Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKaraköse, Serdar
dc.contributor.authorGökmen, İbrahim Erdem
dc.date.accessioned2020-12-15T12:11:20Z
dc.date.available2020-12-15T12:11:20Z
dc.date.issued2015en_US
dc.date.submitted2015
dc.identifier.citationGökmen, İ. E. (2015). Behçet hastalarında anterior mediastinal yağın bilgisayarlı tomografide kalitatif ve kantitatif olarak değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi) Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyoloji Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/6448
dc.description.abstractBehçet hastalığı vaskülitik değişiklikler gösteren multisistemik bir bozukluktur. Anterior mediastinum yağdan zengin olduğu için sistemik vaskülitin indüklediği vasküler küçük değişiklikleri göstermede sensitif bir belirteç (marker) olabilir. Bu hipotezin değerlendirilmesi amacıyla Behçet hastaları ve kontrol grubu arasında anterior mediastinal yağın kalitatif ve kantitatif olarak BT (bilgisayarlı tomografi) analizi yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya, 1 Ocak 2008 ve 31 Mayıs 2014 tarihleri arasında hastaneye başvuran hastalar katılmıştır. Behçet hastaları grubu ve kontrol grubu (travma nedeniyle acile başvuran hastalar) olmak üzere iki grup oluşturulmuştur. Hastanede BT çekilen 94 Behçet hastası ve 90 kontrol grubu hastanın retrospektif analizi yapılmıştır. BT morfolojisine göre, mediastinal yağ beş kategoriye ayrılmıştır. Ayrıca Behçet hastalarına ait serum inflamasyon (eritrosit sedimentasyon hızı ve C reaktif protein seviyeleri) seviyeleri ölçülmüş olup normal ve yüksek seviyelere sahip her iki gruba ait anterior mediastinal yağ BT attenüasyon değerleri ölçülmüştür. Bulgular: Anterior mediastinal yağın BT attenüasyon değerleri Behçet hastalığı grubu (-52,2 ± 38,1) ve kontrol popülasyon (-93 ± 15,3) arasında anlamlı farklılık göstermiştir (p< 0.05). Mediastinal yağ, BT morfolojisi esas alınarak 5 tipe ayrılmıştır: saf yağ doku (% 14 ve 50 (Behcet hastalığı ve kontrol grup)), diffüz yumuşak doku (% 7 ve 31), tubular yapılar (% 24 ve 12), tubüler yapılar içeren yumuşak doku infiltrasyonu (% 46 ve 6) ve timik doku (% 6 ve 0). Mediastinal tiplere göre sıklık olarak her iki grup arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Bununla birlikte normal ve yüksek serum CRP seviyelerine sahip her iki grup arasında ortalama attenüasyon değerlerinde anlamlı farklılık saptanmıştır. Sonuç: Kontrol grupla karşılaştırıldığında Behçet hastalığı grubunda anterior mediastinal yağa ait BT attenüasyon değerlerinde anlamlı yükseklik bulunmuştur. Bazı yazarların değerlendirmesine göre, Behçet hastalarında görülen yüksek attenüasyon değerlerinden, inflamatuar anjiyogenezis ve timik hiperplazi sorumlu tutulmaktadır. Ancak hipotezin doğrulanması için patolojik konfirmasyon gerekmektedir. Anahtar kelimeler: sistemik vaskülit, mediastinal yağ, BT atteen_US
dc.description.abstractBehcet's disease represents a multisystemic disorder with vasculitic changes. Anterior mediastinum is rich with fat and thus it may be a sensitive marker for demonstrating minute changes in vascularity induced by systemic vasculitis. A qualitative and quantitative CT (computer tomography) analysis of anterior mediastinal fat between patients with Behcet's disease and a control group was conducted in order to evaluate this hypothesis. Material and Method : This was a retrospective analysis of patients with Behçet's disease and a control group who were admitted to the hospital between 1 January 2008 and 31 May 2014. Ninety-four patients with Behcet's disease and 90 patients as a control population who underwent CT scan at hospital were included in this study. Mediastinal fat was classified into five cathegories according to CT morphology. We collected serum inflammatory levels (erythrocyte sedimentation rate=ESH and C reactive protein=CRP levels) in the Behcet's disease group and measured mean CT attenuation values for anterior mediastinal fat in two groups with normal and high levels of ESH and CRP. Results: The mean CT attenuation values of the anterior mediastinal fat differed significantly between the Behcet's disease group (-52,2 ± 38,1) and the control population (-93 ± 15,3) (p< 0.05). Mediastinal fat was divided into five types based on CT morphology as follows: pure fatty tissue (14 vs. 50 % (Behcet's disease vs. control group)), diffuse soft tissue (7 vs. 31 %) tubular structures (24 vs. 12 %), soft tissue infiltration with tubular structures (46 vs. 6 %) and tymic tissue (6 vs. 0 %) There was a difference in frequency between two grops according to mediastinal types. Furthermore, significant difference was observed in mean attenuation values between the two groups with normal and high levels of CRP. Conclusion: Significantly higher mean CT attenuation values of anterior mediastinal fat were detected in the Behcet's disease group compared with the control group. According to some authors' postulates, inflammatory angiogenesis and thymic hyperplasia may be responsible for high CT attenuation levels in the Behcet's disease. Pathologic evaluation of anterior mediastinal fat is needed to confirm this hypothesis. Keywords: systemic vasculitis, mediastinal fat, CT attenuation.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBehçet hastalığıen_US
dc.subjectBehcet 's diseaseen_US
dc.subjectAnterior mediastinal yağınen_US
dc.subjectAnterior mediastinal faten_US
dc.subjectBilgisayarlı tomografien_US
dc.subjectComputed tomographyen_US
dc.titleBehçet hastalarında anterior mediastinal yağın bilgisayarlı tomografide kalitatif ve kantitatif olarak değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeBehçet hastalarinda anteri̇or medi̇asti̇nal yağin bi̇lgi̇sayarli tomografi̇de kali̇tati̇f ve kanti̇tati̇f olarak değerlendi̇ri̇lmesi̇en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Meram Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Radyoloji Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record