Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGündüz, Şemseddin
dc.contributor.authorGündoğmuş, Niyazi
dc.date.accessioned2019-08-06T07:48:59Z
dc.date.available2019-08-06T07:48:59Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otherDiğer
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/657
dc.descriptionYüksek Lisans Tezi. YÖK Tez Merkezi No: 328695en_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacıöğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgilerinin (TPAB) ölçülmesi, aynıadayların öğrenme stratejilerininbelirlenmesi ve bu değişkenler arasında ilişkinin olup olmadığının incelenmesidir. Çalışma, 2011-2012bahar yarıyılında Necmettin ErbakanÜniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinin 11 anabilim dalında öğrenim gören 493 sonsınıf öğretmen adayları üzerinde yürütülmüştür. Araştırmanın verileri 3 grup halindedir. Bunlar; öğrencilerin teknolojik pedagojik alan bilgisi puanları, öğrenme stratejipuanlarıve demografik özellikleridir. Veriler Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Ölçeği ve Öğrenmede Motive Edici Stratejiler Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Ölçeklerden elde edilen veriler ve katılımcılara ait bilgiler SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 19.0 paket programıyardımıyla analiz edilmiştir. Verilerin analizinde bağımsız ttesti,tek yönlü varyans,korelasyonve regresyon analizikullanılmıştır.Araştırmada elde edilen bulgulara göre öğretmen adaylarınınöğrenme stratejilerinden en çok ayrıntılandırma, örgütleme ve bilişüstü öğrenme stratejilerini kullandıkları görülmüştür. Öğretmen adaylarının teknolojibilgisi, teknolojik pedagojibilgisive pedagojik alan bilgisi düzeyinin ?iyi? derecede olduğu bulunmuştur.Öğretmen adaylarının öğrenme stratejilerinin üniversiteye yerleştirilmelerinde kullanılan puan türüneve cinsiyetlerine göre farklılaştığı görülmüştür. Erkek öğretmen adaylarının teknolojibilgisi,pedagoji bilgisi, teknoloji pedagoji bilgisi ve teknolojik alan bilgisivi düzeylerinin kızlara göre daha yüksek olduğu bulunmuştur.Araştırmada TPAB ile öğrenme stratejileri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuş ve örgütleme ve eleştirel düşünme stratejilerinin TPAB?yi yordadığı anlaşılmıştır.Araştırmada elde edilen bulgulareğitimaçısından değerlendirilmişve araştırmacılara önerilerde bulunulmuştur.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this research is to evaluate teachers candidates? technological pedagogical content knowledge (TPACK); to determinetheirlearning strategies of the same candidates; and to examine whether there is a relationship between these two variables. The study was carried out in 2011-2012, in Konya, at Necmettin Erbakan University Ahmet Kelesoglu Faculty of Education, with 493 senior years teacher candidates in who are studying in different departments. The data werecategorized into three groups which are listed as follows: technological and pedagogical content knowledge scores,learning strategies scores; and demograpfic characteristics. The data were obtained based on Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) scale and Motivated Strategies for Learning Questionnaire. The data obtained from these scales and participants? information were analyzed using SPSS 19.0 program package.Independentsamplettest, one-way ANOVA, correlation and regression methods were used. According to the results obtained in the study, teacher candidates mostly applied to elaboration and organization based and metacognitive learning strategies. Teacher candidates? technological content , technological pedagogical content, and pedagogical content knowledge were found to be ?good.? Teacher candidates? learning strategies is subject to the field of study and gender. The results indicated that male teacher candidates? technological, pedagogical, technological content, pedagogical content, technologicalpedagogicalcontentknowledge arehigher than female teachers. In addition, the study found that there is a significant relationship between TPACK and viii learning strategies and organization and critical thinking strategies functioned in predicting TPACK. As the final consensus statement, the findings of the study looked potentially promising and recommendations were made for researchers.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTeknolojik Pedagojik Alan Bilgisien_US
dc.subjectÖğrenme Stratejilerien_US
dc.subjectÖğretmen Adaylarıen_US
dc.subjectTechnological pedagogical content knowledge (TPACK),en_US
dc.subjectLearning strategiesen_US
dc.subjectTeacher candidatesen_US
dc.titleÖğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgileri ile öğrenme stratejileri arasındaki ilişkinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeAnalysis of relationship between technological pedagogical and content knowledge and learning strategies of teacher candidatesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.orcid44593en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record