Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTavlan, Aybars
dc.contributor.authorKızılkaya, Sinan
dc.date.accessioned2020-12-23T10:33:35Z
dc.date.available2020-12-23T10:33:35Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationKızılkaya, S. (2018). Elektif sezaryen ameliyatlarında kullanılan anestezi yönteminin ağrı anksiyete ve hasta memnuniyeti üzerine etkisi. (Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi) Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/6604
dc.description.abstractHastalarda anksiyete ve ağrı seviyelerindeki azalma ile hasta memnuniyetinin arttığını gösteren çalışmalardan yola çıkarak, hastanemiz hizmet kalitesini belirlemek amacıyla, elektif sezaryen operasyonlarında seçilen anestezi yönteminin anksiyete ve ağrı düzeyine etkisini belirlemek ve hasta memnuniyeti ile olan ilişkilerini araştırmak amaçlanmıştır. Gereç ve yöntem: Anket araştırması; Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı'nda, Haziran 2017-Ağustos 2017 tarihleri arasında, genel anestezi (GA) veya spinal anestezi (SA) ile elektif sezaryen planlanan 18-45 yaş arasında 160 gönüllüde prospektif olarak yapıldı. Hastaların yaş, yaşadığı yer, eğitim düzeyi, çocuk sayısı ve sezaryen deneyimi gibi demografik verileri kaydedildi. Preoperatif ve postoperatif dönemde; anksiyete düzeyleri Durumluluk Anksiyete Ölçeği (STAİ-D) kullanılarak, ağrı düzeyleri 6 ve 24. saatte vizuel analog skala (VAS) ile, memnuniyet düzeyleri ise postoperatif 24. saatte Memnuniyet-Derlenme Kalitesi Ölçeği (Quality of Recovery: QoR 40 T) ile değerlendirildi. Sonuçlar, seçilen anestezi yöntemine göre karşılaştırıldı. Bulgular: Hastaların preoperatif ve postopertatif dönemdeki anksiyete skorları ile yaş, yaşanılan yer, doğum sayısı ve eğitim düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0,05). Daha önce sezaryen deneyimi olan hastaların preoperatif anksiyete düzeyi daha düşük saptandı (p<0,05). GA ve SA gruplarındaki STAI D oranları ve anksiyetesi olan hasta sayıları benzerdi (p>0,05). Her iki grupta da, preoperatif anksiyete düzeyinin, postoperatif dönemde anlamlı düzeyde düştüğü saptandı (p<0,05). SA uygulanan grubun VAS düzeyleri anlamlı olarak yüksek saptandı (p<0,05). SA uygulanan grubun 24. saat VAS düzeyinin 6. saate göre yükseldiği saptandı (p<0,05). GA'da uygulanan grupta ise 24. saat VAS düzeyinin 6. saate göre düştüğü saptandı (p<0,05). Postoperatif dönemde GA ve SA'daki memnuniyet düzeyleri ve alt grupları benzerdi (p>0,05). Ağrı'nın alt parametrelerinde baş ağrısı memnuniyetinin GA grubunda, boğaz ağrısı memnuniyetinin SA grubunda yüksek olduğu saptandı (p<0,05). Anksiyete düzeyi, VAS ve memnuniyet düzeyi arasında korelasyon saptanmadı (p>0,05). Çalışmamızda her iki grupta da VAS ve memnuniyet anketinin alt grubu olan ağrı arasında negatif yönlü korelasyon saptandı (p<0,05). Sonuç: Uygulanan anestezi tipinin anksiyete üzerine etkisinin olmadığı ve uygun analjezik yaklaşımlar ile ağrının azaltılmasının memnuniyet düzeyini artırılabileceği kanısına varıldı. Anahtar kelimeler: Sezaryen, genel anestezi, spinal anestezi, anksiyete, ağrı, memnuniyeten_US
dc.description.abstractThe aim of this study was to determine the effect of selected anesthesia method on elective cesarean section operations on anxiety and pain level and to investigate the relationship with patient satisfaction in order to determine the quality of service without going out from studies showing that patient anxiety and pain levels decreased and patients' Materials and methods: Survey research; Necmettin Erbakan University was prospectively performed in Meram Medical Faculty Hospital Anesthesiology and Reanimation Department between June 2017 and August 2017 in 160 volunteers aged 18-45 years who underwent elective cesarean section with general anesthesia (GA) or spinal anesthesia (SA). Demographic data such as age, place of residence, education level, number of children and cesarean experience were recorded. In preoperative and postoperative period; anxiety levels were assessed by State-trait anxiety inventory S (STAI-D), pain levels at 6 and 24 hours were assessed by visual analog scale (VAS), and satisfaction levels were assessed by Quality of Recovery (QoR 40 T) at postoperative 24 hours. The results were compared according to the selected anesthetic method. Findings: There was no statistically significant difference between pre - and post - anxiety anxiety scores and age. place of birth. number of births and education level of the patients (p> 0.05). The preoperative anxiety level of the patients who had previous cesarean experience was lower (p <0.05). STAI D ratios in the GA and SA groups and the number of patients with anxiety were similar (p> 0.05). In both groups. preoperative anxiety level was found to decrease significantly in the postoperative period (p <0.05). The VAS levels of SA group were significantly higher (p <0.05). It was found that the 24 hour VAS level of SA group was higher than the 6th hour (p <0.05). In the GA group. VAS level decreased at 24th hour compared to 6th hour (p <0.05). Satisfaction level and subgroups of GA and SA were similar in the postoperative period (p> 0.05). Headache satisfaction was found to be higher in the GA group. and sore throat satisfaction was higher in the SA group in the subparameters of the pain (p <0.05). There was no correlation between anxiety level. VAS and satisfaction level (p> 0.05). In our study. a negative correlation was found between the pain of the subgroup of VAS and the satisfaction survey in both groups (p <0.05). Conclusion: It is concluded that the type of anesthesia applied has no effect on anxiety and the satisfaction level of pain reduction with appropriate analgesic approaches can be increased. Key words: Cesarean section, general anesthesia, spinal anesthesia, anxiety, pain, satisfactionen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAnestezien_US
dc.subjectAnesthesiaen_US
dc.subjectAnestezi-genelen_US
dc.subjectAnesthesia-generalen_US
dc.subjectAnestezi-spinalen_US
dc.subjectAnesthesia-spinalen_US
dc.subjectAnksiyeteen_US
dc.subjectAnxietyen_US
dc.subjectAnksiyete bozukluklarıen_US
dc.subjectAnxiety disordersen_US
dc.titleElektif sezaryen ameliyatlarında kullanılan anestezi yönteminin ağrı anksiyete ve hasta memnuniyeti üzerine etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of anesthetic method used in electrical casearine operations on pain annexation and patient satisfactionen_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Meram Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record