Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAtabek, Mehmet Emre
dc.contributor.authorÖzelbaykal, Gülsena
dc.date.accessioned2020-11-12T10:38:01Z
dc.date.available2020-11-12T10:38:01Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020
dc.identifier.citationÖzelbaykal, G. (2020. Ekzojen obez çocuk ve adolesanlarda subklinik hipotiroidi sıklığının değerlendirilmesi (Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi) Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/5366
dc.description.abstractÇalışmamızda , Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı'nda takip edilen yaşları 6-18 yıl arasındaki ekzojen obez çocuk ve adölesan arasındaki subklinik hipotiroidi prevelansını tespit etmeyi amaçladık. Gereç ve yöntem : Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı'nda takip edilen yaşları 6-18 yıl arasında 300 ekzojen obez çocuk ve adölesanın tiroid fonskiyonları hastane dosyaları ve resmi otomasyon sistemi üzerinden retrospektif olarak incelendi. Hasta kayıtlarında yaş, cinsiyet, tanı, antropometrik ölçümler, tiroid fonksiyonları, biyokimyasal parametreler, pubertal gelişimlerine ait kayıtları tarandı. Puberte evresi Tanner evre 2 ve üzeri olan hastalar pubertal, evre 1 olanlar prepubertal olarak değerlendirildi. VKİ≥95. persentil olanlar obez olarak nitelendirildi. Bulgular : Çalışmaya ekzojen obezitesi olan 300 hasta dahil edildi. Çalışmaya alınan 300 hastanın 300 hastanın % 41'i (n=123) kız, % 59'u (n=177) erkekti. Çalışmaya alınan hastaların ortalama yaşının 11,04 ( ± 3,03 ) olduğu tespit edildi. Hastaların, obezite şiddet değerlendirmesi yapıldı. Hastaların % 53,3 'ünün (n=160) obez, % 46,7'sinin (n=140) ciddi obez olduğu tespit edildi. Obezite sınıfları ile VKİ ve VKİ SDS arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki tespit edildi ( p< 0,05). Obez hastaların % 62,5'inin (n=100) prepubertal, % 37,5'nin (n=60) pubertal olduğu, ciddi obez hastaların ise % 59,3'ünün (n=83) prepubertal, % 40,7 (n=57) pubertal olduğu tespit edildi. Obezite sınıflaması ile puberte arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p> 0,05). Çalışmaya dahil edilen hastaların obezite sınflamaları ile laboratuar parametreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki tespit edilemedi ( p >0,05). Çalışmaya dahil edilen 300 hastanın % 7'sinde (n = 21) SH olduğu gözlemlendi. Subklinik hipotiroidisi olan 21 hastanın % 61,9'unun (n= 13) erkek , % 38,1'nin (n=8) ise kız olduğu tespit edildi. SH gelişimi ile cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). Hastaların % 39'nün (n=117) pubertal dönemde , % 61 (n= 183) prepubertal dönemde olduğu tespit edildi. SH gelişen 21 hastanın % 71,4'nün prepubertal ,, % 28 ,6'sının ise pubertal dönemde olduğu gözlemlendi. SH gelişimi ile hastaların pubertal evreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki tespit edilemedi (p> 0,05). SH olan hastaların obezite sınıfları incelendiğinde % 47,6 'sının (n=10) obez, % 52,4 'ünün (n=11) ciddi obezite sınıfında olduğu görüldü. SH gelişimi ile obezite sınıflaması arasında istatiksel olarak anlamlı ilişki saptanmadı (p> 0,05). SH varlığı ile TSH yüksekliği arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edildi ( p < 0,05). Diğer laboratuar parametleri ile SH varlığı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilemedi (p> 0,05). Sonuç : Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı'nda takip edilen yaşları 6 ila 18 arasındaki ekzojen obez tanılı çocuklar arasında SH prevelansı % 7 olarak tespit edilmiştiren_US
dc.description.abstractIn our study, we aimed to determine the prevalence of subclinical hypothyroidism among obese children aged between 6 and 18 years who were followed in Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Endocrinology. Materials and methods: Thyroid functions of 300 exogenous obese children and adolescents between 6-18 years of age who are followed in Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Endocrinology were retrospectively examined through patient files and official automation system. Age, gender, diagnosis, thyroid functions, anthropometric measurements, biochemical parameters, and records of pubertal development were scanned in the patient records. Patients with puberty stage Tanner stage 2 and above were evaluated as pubertal, and those with stage 1 were evaluated as prepubertal. BMI ≥ 95. percentiles were considered obese. Results: 300 patients with exogenous obesity were included in the study. 41% (n = 123) of the patients included in the study were female and 59 % (n = 177) were male. The mean age of the patients included in the study was found to be 11.04 (± 3.03). Obesity severity was evaluated. It was determined that 53.3% (n = 160) of the patients were obese, 46.7% (n = 140) were severe obese. A statistically significant correlation was found between obesity classes and BMI and BMI SDS (p <0.05). 62,5 % (n = 100) of obese patients, were prepubertal, and 37,5 % (n = 60) were pubertal, 59.3% (n = 83) of sever obese patients were prepubertal, 40,7 % of them (n = 57) were pubertal, There was no statistically significant difference between obesity classification and puberty (p> 0.05). There was no statistically significant relationship between obesity classes and laboratory parameters of the patients included in the study (p> 0.05). It was observed that 7% (n = 21) of the 300 patients included in the study developed SH. It was determined that 61.9% (n = 13) of 21 patients who developed SH were male and 38,1 % (n = 8) were female. There was no statistically significant difference between SH and development and gender (p> 0.05). It was found that 39 % (n = 117) of the patients were in the pubertal period and 61 % (n = 183) in the prepubertal period. It was observed that 71.4% of 21 patients who developed SH were prepubertal and 28.6% were in the pubertal period. There was no statistically significant relationship between the development of SH and the pubertal stages of the patients (p> 0.05). The obesity classes of patients with SH were examined, 47.6% (n = 10) of patients were obese, 52,4 % (n = 11) were severe obese No statistically significant relationship was found between the development of SH and the obesity classification (p> 0.05). A statistically significant relationship was found between the presence of SH and increased TSH (p <0.05). There was no statistically significant relationship between other laboratory parameters and the presence of SH (p> 0.05). Conclusion: The prevalence of SH among children with exogenous obesity between the ages of 6 and 18 followed in Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine, Department of Pediatrics and Diseases, Division of Pediatric Endocrinology was found to be 7%.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectObeziteen_US
dc.subjectObesityen_US
dc.subjectSubklinik hipotiroiden_US
dc.subjectSubclinical hypothyroidismen_US
dc.titleEkzojen obez çocuk ve adolesanlarda subklinik hipotiroidi sıklığının değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of the prevalence of subclinical hypothyroidism in exogenous obese children and adolescentsen_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Meram Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalığı Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record