Advanced Search
 

Recent Submissions

 • İnsan Hakları Bağlamında Sporda Irkçılık ve Ayrımcılık Yasağı 

  Koç, Cemil (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2021)
  Spor, insanlığın müşterek değerlerinden biridir. Bir müzik nasıl ki din, dil, ırk, renk, cinsiyet, görüş, statü gibi birçok farklılıklara sahip insanları bir araya getiriyorsa, sporun da insanları her türlü farklılıklarına ...
 • İdarenin Hukuki El Atma Yoluyla Mülkiyet Hakkına Müdahalesi 

  Mutlu, Burak (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Mülkiyet hakkı bir hukuk devletinde korunması gereken temel haklardandır. Nitekim Liberal ekonomik hukuk sistemini benimseyen ülkelerde varılan mutabakatla mülkiyet hakkı en temel insan haklarından biri haline gelmiştir. ...
 • Ceza muhakemesinde kişisel verilerin korunması 

  Boga, Betül Gamze (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Kişisel verilerin korunması on dokuzuncu yüzyılların sonundan itibaren üzerinde yoğun çalışmaların yapıldığı bir konudur. Diğer taraftan modern ceza muhakemesinde süje haklarına büyük önem verilmekte ve bu hakların kapsamı ...
 • Kişi dokunulmazlığının hukuki ve felsefi temelleri 

  Atlı, Turan (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Kişi dokunulmazlığı bir haklar bütünü olarak ele alınmaktadır. Birtakım hakları içinde barındıran kişi dokunulmazlığının en önemli alt kavramı “Yaşama Hakkı” dır. Yaşama hakkı haricinde kişinin maddi ve manevi varlığını ...
 • Osmanlı Devleti'nde batıcılık fikri ve hukuk sistemine etkileri 

  Yılmaz, Yasin (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Osmanlı son döneminde ekonomik, siyasi, hukuki ve kültürel değişiklikler yaşanmıştır. Yüzyıllarca statik bir hukuk sistemini devam ettiren Osmanlı Devleti, Tanzimat'tan sonra dönüşüm geçirmeye başlamıştır. Bu dönüşümle beraber ...
 • İslâm borçlar hukukunda akit dışı kusur sorumluluğu 

  Ünal, Mustafa (Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Sosyal bir varlık olarak, bir toplum içerisinde doğup, yaşayan ve çevresiyle ilişki içerisinde olan insan, bu ilişkilerinde kendisine tanınan haklara uyarken, yüklenen yükümlülüklere de riayet etmek zorundadır. Toplum ...
 • Osmanlı Hukuku'nda vekalet sözleşmesi 

  Kılıç, Yusuf (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışma, bütüncül bir bakışla Osmanlı Hukukunda vekalet sözleşmesini ele almıştır. Çalışma bu yönüyle alanda ilk olma özelliğini taşımaktadır. Çalışma oluşturulurken, Osmanlı hukukunun uygulama sahasını gösteren kadı ...
 • Ceza Muhakemesinde delillerin tartışılması 

  Boga, Bekir (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Ceza muhakemesinde maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla bir takım faaliyetler yürütülmektedir. Bu faaliyetlerin çoğunluğu ise delillerle alakalıdır. Şüphenin yenilmesi için deliller toplanır, muhafaza altına alınır, ...
 • Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 

  Kiremitçi, Mehmet (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Devletin yasama, yürütme ve yargıdan oluşan temel organlarının kurulması, işlemesi, görev ve yetki dağılımları ve ayrıca bu organlar arasında öngörülen karşılıklı etkileşim yolları ile siyasi rejiminin tesis edilmesi ...
 • Bentham'da hayvanların ahlaki ve hukuki statüsü 

  Söylev, Gülnur Zeynep (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  İnsanoğlu kendi refahını düşündüğü kadar diğer canlıların refahını düşünmez. Hayvanlara nasıl davranıldığına bakıldığında bu açıkça gözlenebilir. Tarih boyunca eziyet etmekten çekinilmeyen hayvanların ahlaki durumu her ...
 • Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları nezdinde devletin paramiliter ve militer operasyonlarından doğan sorumluluğu 

  Türkiye'nin yaptığı iki önemli harekat olan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nın hukuki nitelendirmesinin yapılması son derece önemlidir. Çünkü, yapılan hukuki nitelendirme, Türkiye'nin uluslararası sorumluluğunun değerlendirilmesine ...
 • Kentlerin markalaşması: Konya örneği 

  Güdendede, Habip (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Kentin veya bölgenin markalaşması, bir şehrin neyi ile tanındığından daha fazlasıdır. Şehrin güçlü ve ayırt edici özelliklerinin belirlenmesiyle başlayan zorlu ve uzun bir süreçtir. Bu araştırmada kentlerin marka olma ...