Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzteke Kozan, Hatice İrem
dc.contributor.authorOlgunçelik, Emine Sena
dc.date.accessioned2020-12-25T08:08:27Z
dc.date.available2020-12-25T08:08:27Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-06-27
dc.identifier.citationOlgunçelik, E S. (2019). Kendini sabotaj ve başarı yönelimlerinin öz-anlayış açısından incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/6698
dc.descriptionYüksek Lisans Tezien_US
dc.description.abstractBu araştırmada üniversite öğrencilerinin kendini sabotaj düzeyleri ve başarı yönelimleri ile öz-anlayış düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılında Konya'da öğrenim gören üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışma grubu 411 kız 108 erkek olmak üzere toplam 519 kişiden oluşmaktadır. Araştırmada "Kişisel Bilgi Formu", uyarlaması Deniz, Kesici ve Sümer (2008) tarafından yapılan "Öz-Anlayış Ölçeği", Akın (2012) tarafından Türkçe'ye uyarlanan "Kendini Sabotaj Ölçeği" ve Akın (2006) tarafından geliştirilen "Başarı Yönelimleri Ölçeği" veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama araçlarından elde edilen veriler SPSS 20.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada öz-anlayış, başarı yönelimleri ve kendini sabotaj arasındaki ilişki düzeyini belirlemek amacıyla Pearson Momentler Çarpım Korelâsyon Tekniği uygulanmıştır. Araştırmada öz-anlayış ve başarı yönelimlerinin kendini sabotaja ilişkin varyansı ne kadar yordadığını ortaya koymak için çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar incelendiğinde üniversite öğrencilerinin öz-anlayış puanlarının artmasıyla başarı yönelimleri ölçeğinin alt boyutlarından öğrenme-yaklaşma değişkeni puanları artmakta, kendini sabotaj ve başarı yönelimleri ölçeğinin diğer alt boyutları olan öğrenme-kaçınma, performans-yaklaşma ve performans-kaçınma puanları düşmektedir. Elde edilen bulgulara göre üniversite öğrencilerinin kendini sabotaj puanlarının artmasıyla öğrenme-yaklaşma değişkeni puanları azalmakta, öğrenme-kaçınma, performans-yaklaşma ve performans-kaçınma puanları düşmektedir. Öz-anlayış; kendini sabotaj, öğrenme-yaklaşma, öğrenme-kaçınma, performans-yaklaşma ve performans-kaçınmanın önemli bir yordayıcısı olarak bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractIn this paper the relation among self handicapping and achievement goals orientation and self compassion of university studentsis studied. The study group of the study consists of university students studying in Konya in 2018-2019 academic year. The study group consisted of 519 individuals, 411 girls and 108 boys. ID form, "self-compassion scale" adapted by Deniz, Kesici and Sümer (2008), "self handicapping scale" adatpted to Turkish by Akın (2012) and "achievement goals orientation scale" developed by Akın (2006) are used to gather data in this research. SPSS 20.0 is used to analyze the accumulated data. In order to analyze the relation between self-compassion, goal achievement orientation and self handicapping, Pearson Product of Moments Correlation Technique is applied. Multiple regression analyses is used in order to put out the regression of related variation of self-compassion and goal achievement orientations When the results of research is evaluated, while self compassion score of university students increase score of learning-approach which is subdimension of achievement goals orientation variable increases, self handicapping and subdimension of score of achievement of goal orientations, learning-avoidance, performance- approach ve performance- avoidance scores decreases. According to the achieved evidences, while self handicapping scores of university students increase, learning- approach varient score decrease, learning- avoidance, performans- approach and performance- avoidance scores decrease. It is concluded that self-compassion is an important regression of self handicapping, learning- approach, learning- avoidance, performance- approach and performance- avoidance.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKendini Sabotajen_US
dc.subjectBaşarı Yönelimlerien_US
dc.subjectÖz-Anlayışen_US
dc.subjectSelf handicappingen_US
dc.subjectSelf-compassionen_US
dc.subjectAchievement goals orientationen_US
dc.titleKendini sabotaj ve başarı yönelimlerinin öz-anlayış açısından incelenmesien_US
dc.title.alternativeThe examination of the achievement goals orientations and self-handicapping in terms of self-compassionen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorIDDanışman: 0000-0003-0904-4336en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record