Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKarakurt, Feridun
dc.contributor.authorTurgut, Leyla
dc.date.accessioned2020-11-10T06:44:54Z
dc.date.available2020-11-10T06:44:54Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020
dc.identifier.citationTurgut, L. (2020). PET CT tetkiki yapılan hastalarda saptanan insidental tiroid nodüllerinde malignite oranının değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi) Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıklar Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/5186
dc.description.abstractMalignitelerin araştırılması ve evrelemesinde PET CT yaygın olarak kullanılmaktadır. PET CT ile tespit edilen ve ileri tetkik yapılan tiroid insidentalomalarında malignite oranı yüksektir. Bu çalışma ile PET CT çekilen hastalarda saptanan insidental tiroid nodüllerinde malignite oranının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışma için Ocak 2014 ve Mayıs 2019 tarihleri arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde gerçekleştirilen 10,197 adet PET CT çekiminin raporları retrospektif olarak incelendi. İnsidental tiroid nodülü saptanıp TİİAB yapılan hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastalar patoloji sonuçlarına göre malign ve malign olmayan şeklinde iki gruba ayrıldı. Biyopsi yapılan nodüllerin SUVmax değerleri, USG bulguları ve patoloji sonuçları arasındaki ilişki araştırıldı. Bulgular: Çalışmaya toplam 80 hasta dahil edildi. Bu hastaların 40'ı (%50) kadın, 40'ı (%50) erkekti ve yaş ortalaması 63.2±11.4 olarak hesaplandı. On üç (%16.3) hastanın TİİAB sonucu malign olarak değerlendirildi. Malign olan gruptaki hastaların 7'si (%53.8) kadın, 6'sı (%46.2) erkekti ve yaş ortalaması 60.6±11.8 olarak hesaplandı. Malign olan ve olmayan gruplar arasında cinsiyet dağılımı ve yaş ortalaması açısından anlamlı fark yoktu (sırasıyla, p=0.762 ve p=0.401). Malign olan grubun SUVmax düzeyi 15.7 (5.1-29.7), malign olmayan grubun ise 4.4 (0-24.1 olarak hesaplandı (p<0.001). Tiroid nodüllerinin USG bulguları karşılaştırıldığında, malign olan grubun nodül çapı ortalaması 22.1±17.8 mm ve malign olmayan grubun 20.5±11.8 mm olarak hesaplandı (p=0.711). Nodüllerin kistik-solid olması, nodül kontur düzensizliği ve kalsifikasyon durumu açısından gruplar arasında anlamlı fark yoktu (sırasıyla, p=0.626, p=0.585 ve p=0.200). Sonuç: PET CT ile tespit edilen ve TİİAB uygulanan tiroid insidentaloma olgularında malignite oranını literatür ile benzer şekilde yüksek bulduk. SUVmax değeri yüksek tiroid insidentaloma olgularına ileri tetkik yapılması önerilir.en_US
dc.description.abstractPET CT is widely used in the investigation and staging of malignancies. Malignancy rate is high in thyroid incidentalomas detected by PET CT. The aim of this study was to evaluate the malignancy rate of incidental thyroid nodules in patients who had undergone PET CT. Methods: The reports of 10,197 PET CT scans performed at Necmettin Erbakan University, Meram Medical Faculty Hospital between January 2014 and May 2019 were analyzed retrospectively. The patients with incidental thyroid nodule who underwent FNAB were included in the study. Patients were divided into two groups as malignant and non-malignant according to pathology results. The relationship between SUVmax values, USG findings and pathology results of the biopsied nodules were investigated. Results: A total of 80 patients were included in the study. Forty (50%) of these patients were female and 40 (50%) were male and the mean age was 63.2±11.4 years. FNAB results of 13 (16.3%) patients were evaluated as malignant. Of the patients in the malignant group, 7 (53.8%) were female and 6 (46.2%) were male, and the mean age was 60.6±11.8. There was no significant difference between the groups with or without malignancy in terms of gender distribution and mean age (p=0.762 and p=0.401, respectively). The SUVmax value of the malignant group was 15.7 (5.1-29.7) and the non-malignant group was 4.4 (0-24.1) (p<0.001). When the USG findings of thyroid nodules were compared, the mean nodule diameter of the malignant group was 22.1±17.8 mm and the non-malignant group was 20.5±11.8 mm (p=0.711). There was no significant difference between the groups in terms of whether the nodules are cystic or solid, nodule contour irregularity and calcification status (p=0.626, p=0.585 and p=0.200, respectively). Conclusion: We found the malignancy rate high in patients with thyroid incidentaloma detected by PET CT and underwent FNAB, as in the literature. Further evaluation is recommended for thyroid incidentaloma cases with high SUVmax values.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPozitron emisyon tomografisien_US
dc.subjecttiroid ince iğne aspirasyon biyopsisien_US
dc.subjecttiroid insidentalomasıen_US
dc.subjectultrasonografen_US
dc.subjectPositron emission tomographyen_US
dc.subjectthyroid fine needle aspiration biopsyen_US
dc.subjectthyroid incidentalomaen_US
dc.subjectultrasonographyen_US
dc.titlePET CT tetkiki yapılan hastalarda saptanan insidental tiroid nodüllerinde malignite oranının değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeThe evaluation of malignancy rate of incidental thyroid nodules in patients who had undergone PET CTen_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Meram Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, İç Hastalıkları Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record