Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorErdem, Ali Can
dc.contributor.authorAtaseven, Hüseyin
dc.date.accessioned2020-11-05T09:49:02Z
dc.date.available2020-11-05T09:49:02Z
dc.date.issued2016en_US
dc.date.submitted2016
dc.identifier.citationErdem, A. C. (2016). İnflamatuvar barsak hastalıklarında immün sistemin değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi) Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıklar Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/4920
dc.description.abstractÇalışmada, erişkin yaştaki inflamatuar barsak hastalığı tanılı hastalarda, immun sistemin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Materyal ve Metot: Haziran 2016 tarihine kadar Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Polikliniğine başvurmuş ve İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Polikliniğinde immün sistemi değerlendirilmiş 18 yaş üzerindeki İBH tanılı hastaların dosyaları retrospektif olarak değerlendirildi. Sekonder immün yetmezliğe neden olabilecek immünsupresif ilaç kullanımı olan hastalar ayrı bir kategoride değerlendirildi. Sekonder immün yetmezliğe neden olabilecek ek hastalığı olan hastalar çalışma kapsamının dışında tutuldu. Hastaların immün sisteminin değerlendirmesinde yapılmış olan rutin laboratuar testleri kaydedildi. Bulgular: Çalışmaya alınan IBH tanılı 108 hastanın 12'sinde (%11,1) klinik anlamlı immünolojik bozukluk ve 60'ında (% 55,6) anlamlı kabul edilmeyen ancak klinik takip gerektirecek bir immünolojik bozukluk tespit edildi. Toplamda 72 (% 66,7) hastada herhangi bir immünolojik bozukluk varlığı tespit edildi. Sonuç: İBH tanılı hastaların sekonder nedenler dışlandıktan sonra PİY açısından immünolojik olarak değerlendirilmesi ve takip edilmesi gerekmektedir. Anahtar Kelimeler: İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları, Ülseratif Kolit, Crohn, Primer İmmün Yetmezlik, Yaygın Değişken İmmün Yetmezlik, İmmünogloblinen_US
dc.description.abstractThe aim of the study was to evaluate the immune system in adult patients with inflammatory bowel disease. Materials and Methods: Until June 2016, Necmettin Erbakan University applied to the Gastroenterology Polyclinic of the Meram Medical Faculty and retrospectively evaluated the files of patients diagnosed with IBD over the age of 18 years who were evaluated in the Immunology and Allergies Polyclinic. Patients with the use of immunosuppressive drugs that may cause immunosuppression were evaluated in a separate category. Patients with comorbid conditions that may cause sequelae immunodeficiency were excluded from the study. Routine laboratory tests performed on the evaluation of the patient's immunological system were recorded. Results: Clinically significant immunologic disturbances were found in 12 (11.1%) of the 108 patients with IBD diagnosed in the study and an immunological disorder was detected in 60 (55.6%), which was not considered significant but required clinical follow-up. A total of 72 (66.7%) patients had any immunologic disorder present. Conclusion: It is necessary to follow immunologic evaluation and follow-up of PID after diagnosis of second cause of IBD patients. Keywords: Inflammatory Bowel Diseases, Ulcerative Colitis, Crohn, Primary Immunodeficiency, Immune Deficiency, Immunoglobulinen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCrohn hastalığıen_US
dc.subjectCrohn diseaseen_US
dc.subjectKolit-ülseratifen_US
dc.subjectColitis-ulcerativeen_US
dc.subjectİmmün sistemen_US
dc.subjectImmune systemen_US
dc.titleİnflamatuvar barsak hastalıklarında immün sistemin değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of immune system in inflammatory abdominal diseasesen_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Meram Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, İç Hastalıkları Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record