Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGürbüz, Recai
dc.contributor.authorİstanbulluoğlu, Mustafa Okan
dc.date.accessioned2020-12-09T10:35:08Z
dc.date.available2020-12-09T10:35:08Z
dc.date.issued2004en_US
dc.identifier.citationİstanbulluoğlu, M. O. (2004). İnflamatuar kronik pelvik ağrı sendromu (Kronik prostatit evre 3A) tedavisinde antibiyotik + antiinflamatuar ve antibiyotik + alfa bloker tedavilerinin plasebo kontrollü karşılaştırılması. (Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi) Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Üroloji Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/5969
dc.description.abstractKronik pelvik ağrı sendromu, etyolojisi ve patogenezi tam olarak belli olmayan ve son yıllarda giderek artan sıklıkta erkeğin karşılaştığı bir hastalıktır. Etyolojisi tam anlaşılamadığından dolayı tedavisi de oldukça tartışmalıdır.Literatürde birçok çalışma varken plasebo kontrollü çalışmalar az sayıdadır. Çalışmamızda, inflamatuar kronik pelvik ağrı sendromu tedavisinde antibiyotikle beraber kullandığımız alfa bloker ve antiinflamatuar tedavilerin etkinliğini araştırıp bunları plasebo ile karşılaştırdık. Kronik prostatit evre 3A tanısı konulan 76 hasta çalışmaya dahil edildi. Plasebo grubu 19, antibiyotik + antiinflamatuar alanlar 29 ve antibiyotik + alfa bloker alanlar 28 hastadan oluşmaktadır. Tedavi öncesi ve sonrası tüm hastalar NIH-CPSI toplam skoruna ve ağrı, işeme, yaşam kalitesi skorlarına göre tek tek değerlendirildi. Bunlardan başka ECSDF, rezidüel idrar, idrar akım hızları ve PSA değerleri karşılaştırıldı. Her üç grupta tedavi öncesi ve sonrası tüm parametreler t testi ile değerlendirildi. Her üç grupta tedavi sonrası değerler Mann Whitney -U testi ile birbirleriyle karşılaştırıldı. Hastaların yaş ortalaması 33.31 (19-51) olarak bulundu. Plasebo grubu(Grupl) tedavi öncesi ve sonrası değerleri karşılaştırıldığında ağrı, işeme ve NIH-CPSI toplam puanında ve ECSDF'da anlamlı düzelme gösterdi(p<0.05), diğer parametrelerde ise istatistiksel olarak anlamlı değişme olmadı. Grup 2'de idrar akım hızı, rezidüel idrar ve ECSDF haricinde diğer parametrelerdeki değişim istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Grup 3'de ise tüm parametrelerde anlamlı değişim gösterildi. Her üç grup birbirleriyle karşılaştırıldığında ise grup 3'ün diğerlerinden daha anlamlı düzelme gösterdiği belirlendi. Tedaviler sonunda ciddi bir yan etki görülmedi ve hastalar tedavileri iyi tolere ettiler. Çalışmamızın sonunda kronik prostatit evre 3A tedavisinde antibiyotik ile kombine edilen alfablokör ve antiinflamatuar tedavilerinin etkili olduğunu gösterdik. Plasebonunda kısmen etkili olduğu gösterildi. Tüm tedavi protokolleri iyi tolere edildi. Alfa bloker ve antibiyotik birlikteliğinin diğer tedavilere göre daha etkili olduğu sonucuna vardık.en_US
dc.description.abstractChronic pelvic pain syndrome is a disease of unknown etiology and pathogenesis. Recently, men have been gradually confronting with this disease. The treatment of this disease is rather discussed because of its incomplete understood etiology. While there are many studies in literature, few of them exist about placebo control group. In our study, we evaluated the effect of antibiotics together with alpha-blocker and antiinflamatory drugs; and we compared the effect of these treatments with placebo in patients with inflamatory chronic pelvic pain syndrom. Seventysix patients with diagnosed stage 3A chronic prostatitis were included in this study. Placebo group included 1 9 patients, antibiotic + antiinflamatory drug group included 29 patients, while antibiotic + alpha-blocker group composed of 28 patients. Before and after treatments all patients were evaluated separately according to NIH- CPSI total score and pain, voiding and life quality scores. In addition; IIEF, residual urine, urinary flow (Q max) and PSA values were evaluated. All parametres of the 3 groups were eveluated by t-test before and after treatments. The values of the 3 groups after treatment were compared together by Mann Whitney-U test. Patients mean age was 33.31(19-51). When we compared the pre-treatment and post treatment values of the placebo group, the pain, voiding, total NIH-CPSI score and IIEF score showed a significant improvement while there were no statistically difference in other parameters. In group 2, there were statistically significant change in all parameters except urine flow rate (Qmax), residual urine, IIEF. In group 3, all parameters showed significant change. In comparison of the 3 groups, we found that the third group showed a more significant change than the other two groups. The patients tolerated the treatment well and there were no serious side effects. In our study we found that combination of antibiotics, alpha-blockers, and antiinflamatories are effective in treatment of class 3A chronic prostatitis. The placebo has partial action. All protocols were tolerated well. Finally we concluded that alpha-blocker and antibiotic combination is found more effective than the other treatments.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKronik pelvik ağrı sendromuen_US
dc.subjectChronic pelvic pain syndromeen_US
dc.subjectKronik prostatit evreen_US
dc.subjectChronic prostatitis stageen_US
dc.titleİnflamatuar kronik pelvik ağrı sendromu (Kronik prostatit evre 3A) tedavisinde antibiyotik + antiinflamatuar ve antibiyotik + alfa bloker tedavilerinin plasebo kontrollü karşılaştırılmasıen_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Meram Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Üroloji Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record