the analysis, it has been determined that there is a causal relationship between globalization and both the number of tourists and the income of tourism. As a result of the variance decomposition made in the econometric analysis, it was determined that the change in tourism income was caused by globalization.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKüreselleşmeen_US
dc.subjectTurizmen_US
dc.subjectKOF Küreselleşme Endeksien_US
dc.subjectVAR Analizien_US
dc.subjectTürkiye Ekonomisien_US
dc.subjectGlobalizationen_US
dc.subjectTourismen_US
dc.subjectKOF Globalization Indexen_US
dc.subjectVAR Analysisen_US
dc.subjectTurkish Economyen_US
dc.titleKüreselleşmenin turizm ekonomisi üzerine etkisi: Türkiye analizien_US
dc.title.alternativeThe effect of globalization on tourism economics: The case of Turkeyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorID0000-0001-9506-1284en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record