Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorDemir, Ali
dc.contributor.authorUğraklı, Muzaffer
dc.date.accessioned2020-11-10T06:45:00Z
dc.date.available2020-11-10T06:45:00Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017
dc.identifier.citationUğraklı, M. (2017). Toksik hepatit tanısı alan hastalarda laboratuar değerleri, karaciğer biyopsi sonuçları ve yapılan tıbbi işlemlerin retrospektif değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi) Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıklar Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/5187
dc.description.abstractTOKSİK HEPATİT TANISI ALAN HASTALARDA LABORATUAR DEĞERLERİ, KARACİĞER BİYOPSİ SONUÇLARI VE YAPILAN TIBBİ İŞLEMLERİN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ Karaciğer ilaçlar ve çeşitli egzojen toksinlerin metabolizması için elzemdir. Bundan dolayı, doğal, evsel, endüstriyel toksinler, ilaçlar ve mantarlar nedeniyle karaciğer toksisitesine sık rastlanmaktadır, ancak daha nadiren tanı almaktadır. Çalışmamızda analizlere dahil edilen veriler içerisinde, beyaz küre sayısı (WBC), nötrofil sayısı, alanin aminotransferaz (ALT), aspartat aminotransferaz (AST), alkalen fosfataz (ALP), gama glutamil transferaz (GGT), laktat dehidrojenaz (LDH), albümin, INR, total ve direkt bilurubin yer almaktaydı. Bunlara ek olarak, karaciğer biyopsisi sonuçları, uygulanan tedaviler (plazmaferez, hemodiyaliz, transplantasyon) ve mortalite oranı değerlendirildi.Hastaların toksik karaciğer hastalığı nedenleri ilaçlar, bitkisel ürünler, ilaçlar, mantarlar ve bilinmeyen olarak sınıflandırıldı. Karaciğer hasarı paterni, ALT ve ALP seviyeleri kullanılarak hepatoselüler, kolestatik ve mikst tip olarak sınıflandırıldı. En sık toksik hepatit nedeni %48.8 ile ilaçlardı. Bunu mantar (%20.8), herbal (%18.8) ve uyuşturucu madde (%3.0) toksikasyonu izlemekteydi. Vakaların %8.6'sında ise etiyoloji bilinmiyordu.Toksik hepatite neden olan en sık ilaçlar sırasıyla NSAİ (%31.1), antibiyotikler (%21.6), antitüberküloz ilaçlar (%6.8), antiepileptikler (%6.8) ve parasetamoldu (%6.1). Hastaların %18.5'ine (n=56) karaciğer biyopsisi yapılmıştı. Histopatolojik incelemelerde, bu hastaların %92.9'unda karaciğer nekrozu, %60.7'sinde eozinofili, %67.9'unda hidropik karaciğer dilatasyonu, %28.6'sında ise safra tıkacı izlenmişti. Karaciğer hasarı paterni hastaların %25.1'inde kolestatik tip, %28.7'sinde mix tip, %46.2'sinde hepatoselüler tipti. Tedavide hastaların %13.2'sinde plazmaferez, %13.2'sinde diyaliz, %2.3'ünde ise karaciğer nakli tercih edilmişti. Genel mortalite oranı %6.3'tü. Sonuç olarak hastaların %8.2'si (n=25) kaybedilmişti veya karaciğer nakli yapılmıştı (ex/nakil). Anahtar kelimeler: Toksik karaciğer hastalığı, İlaca bağlı, Mantar, Bitkisel, Narkotik, Mortalite, Hasar paternien_US
dc.description.abstractRetrospective evaluation of patients diagnosed toxic hepatitis and assessment of the findings laboratory values, liver biopsy results and medical procedures The liver is essential for metabolism of drugs and exogenous toxins. Therefore, liver toxicity due to natural, domestic and industrial toxins, mushroom or drugs is common but rarely recognised. The study was evaluated white blood cell (WBC), neutrophil count, alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), alkaline phosphatase (ALP), gamma glutamyl transferase (GGT), lactate dehydrogenase (LDH), albumin, INR, total and direct bilirubinwere included in the analyzes. Moreover, liver biopsy results, treatments (plasmapheresis, hemodialysis, transplantation) and mortality ratewere evaluated.The causes in the etiology of toxic liver disease of the patients were classified as drugs, herbal products, drugs, mushroom and unknown. The liver damage pattern was classified as hepatocellular, cholestatic and mixed type using ALT and ALP. The most common cause of toxic hepatitis was drugs with 48.8%, followed by mushroom (20.8%), herbal (18.8%) and narcotic (3.0%) toxicity. Etiology was unknown in 8.6% of cases.The most common drugs causing toxic hepatitis were NSAID (31.1%), antibiotics (21.6%), antituberculosis drugs (6.8%), antiepileptics (6.8%) and paracetamol (6.1%). 18.5% of the patients (n = 56) underwent liver biopsy. Histopathological examinations showed liver necrosis in 92.9%, eosinophilia in 60.7%, hydropic liver dilatation in 67.9% and bile obstruction in 28.6%. Liver damage patern was hepatocellular type in 46.2%, cholestatic type in 25.1%, mix type in 28.7%. Plasmapheresis was preferred in 13.2% of patients, dialysis in 13.2% and liver transplantation in 2.3%. Overall mortality rate was 6.3%. 8.2% (n = 25) of patients were died or transplanted. Key words:Toxic liver disease, Drug-induced, Mushroom, Herbal, Narcotics, Mortality, Injury paternen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHepatiten_US
dc.subjectHepatitisen_US
dc.subjectKaraciğer hastalıklarıen_US
dc.subjectLiver diseasesen_US
dc.subjectMantar hastalıklarıen_US
dc.subjectMycosesen_US
dc.titleToksik hepatit tanısı alan hastalarda laboratuar değerleri, karaciğer biyopsi sonuçları ve yapılan tıbbi işlemlerin retrospektif değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeRetrospective evaluation of patients diagnosed toxic hepatitis and assessment of the findings laboratory values, liver biopsy results and medical proceduresen_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Meram Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, İç Hastalıkları Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record