Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYel, Mustafa
dc.contributor.authorElmadağ, Nuh Mehmet
dc.date.accessioned2020-11-11T12:39:21Z
dc.date.available2020-11-11T12:39:21Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009
dc.identifier.citationElmadağ, N. M. (2009). Hamstring tendonu kullanılarak ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu yapılmış hastalarda oluşan tünel genişlemesinin kliniğe olan etkisi. (Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi) Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/5341
dc.description.abstractÖn çapraz bağ rekonstrüksiyonu sonrasında oluşan tünel genişlemesi oldukça yeni bir fenomendir. Günümüzde artmış ön çapraz bağ rekonstrüksiyonları sonrasında revizyon cerrahilerinde artış meydana gelmektedir. Bu nedenle tünel miktarındaki genişleme revizyon cerrahileri öncesinde önem kazanmaktadır.Ocak 2006 ? Eylül 2008 tarihleri arasında Selçuk üniversitesi meram tıp fakültesi ortopedi ve travmatoloji anabilim dalı tarafından 143 hastaya dörtlü hamstring tendon otogrefti ile öçb rekonstrüksiyonu yapılmış olup bu çalışmada 40 hasta takibe alınmıştır. Operasyon esnasında en küçük yaş 15,en büyük yaş 42,ortalama yaş 26.4 (SD±7,32) dır. Hastaların başvurma sebepleri arasında 25 hasta güvensizlik,20 hasta ağrı,13 hasta kilitlenme,10 hasta hareket kısıtlılığı, 14 hasta merdiven inip çıkamama olarak değerlendirildi. Hastaların ameliyat öncesi olarak lokal ve genel fizik muayeneleri, direkt grafileri, MR grafileri çekildi. Ameliyat öncesi ve son kontrollerinde hastaların değerlendirilmesi hastaların lysholm, IKDC, tegner, rolimetre, 3 boyutlu tomografi ve subjektif şikayetlerine göre değerlendirmeler yapıldı. Hastaların tomografileri standardizasyon için aynı cihaz kullanılarak (Simens AG Medical Solitions, Erlangen Germany) çekimleri yapıldı. Çekimlerden elde edilen görüntüler 3 boyutlu reformat hale getirilerek diğer ölçüm tekniklerinde oluşabilecek hatalar en aza indirildi. Ölçümler aynı radyoloji uzmanı tarafından yapıldı.Hastaların kontrol süreleri en az 1 yıl ile en fazla 24 ay arasında ortalama olarak 16 ay'dı. Ön çekmece değerlendirmelerinde, ameliyat öncesi en düşük 2+ en yüksek 3+ ortalama 2,62 olarak bulunmuş olup ameliyat sonrası en düşük 0 en yüksek 1 ortalama 0,52 olarak değerlendirildi. Lachman değerlendirmelerinde, ameliyat öncesi en düşük 2+ en yüksek 3+ ortalama 2,75 olarak bulunmuş olup ameliyat sonrası en düşük 0 en yüksek 1 ortalama 0,52 olarak değerlendirildi. Femoral ve tibial tüneller için drill çapları en düşük 7,5 mm. ile en yüksek 10 mm. arasında ortalama olarak 8,26mm(0,57±SD) bulundu. Sonuçlarımız klinik olarak literatür ile uyumlu bulunmuştur. Ancak tünel genişleme insidansı ve genişleme miktarı literatüre oranla daha fazla bulduk. Bu yüksek oranları da 3 boyutlu reformat yaptığımız görüntüler ile daha sensitif ölçümlere bağladık. Ölçümlerden elde edilen yüksek oranlar ile klinik olarak bağlantı bulundu.en_US
dc.description.abstractLigament reconstruction in the wake of the front tunnel expansion is a relatively new phenomenon. Today, increased ligament reconstruction after the pre-revision surgery is an increase occurred. Therefore, expansion in the volume of the tunnel and before the revision surgery is important.January 2006 - September 2008 between Selçuk University faculty of medicine, orthopedics and traumatology department purport by 143 patients with quadruple hamstring tendon autograft reconstruction were made öçb in this study, 40 patients were included in the follow-up. Youngest age 15 during operation, the largest age 42, average age 26.4 (SD ± 7.32) of London. Among reasons for patients to contact 25 patients insecurity, pain in 20 patients, 13 patients deadlocks, limitation of motion of 10 patients, 14 patients were considered to be unable to go in and out in steps. Patients before surgery as local and general physical examination, direct radiographs, MR radiographs were taken. And final inspection of the preoperative evaluation of patients with patients Lysholm, IKDC, tegner, rolimetre, 3-dimensional computed tomography and subjective assessments were made according to the complaint. Tomography using the same device for standardization of the patients (Medical Solitions Simens AG, Erlangen Germany) were done shooting. 3-D reformatted images obtained from shooting to make mistakes that may occur in the other measurement techniques has been minimized. Measurements were made by the same radiology specialist.With at least 1 year of patients with control periods of up to 24 months to 16 months was the average between. Front drawer evaluations, preoperative average of 2.62 as the lowest in the top 3 were 2 and 0 the lowest postoperative mean 0.52 was regarded as the highest 1. Lachman evaluations, preoperative average of 2.75 as the lowest in the top 3 were 2 and 0 the lowest postoperative mean 0.52 was regarded as the highest 1. Femoral and tibial tunnels for the lowest 7.5 mm diameter drill. the highest 10 mm. the average is between 8.26 mm (0.57 ± SD), respectively. Our results based on clinical findings consistent with the literature was found. However, the amount of tunnel enlargement and expansion incidence compared to the literature we found more. These high rates also make 3-D reformatted images we've connected with more sensitive measurements. Measurements obtained with high rates of clinically found the connection.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖn çapraz bağen_US
dc.subjectAnterior cruciate ligamenten_US
dc.titleHamstring tendonu kullanılarak ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu yapılmış hastalarda oluşan tünel genişlemesinin kliniğe olan etkisien_US
dc.title.alternativeUsing cross-link to reconstruction hamstring tendon was patients that the effect of tunnel enlargement to the clinicalen_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Meram Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record