Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorİmecik, Oktay
dc.contributor.authorArıkan, Veysel
dc.date.accessioned2020-12-08T08:40:34Z
dc.date.available2020-12-08T08:40:34Z
dc.date.issued2000en_US
dc.identifier.citationArıkan, V. 2000). Plevra sıvılarında interlökin-6 (IL-6) ve C-reaktif protein (CRP) düzeyinin tanısal değeri. (Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi) Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/5835
dc.description.abstractBu çalışmada 1998-1999 yıllan arasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı'nda yatırılarak tetkik edilen plevral eiuzyonlu 78 hastada plevra sıvısı ve serumda IL-6 ile CRP düzeyleri araştırıldı. Kontrol grubu olarak 20 sağlıklı birey seçildi. Hastalar etyolojik tanılarına göre eksüdalar (61 olgu), transüdalar (17 olgu), malign plöreziler (35 olgu), tüberküloz plörezi (10 olgu) ve diğer eksüdalar (16 olgu) olmak üzere beş grupta incelendi. Plevra sıvısı IL-6 düzeyleri her bir olguda serum düzeylerinden yüksekti. Tüm hasta gruplarında serum ortalama IL-6 düzeyleri, kontrol grubundan anlamlı derecede yüksekti. Ancak, her bir hasta grubu arasında serum ve plevra sıvısı ortalama IL-6 düzeyleri, istatistiksel olarak anlamlı fark göstermiyordu. Ortalama serum CRP düzeyleri, transüda grubu dışında eksüda, malignite, tüberküloz, ve diğer eksüda gruplarında kontrol grubundan anlamlı derecede yüksek saptandı (p>0.05, pO.001, p=0.001, p<0.05, pO.001). Eksüda grubu oratalama plevral CRP düzeyi transüda grubundan anlamlı derecede yüksekti (pO.001). Yine ortalama plevral CRP düzeyleri tüberküloz grubunda malign ve transüda grubundan anlamlı derecede yüksek saptandı (p<0.05, p=0.001). Sınır değer olarak serum ve plevra sıvısında CRP >15 mg/1 alındığında eksüdaları trandüdalardan ayırmada sensitivitesi yüksek (%84.84, %95.23), spesifitesi düşük bulundu (%58.33, %41.66). Sonuç olarak bu çalışmada serum ve plevra sıvısı IL-6 düzeylerinin belirlenmesinin ayırıcı tanıda kullanılabilecek yardımcı bir yöntem olamayacağı, ancak plevra sıvısında yüksek düzeylerde CRP ölçümünün eksüda-transüda ayırımında ve tüberküloz plörezili olguların malign plörezilerden ayırmada kullanılabilecek yararlı bir yöntem olabileceği sonucuna vardık.en_US
dc.description.abstractIn this study, the pleural fluid and the serum levels of IL-6 and CRP were measured in a population of 78 patients with pleural effusions. As a control group 20 healthy people were selected. The patients were evaluated in five groups such as; transudates (17 case), exudate effusions (61 case), malignant pleurisy (35 case), tuberculous pleurisy (10 case) and the other exudative pleural effusions (16 case) according to their aetiologies. Serum IL-6 levels in all patient groups were higher than in healthy subjects significantly. Pleural IL-6 levels were always higher than in the serum IL-6 levels. Mean serum and pleural fluid IL-6 levels were higher without significant difference between the all patient groups. The serum level of CRP was significantly higher in exudate effusions, malignant pleurisy, tuberculous pleurisy and in the other exudates than that in control group (pO.001, p=0.001, p<0.05, pO.OOl), but there was not a statistically difference between transudate effusions and control group (p>0.05). Mean CRP levels of pleural fluid were significantly higher in exudate effusions than in transudates (pO.OOl). In tuberculous pleurisy group pleural fluid CRP levels were significantly higher than malignancy group and transudates (p<0.05, p=0.001). Serum and pleural fluid CRP >15 mg/1 had a good sensitivity (84.84%, 95.23%) and specificity (58.33%, 41.66%) in the diagnosis of exudate effusions from transudates. In conclusion, this study demostrated that serum and pleural fluid IL-6 measurement does not have any diagnostic value, but higher CRP levels in pleural fluid may be useful for differentiating exudate effusions from transudates and tuberculous pleurisy from malignant pleural effusions.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectC reaktif proteinen_US
dc.subjectC reactive proteinen_US
dc.subjectPlevral efüzyonen_US
dc.subjectPleural effusionen_US
dc.subjectİnterleukin 6en_US
dc.subjectInterleukin 6en_US
dc.titlePlevra sıvılarında interlökin-6 (IL-6) ve C-reaktif protein (CRP) düzeyinin tanısal değerien_US
dc.title.alternativeDiagnostic value of ınterleukin-6 (IL-6) and C-reactive protein (CRP) level in pleural fluidsen_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Meram Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record